رشته حقوق

تحلیل نشانه شناختی

دانلود پایان نامه

در فهرست کنترلی سه دسته کلی از عناصر را باید بررسی کرد:
جنبه های کلی ارتباط رسانه ای
در بررسی جنبه های کلی ارتباط پاسخ به پرسش های زیر مناسب است:
فرستنده و گیرنده پیام چه کسانی هستند؟
ماهیت فیزیکی مجرای (کانال) ارتباط چیست و دریافت معنای یک متن کجا صورت می گیرد؟
چه رابطه اجتماعی بین پیام فرست(ان) و پیام گیر(ان) توسط یک متن رسانه یا خاص به طور کلی ویا در یک لحظه خاص ارتباط وجود دارد؟
پیامگیر(ان) چه علاقه یا انگیزه ای در توجه به یک متن رسانه ای یا استفاده از آن دارند و پیام فرست(ان) چه علاقه و انگیزه ای به آفرینش و انتقال پیام از طریق این متن رسانه ای دارند؟
این ارتباط یک طرفه است یا دو طرفه؟ (یک سویه یا دو سویه؟)
چه جنبه های فنی یا اجتماعی- فرهنگی در عمل کدگذاری پیام فرست(ان) هنگام ساختن پیام وجود دارد؟
پیام مورد نظر در جریان عبور از مجرای ارتباطی (کانال) در معرض چه تداخل هایی (فنی یا فرهنگی) قرار می گیرد؟ آیا پیام فرست(ان) و پیامگیر(ان) از ذخیره نمادها و هنجارهای اجتماعی – فرهنگی و انگیزه های واحدی برخوردارند؟ پیامگیر(ان) چه مقدار به متن رسانه ای یا پیام توجه می کند، از آن استفاده می کند یا به آن پاسخ می دهد؟
ارتباط از طریق یک متن رسانه ای در چه موقعیت های اجتماعی (در خانه، در سالن سینما و…) صورت می گیرد؟
نگرش پیام فرست(ان) و پیامگیر(ان) در یک موقعیت ارتباطی نسبت به یکدیگر چیست (برای نمونه نگرش فیلم ساز به مخاطب، سطح توجه او، نگرش ها، فعالیت ها و رفتارش و غیره)؟
این عوامل چگونه بر شکل گیری عناصر ساختاری (نشانه ها و نحوه عملکرد آن ها) تأثیر می گذارند؟
اشکال همزمان فرامتنی بیان فرهنگی:
منظور از اشکال فرامتنی آن دسته از عناصر بیانی هستند که در یک متن رسانه ای نیستند، اما بر عملکرد نشانه ها و انتقال معنا تأثیرگذارند. مثلاً در انیمیشن ها گهگاه برای بیان احساس و یا یک پیام از موسیقی عامه پسند کنونی استفاده می شود که علاوه بر عناصر متعدد فرامتنی بیان (نظیر صحنه آرایی، پوسترها، رقص و حرکات دسته جمعی) اشکال بسیار دیگری نیز هستند که در ساختن معنا در یک فرایند ارتباطی نقش مهمی ایفا می کنند. این عناصر در هر ارتباط رسانه ای به شکلی خاص است.
پارامترهای بیان موسیقایی:
دسته سوم پارامترهای بیانی هستند، منظور از پارامترهای بیانی آن دسته از عنصری هستند که در همه انواع یک متن رسانه وجود دارند و به صورت پارامتر (نه متغیر) عمل می کنند. منظور از بخش متغیر همان نشانه ها و دلالت های آن ها در یک متن رسانه ای خاص است. برای مثال، در همه متون سینمایی یک دسته پارامترهای بیانی وجود دارند که صرف نظر از این که ما چه فیلمی را تحلیل نشانه شناختی کنیم، این پارامترها وجود دارند. تنوع و غنای این پارامترها در متون رسانه ای مختلف بسیار است و یک تحلیل نشنه شناختی خوب حاصل نمی شود، مگر آنکه تحلیل گر بر این پارامترها و معانی آن ها به قدر کافی تسلط داشته باشد.
از جمله این پارامترها در نشانه شناسی انیمیشن: توجه به طیف رنگ های استفاده شده در شخصیت ها، اندازه و ابعاد شخصیت، نورپردازی، استفاده از اشکال واقعی برای شخصیت یا اشکال غیر واقعی و تخیلی، توجه به خطوط و نوشته های استفاده شده در اطراف شخصیت ها، سبک انیمیشن (کامپیوتری و سه بعدی، دو بعدی، واقع گرا، استاپ موشن و…) در گرافیک انیمیشن و کارتون. (کوثری، 1387 :48)
فهم معنای عناصر ساختاری و پارامتری از دو طریق امکان پذیر است. روش بینا ذهنی و روش بینا عینی(بینا متنی). در اینجا ما برای خواندن متون انیمیشنی از روش بینا عینی استفاده می کنیم.
روش بیناعینی (بینا متنی):
این روش بیشتر شناخته شده است و کار آن استخراج نشانه ها از متون رسانه ای و تحلیل نشانه شناختی آن هاست. در این روش باید نشانه ها را، که از کنار هم قرار گرفتن آن ها در یک محور افقی (یا زنجیره همنشینی) معنای کلی متن حاصل می شود، استخراج و معنای آن ها را کشف کنیم. در این جا، این پرسش مطرح می شود که از کجا مطمئن هستیم که معنای نشانه ها را به درستی دریافته ایم؟ برخی از محققان تمایل دارند تا با نسبی کردن روش نشانه شناسی، به ویژه با قرائت های پساساختارگرایانه آن (به مدد مفاهیمی چون مرگ مؤلف، تعدد تفاسیر، شناوری نشانه ها و مفاهیم هرمنوتیکی دیگر) نشان دهند که هر چه آن ها می گویند، یک قرائت ناممکن و بنابراین درست است! ضمن آنکه باید برداشت پساساختارگرایانه را جدی گرفت و نشانه شناسی را به روشی متصلب تقلیل نداد، از دیگر سوی، به دام نسبی گرایی محض هم نباید در غلتید. هر دو سوی این طیف، نشانه شناسی را بلااستفاده می کند. (کوثری، 1387 :49)
به هر حال در روش بیناعینی تحلیل گر ابتدا می کوشد در میان متون دیگر، متون مشابهی با متن مورد تحلیل اش پیدا کند، تا از این طریق مشخص شود که نشانه ها را درست تفسیر کرده است. به این مواد یا متون مشابه «مواد مقایسه بیناعینی» گفته می شود. (کوثری، 1387 :50)
اما چگونه می توانیم مقایسه بینا عینی را انجام دهیم. یا به بیان دیگر چگونه می توانیم برای خود مواد مقایسه بیناعینی را فراهم کنیم. استفاده از این سه روش امکان پذیر است:
استفاده از حافظه خودمان در مواجهه با متون رسانه ای مشابه: این امر در انیمیشن ها بسیار متداول است که سکانس هایی را استفاده می کنند که یادآور صحنه هایی از فیلم های مشابه و مشهور هستند. مثل صحنه های حرکت آهسته به سبک فیلم ماتریکس، استفاده از قاشق برای حفر تونل توسط مرغها به سبک فیلم فرار بزرگ و…

مطلب مشابه :  پیاده سازی مدیریت دانش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید