تحلیل محتوای کیفی

تحلیل محتوای کیفی

در صورتی که کار با توجه به آداب اسلامی صورت پذیرد، آثار و پیامدهایی را به همراه دارد که این پیامدها نه تنها برای زندگی مادی مثمر ثمر است بلکه زندگی اخروی انسان را تضمین مینماید. پیامدهای مادی کار شامل؛ کسب روزی، سلامت جسم، استقلال و آزادی، خلق آثار روانی مثبت، رشد عقلانی، حفظ کرامت انسانی، از بین بردن فساد و فقر و بیکاری و پیامدهای غیرمادی آن شامل؛ بخشیده شدن گناهان، در امان بودن از آتش دوزخ، خشنود کردن خداوند، قبول شدن دعا، به بهشت و سعادت رسیدن، محشور شدن با اولیای الهی و… می‌باشد.
معرفی این آثار حیات‌بخش کار در زندگی لازم بوده و بر متولیان امر آموزش لازم است، با برنامهریزی صحیح آن را وارد برنامه‌های درسی و تربیتی نوجوانان کنند، تا افراد جامعه، از همان فصل آغازین زندگی‌شان، دوستدار کار، بار آمده و وجودشان با کار و عشق به کار کردن جوش بخورد. استفاده از مباحث فوق در اهداف برنامه درسی به عنوان مهم‌ترین عنصر میتواند دستیابی به یکی از اهداف دوره متوسطه که همانا آماده سازی جوانان برای ورود به دنیای اشتغال است را هموار نماید.
با این که تحقیقات داخلی و خارجی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است اما تحقیق جامعی که به موضوع مورد بررسی پرداخته باشد در دسترس نیست.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1. روش پژوهش
از آن جا که در بخش اول پژوهش حاضر به دو زمینه؛1)ماهیت کار و 2)پیامدهای آن، پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، ضمن تحلیل کیفی یافته‌های مستخرج از نهج‌البلاغه در دو حوزه فوق‌الذکر، مجموعه یافته‌های مذکور در اتحاد و انسجام با یکدیگر قرار گرفتند و بر اساس آن سعی شد؛ پیشنهادهایی جهت بهبود اهداف درسی دوره متوسطه ارائه شود بنابراین با توجه به عنوان پژوهش و ابزار مورد استفاده که ذکر خواهد شد، تلاش پژوهشگر در دو زمینه تحلیل محتوای نهج‌البلاغه و بررسی یافته‌های آن به منظور ارائه پیشنهادهایی جهت طراحی اهداف، روش پژوهش در مرور مبانی نظری و پژوهشی، تحلیل اسنادی به علاوه در بخش اول تحلیل محتوا و در بخش دوم نیز توصیفی از نوع تبیینی می‌باشد تا بتوان در نهایت به بسط مفهومی موضوع پرداخت.
در بخش اول پژوهش و ضمن تحلیل محتوا، واحد تحلیل جملات، عبارات و مضامینی است که دارای معنایی در حوزه های دوگانه؛1) ماهیت کار و 2)پیامدهای آن باشند. در این راستا ضمن تحلیل محتوای نهج‌البلاغه امام علی (ع) کلیه خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های منتسب به امام علی (ع) تحلیل و مواردی که دارای مضامین مذکور بودند، استخراج و سپس در جداول، نتایج تحلیل محتوا ثبت گردید. به نحوی که مصادیق مرتبط با هر یک از دو حوزه؛1)ماهیت کار و 2)پیامدهای آن، به ترتیب و با ذکر نشانی آن در نهج‌البلاغه امام علی (ع) طی سه موقعیت از جمله؛ آدرس (خطبه، نامه و یا حکمت)، متن فارسی و زمینه مصداقی در فرم‌های تحلیل محتوی منظور شد. در مرحله بعد، ضمن بررسی مفاد مصادیق مستخرج (خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمتها) و مضامین مطرح در آن‌ها، از بخش دوم ابزار جهت طبقه بندی (خطبه‌ها، نامهها و یا حکمت‌ها) به منظور دستیابی به مؤلفه‌هایی مجزا در دو حوزه؛ 1) ماهیت کار و 2) پیامدهای آن استفاده و نهایتاً با طبقه بندی مولفه های مستخرج، محورهای دوگانه مورد نظر، به دست آمد.
در بخش دوم پژوهش نیز حسب یافته های حاصل از بخش نخست، سعی شد با بررسی کیفی عمیق‌تر یافته های فوق، مقدمات لازم جهت پیشنهاد پاره ای ملاحظات در طراحی اهداف برنامه های درسی دوره متوسطه مهیا شود.
3-2. جامعه پژوهش
جامعه پژوهش شامل؛ متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی، چاپ انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین قم به سال 1383 و متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه علامه محمد تقی جعفری، چاپ انتشارات آستان قدس رضوی به سال 1390 می‌باشد.
3-3. نمونه پژوهش
به واسطه لزوم جامعیت در جامعه پژوهش، متن کامل نهج‌البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی و علامه محمدتقی جعفری، به طور کامل بررسی شده و نمونه‌گیری انجام نشده و کل جامعه پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
3-4. ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از فرم فیش برداری جهت بررسی اسنادی و نیز فرم وارسی، استفاده شده است. در بخش اول پژوهش یعنی تحلیل محتوای نهج‌البلاغه از فرم وارسی دو مرحله ای باز و بدون پیش سازمان‌یافتگی، جهت تحلیل محتوای نهج‌البلاغه استفاده گردید. بدین منظور ابتدا به تعریف دقیق مفاهیم مورد استفاده در مطالعه اقدام شده سپس کل خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های منتسب به امام علی علیه‌السلام تحلیل گردید و مواردی که دارای مضامین مرتبط با دو حوزه باشند، شناسایی و طی سه موقعیت از جمله؛ آدرس (خطبه‌ها، نامه‌ها و یا حکمت‌ها)، متن فارسی و زمینه مصداقی در فرم‌های تحلیل محتوی منظور شد. در مرحله بعد، ضمن بررسی مفاد (خطبه‌ها، نامه‌ها و یا حکمت‌ها) و مضامین مطرح در آن‌ها از بخش دوم ابزار جهت طبقه بندی (خطبه‌ها، نامه‌ها و یا حکمت‌ها) به منظور دستیابی به مولفهها استفاده و نهایتاً با طبقه بندی مولفه های مستخرج، محورهای دوگانه مذکور به دست آمد.
3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش
روایی ابزار فرم وارسی به وسیله تائید صاحب‌نظران دانشگاه شاهد متخصص در موضوع مورد بحث و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب همبستگی دادههای حاصل از تحلیل محتوای انجام شده اولیه با تحلیل محتوای انجام شده مجزای دیگر (توسط متخصص دیگر)، تامین شد که ضریب مذکور برابر با 85/0 بوده است.
3-6. شیوه تحلیل داده‌ها
در راستای تحلیل داده‌های حاصل از ابزار فرم وارسی طی بررسی سؤال‌های بخش اول؛ مصادیق مطرح در دو حوزه، مؤلفههای حاصل از مصادیق و محورهای آن‌ها، در جداول مربوطه، تدوین و تحلیل محتوای کیفی شد و بر حسب نتایج بخش اول، پیشنهادهایی جهت بهبود طراحی اهداف دوره متوسطه ارائه گردید.

Share