تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی

X8
X5
X6
X7
X3
X4
X2
X1
Chi-Square = 921.40; df = 317; P-value = 0.0000; RMSEA = 0.061; GFI= 0.88; AGFI = 0.90
شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی
پایایی
اعتبار نقطه مقابل پایایی قرار دارد: یعنی مطالعهای که در آزمونهای متعدد، نتایج پایا و ثابتی بدست بدهد. اعتبار هر چند به گونهای متفاوت، پایایی را مفروض میانگارد: اگر (مجموعهای از) سوالات (ابزارها)، شاخصهای پایایی از آنچه که سعی در اندازهگیری آنها دارند، نباشند، در این صورت نمیتوانند آنچه را که شخص تصور اندازهگیری آنها را دارد تضمین کنند (ویرسما،2:2010). به این ترتیب، پایایی در حالی که با تکرارپذیری یافتههای علمی سر و کار دارد، اعتبار به دقت یافتههای علمی مربوط میشود.
پایایی معمولاً مترادف با قابلیت اعتماد، ثبات، همسانی، قابلیت پیش بینی و دقت یا صحت گرفته می شود. از آنجا که روایی، همسازی اندازهگیری در گذر زمان یا ثبات اندازهگیری در شرایط مختلف است، رایجترین تکنیک مورد استفاده برای برآورد پایایی، سنجش همخوانی، ضریب همبستگی و اغلب ضریب پایایی است
با توجه به توضیحات فوق، در تحقیق حاضر برای اعتباربخشی به ابزار سنجش، از اعتبار محتوا و همچنین اعتبار سازه نظری و تجربی استفاده شده است. به عبارت دیگر، نخست تلاش شده است تا محتوای مفاهیم به طور کامل تعریف و تدقیق شود و ابعاد و مولفههای مفاهیم مشخص گردد (اعتبار محتوا). در وهله بعد، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار سازه نظری و تجربی بررسی خواهد شد. برای وارسی پایایی نیز، از آزمونهای همسازی درونی (آلفای کرونباخ، رتبهبندی درونی و دو نیمه کردن) استفاده خواهد شد.
مناسبترین روش، برای سنجش روایی طیف لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند بکار میرود. در این گونه ابزار، هر چه آلفا بیشتر باشد روایی مقیاس بیشتر خواهد بود.
حداقل شدت مورد قبول ضریب آلفا از 5/0 تا 7/0 مورد اختلاف است. به عنوان یک قاعده کلی، حد نصاب و به عبارتی مقدار لازم آلفا برای یک شاخص را 70/0 در نظر میگیرند و چنانچه مقدار ضریب آلفا بزرگتر و یا مساوی 70/0 بود، ابزار اندازهگیری از پایائی بالاتر برخوردار بوده و در این صورت بهتر میتوان به نتایج آن اعتماد کرد (حبیبپور،366:1391).
در جدول (4-16)، ضریب «مجذور همبستگی چندگانه» برای متغیرهای آشکار یا نشانگر، حاکی از نسبت واریانس تبیین شده این متغیرها توسط متغیرهای مکنون میباشد اعتبار یا پایایی شاخصها را میتوان از طریق مجذور همبستگی چندگانه (R²) بررسی کرد. نتایج R² در جدول (4-16) ارائه شده است. مقادیر R² سهم واریانس هر شاخص را که به وسیله متغیر نهفته مربوط تبیین می شود را نشان میدهد (بقیه واریانس ناشی از خطای اندازه گیری است). مقدار بالای R² حاکی از اعتماد و پایایی بالای شاخص مورد نظر است. (کلانتری،138:1387). به عنوان مثال پایاترین شاخص مربوط به اندازهگیری متغیر «شرمساری» شاخص سوم (من را توجیه میکنند و توضیح میدهند که رفتارم درست نیست) و ناپایاترین شاخص (بیتفاوت بوده و هیچ واکنشی در برابر آن انجام نمیدهند) است.
مجذور همبستگیهای چندگانه، حد پائین روایی برای متغیرهای مشاهدهپذیر میباشد و روایی هر معرف عینی، حداقل برابر مجذور همبستگیهای چندگانه عنوان برای هر معرف در مدل است. لذا با در نظر گرفتن مجذور همبستگیهای چندگانه متغیرهای مشاهدهپذیر تحقیق حاضر در جدول (4-16) میتوان به میزان روایی آنها پی برد. علاوه بر این، در این جدول میزان روایی یا پایایی ترکیبی هر سازه تحقیق به صورت جداگانه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که روایی تمامی سازهها، بجز سازه شرمساری که نسبتاً ضعیف است، در حد مطلوب و بالا میباشد.
در جدول مزبور، میزان معناداری بار گویههای معرفهای مشاهدهپذیر روی سازه مورد نظر خود، توسط کمیت «t» نشان داده شده است. علامت «**» حاکی از معنیداری رابطه در سطح خطای 01/0 و علامت «*» حاکی از معنیداری رابطه در سطح خطای 05/0 میباشد.
جدول ‏416: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیله اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق
آلفای کرونباخ
مجذور همبستگی های چندگانه برای متغیرهای x , y
بار عاملی استاندارد شده گویهها
سازه های و معرف های تحقیق
50/0

Share