1-3-2- تحلیل مصاحبه ها در مورد مقیاس امکانات و تجهیزات از دیدگاه کارآموزان
اطلاعات بدست آمده از مصاحبه های به عمل آمده با کارآموزان در زمینه امکانات و تسهیلات مرکز فنی و حرفه ای شهر اصفهان از دیدگاه کارآموزان نشان داد که تناسب مطلوبی بین استاندارد آموزشی هر رشته و امکانات و تجهیزات کارگاه ها وجود ندارد. در این رابطه بخشی از نظرات کارآموزان در مصاحبه ها به شرح زیر است:
کارآموز رشته تراشکاری در این مورد بیان می کند:
” تجهیزات ما به روز نبود از اینرو در مرکز مهارت هایی را آموزش می دادند که مربوط به 20 یا 30 سال پیش است و تقریبا در بازار کاربرد ندارد. در مرکز فقط دو دستگاه تراش داشتیم که یکی از آن ها خراب بود و 20 نفر کارآموز با یک دستگاه کار می کردیم”.
کارآموزی دیگر در همین رشته بیان می کند” اگر وسیله ای خراب شود بر عهده کارآموز می گذارند نظارتی هم نیست به همین خاطر کارآموزان می ترسند به وسایل اسقاطی دست بزنند و با وسایل کار کنند چون اگر وسیله خراب شد سرزنش می شوند در صورتی که خراب شدن جزئی از فرایند آموزش است و به خاطر همین مسائل است که کارآموزان از کار با وسایل و تجهزات در بازار کار ترس دارند”.
کارآموز رشته مکانیک صنایع
با توجه به جذب بالای صنعت در گذشته ما با علاقه وارد این رشته شدیم ولی آن چیزی که فکر می کردیم نبود، امکانات در حد ضعیف بود و وسایل مربوط به سی سال پیش است. طول دوره 18 ماه است اما با این وسایل 9 ماه هم کافی است. اکنون وسایل دیجیتالی شده در صورتی که وسایل مرکز همه قدیمی هستند. امکانات کافی ندارند یا به روز نبودند و در حد استاندارد آموزشی نیستند. در بحث ترانس ها، ترانسفور ندارند و موازی کردن ترانس ها را که باید عملی آموزش دید به صورت تئوری آموزش می دیدیم آن هم در سطح پایین. ما فقط نقشه ها را روی کنتاکتورها نصب می کردیم یعنی آن چیزی که باید یاد می گرفتیم این ها نیست ما باید طراحی مدار را یاد بگیریم، تابلو های ما در سطح ابتدایی است تابلوهای بزرگ تری نیاز است که کنتاکتورها روی آن نصب شود، همچنین به علت کمبود امکانات شبکه هوایی که بحث مهمی در برق صنعتی است ما آن را به صورت تئوری آموزش می دیدیم. کارآموزی دیگر در مورد سی ان سی چنین گفت که در حال حاضر برنامه نویسی ها در بازار کار برای تراشکاری به صورت اتوماتیک است در حالی که ما سی ان سی دستی را آموزش دیدیم که در بازار کار دیگر وجود ندارد و نیازی به آن دیده نمی شود. به طور کلی اکثر کارآموزان عنوان کردند که امکانات و وسایل خیلی قدیمی است و مربوط به 30 یا 40 سال پیش است. مثلا در رشته تراشکاری از برنامه نویسی دستی استفاده می شود که خیلی قدیمی و وقت گیر است در حالی که این کار امروزه با دستگاه های اتوماتیک به سرعت انجام می شود. همچنین، مکان کارگا ه ها هم از لحاظ ایمنی و پوشش سقف مناسب نبود. ظاهر برخی کلاس ها و کارگاه ها شایسته یک محیط آموزشی نمی باشد. ساختمان ها قدیمی و مستهلک، فضای نامناسب، کمدهای شکسته و صندلی های خراب و قدیمی باعث کاهش انگیزه در کارآموزان شده است. تعداد وسایل موجود در کارگاه ها متناسب با تعداد کارآموزان نبود و در بیشتر مواقع یک یا دو نفر کار می کنند و بقیه تماشا می کنند. نکته دیگری که عنوان شد این بود که مرکز فنی و حرفه ای فاقد کتابخانه و مرکز مشاوره برای بررسی مشکلات کارآموزان است. اکثر کارآموزان بیان کردند که باید امکانات و تجهیزات متناسب با پیشرفت جامعه و تکنولوژی به روز شوند، از کارگاه ها بازرسی صورت گیرد، در مراکز کتابخانه و مرکز مشاوره ایجاد نمایند، وسایل را بیشتر کنند، سیستم گرمایی و سرمایی مناسب ایجاد کنند، کارگاه ها را به سیستم ایمنی مجهز کنند، ساختمان های مناسب و مجهز را به عنوان کارگاه در نظر بگیرند و در مجموع اعتبارات بیشتری به مراکز اختصاص دهند. به طور کلی کارآموزان بیان کردند که امکانات و تجهیزات کارگاه های طرح 18 ماهه متناسب با استاندارد آموزشی هر رشته و همچنین متناسب با تکنولوژی روز و نیاز بازار کار نبوده است.
4-2- مقیاس استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه از دیدگاه کارآموزان
جدول 9-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزن به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح را نشان می دهد.
جدول 9-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
گویه ها
69/0
84/3
50
توانایی ها، مدارک تحصیلی، و … کارآموزان طرح 18 ماهه در یک سطح نبود
18/1
69/3
50
عدم تناسب بین ارزشیابی و استانداردهای آموزشی طرح 18 ماهه
47/0
65/4
50
کاهش انگیزه کارآموزان به دلیل طولانی بودن دوره
65/0

                                                    .