X13
X15
X16
X17
X18

Chi-Square = 665.57; df = 132; P-value = 0.000; RMSEA = 0.069
شکل ‏4-1: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی
همبستگیهای برآورده شده بین این سه عامل به لحاظ آماری معنیدار است: شرمساری و بازپذیری (**54/0 = r)، شرمساری و انگزنی (**45/0- = r)، و بازپذیری و انگزنی (**69/0- = r). همانطور که انتظار میرفت همبستگی بین این سه سازه (بویژه همبستگی بین بازپذیری و انگزنی) نسبتاً بالا است و حاکی از این است که این سه بعد چندان متمایز و منحصر بفرد نیستند. به نظر میرسد که سازه شرمساری با سازه بازپذیری و سازه بازپذیری با سازه انگزنی، در حد متوسط به بالا باهم همبستگی دارند و احتمالاً متعلق به سازه زیرین یا مشابهی هستند.
این مدل به دلیل حجم بالای نمونه از لحاظ آماری رد میشود (47/665 = Chi-Square ، 132 = df، 835 = N،000/0 p <). مقدار کای اسکوار به لحاظ آماری معنادار است؛ زیرا شاخص P-value کمتر از 05/0 است. ولی در عین حال، شاخصهای نیکویی برازش، یعنی GFI و AGFI، که مقدارشان به ترتیب 92/0 و 90/0 است، نشان میدهند که مدل با دادهها همخوانی نسبتاً خوبی دارد. RMSEA نیز که زیر 08/0 برآورد شده، نشان از برازش نسبتاً مطلوب دادهها با شاخصهای برازش دارد. به عبارت دیگر، مدل مذکور، مدلی مناسب برای توصیف دادههای حاصل از سنجش مفهوم شرمساری بازپذیرکننده است.
نتایج فوق، با نتایج کار لوسونز و تایسون (2007) همخوانی دارد؛ که خود میتواند، دست کم در حکم فرضیهای محکم و قوی عمل نماید. در واقع، نتایج کار ما، تأیید دیگری بر این فرضیه هستند که مفهوم شرمساری بازپذیرکننده، مفهومی چندبعدی است و این مفاهیم نیز به طور کامل از هم منفک نیستند.
متغیر به هم پیوستگی
شکل (4-2) مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر به هم پیوستگی را نشان میدهد. طبق ادبیات نظری، گویههایX1 و X2تابعی از شاخص پیوستگی با والدین، گویههای X3 و X4 تابعی از شاخص اداراک نوجوانان از احساس دلبستگی، گویههای X5 و X6 تابعی از شاخص ارتباطات والدین-نوجوان و X7 و X8 نیز تابعی از شاخص احترام به والدین میباشد. ضرایب بین متغیرهای مشاهدهشده و عوامل پنهان، بار عاملی یا همان ضریب رگرسیونی است که همبستگی مابین آنها را نشان میدهد. با توجه به معناداری این ضرایب که با علامت ستاره مشخص شده، میتوان گفت که معرف های مدل از اعتبار لازم برخوردار است. چهار متغیر نهفته پیوستگی با والدین، اداراک نوجوانان از احساس دلبستگی، ارتباطات والدین-نوجوان و احترام به والدین نیز خود تابعی از متغیر نهفته بههمپیوستگی است که با توجه به معناداری ضرایب، میتوان گفت از اعتبار لازم برخوردار هستند.
X1

X2

X3

X4

                                                    .