رشته حقوق

تحلیل مصاحبه ها

دانلود پایان نامه

88/0
00/4
50
برنامه درسی و محتوای آموزشی با دانش اولیه کارآموزان متناسب نبود
54/0
84/3
50
کل مقیاس استاندارد آموزشی
برای سنجش مقیاس استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه تعداد 11 گویه انتخاب گردید. ارزیابی مقیاس تدوین شده و نتایج حاصل در رابطه با میانگین کل استاندارد آموزشی (84/3) از 5 است. چنانچه بر مبنای شاخص طرح شده قضاوت کنیم می توان گفت که از نظر کارآموزان، استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه رعایت نمی شده و وضعیت نامناسبی قرار داشته داشته است. عمده گویه های بیان شده از میانگین بالایی برخوردار بوده اند. به طور کلی استاندارد آموزشی و رعایت آن در طول دوره در حد نامطلوبی ارزیابی شده است. از دید کارآموزان بالاترین میانگین مربوط به گویه” کاهش انگیزه کارآموزان به دلیل طولانی بودن دوره” است که میانگین آن (65/4) است که عاملی بسیار نامطلوب ارزیابی شده است و بیانگر آن است که اکثریت کارآموزان با مدت 18 ماهه طرح مخالف هستند و همانگونه که در مصاحبه ها ابراز داشته اند معتقد هستند که می توان استاندارد آموزشی طرح را به گونه ای فشرده تر برنامه ریزی کرد و می توان دروس عملی و تئوری را بدون فاصله آموزش داد و از اتلاف وقت جلوگیری کرد. پایین ترین گویه مربوط به گویه” بین دروس تئوری و عملی هماهنگی وجود نداشت” است که میانگین آن (3) می باشد.
1-4-2 – تحلیل مصاحبه های مربوط به استاندارد آموزشی طرح از دیدگاه کارآموزان
کارآموز رشته تراشکاری عنوان کرد” بین آموزش دروس تئوری و عملی فاصله زیادی وجود داشت گاهی بین آموزش تئوری و عملی سه یا چهار هفته فاصله داشت که این باعث اتلاف وقت و کاهش انگیزه کارآموزان و همچنین باعث فراموش شدن دروس تئوری می شد در حالی که ما می توانستیم از این زمان برای تمرین بیشتر مهارت ها استفاده کنیم و جزئیات بشتری را از رشته فرا بگیریم. به نظر من طول مدت طرح 18 ماهه زیاد است و باعث کاهش انگیزه کارآموزان می شود می توان این مدت را با فشرده تر کردن آموزش ها، کاهش فاصله بین آموزش تئوری و عملی، حذف دروس غیر ضروری، کاهش مدت آموزش سر فصل هایی که به وقت زیادی نیاز ندارند کاهش داد. مثلا فرز کاری به مدت 45 روز آموزش داده می شود که نیازی به این زمان نیست و می توان آن را به 20 روز کاهش داد. اکثر کارآموزان مدت طرح را طولانی دانستند و عنوان کردند که دوره ی 18 ماهه را می توان در 12 ماه تمام کرد که در این صورت این امر باعث جلوگیری از روزمرگی، خستگی و اتلاف وقت می شود. همچنین، کارآموزان عنوان کردند که عدم هم سطح بودن توانایی، مدارک تحصیلی و … کارآموزان باعث پایین آمدن کیفیت آموزش ها و همچنین، باعث اتلاف وقت می شود چرا که بعضی از کارآموزان ناتوان نیاز به زمان بیشتری برای آموزش و یادگیری مهارت های عملی دارند، این امر باعث اتلاف وقت کلاس و همچنین باعث آموزش های سطحی به سایر کارآموزان می شود. مثلا کارآموزان رشته های طرح 18 ماهه از دیپلم ادبیات، ریاضی و تجری بودند و از سطح سیکل تا لیسانس بودند در این حالت رشته های فنی، ریاضی و تجربی اطلاعات مهارت های بیشتری داشتند و نیاز به آموزش طولانی نداشتند اما بعضی کارآموزان رشته ها مانند ادبیات و بعصی مدارک مانند سیکل اطلاعات و مهارت کمی داشتند که این باعث تداخل در فرایند آموزش سایر کارآموزان می شود.
5-2- مقیاس مربوط به نیاز بازار کار از دیدگاه کارآموزان
جدول 10-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به نیاز بازار کار را نشان می دهد.
جدول 10-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
گویه ها
80/0
19/4
50
بازبینی دروس رشته ها بر اساس جمع آوری اطلاعات از بخش صنعت نبود
95/0
07/4
50
اهداف دوره متناسب با نیاز بازار کار نبود
75/0

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید