تحلیل آماری و راهبرد الگویابی

تحلیل آماری و راهبرد الگویابی

مشکلات رفتاری برونی سازی 619/0 001/0
مشکلات پرخاشگری 348/0 015/0
مشکلات توجه 507/0 001/0
مشکلات بزهکاری 471/0 001/0
نتایج مندرج در جدول 11-3 نشان دهنده وجود همبستگی بین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی، مشکلات پرخاشگری، مشکلات توجه و مشکلات بزهکاری با مقیاس سازه به ترتیب با ضریب همبستگی 619/0، 348/0، 507/0 و 471/0 در سطح معنی داری 001/0P= است. بنابراین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی از اعتبار سازه برخوردارست.
در ادامه توضیحاتی در مورد پرسشنامه هایی که جهت اعتباریابی مورد استفاده قرار گرفته اند، پرداخته می شود.
پرسشنامه هیجان خواهی اهواز
در این پژوهش جهت ارزیابی اعتبار همگرای خرده مقیاس نوجویی سیاهه سرشت و منش کلونینجر از مقیاس هیجان خواهی نجاریان (1377) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 24 ماده بوده که به طور کلی هیجان خواهی را می سنجد.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
در مقابل هر عبارت، 4 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه هرگز (1)، به ندرت (2)، گاهی اوقات (3) و اغلب اوقات (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه هیجان خواهی
پایایی این پرسشنامه 24 ماده ای بر اساس ضرایب بازآزمایی (77/0) و آلفای کرونباخ (86/0) رضایت بخش بوده است (حسینی، طباطبایی و آقامحمدیان، 1382).
اعتبار این پرسشنامه بر اساس مقیاس های ملاک، پرسشنامه شخصیتی آیسنک، مقیاس هیجان خواهی آرنت و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ارزیابی شده است. ضرایب اعتبار به دست آمده نشانگر اعتبار بالای این پرسشنامه بود.
پرسشنامه شخصیت نئو
کاستا و مک کری (1992) با استفاده از تحلیل عوامل، پنج بعد را برای تفاوت های فردی در خصوصیات شخصیتی منظور کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی (N)، برون گرایی (E)، تجربه پذیری (O)، توافق پذیری (A) و وظیفه شناسی (C) است. NEO برگرفته از حرف اول سه عامل اول این مقیاس است (هارن و میشل ، 2003). فرم اصلی این پرسشنامه 240 ماده دارد. فرم دیگر آن نئو- اف اف آی است که 60 سوالی بوده و برای پنج عامل اصلی شخصیت در مواقعی که وقت اجرا محدود بوده و صرفاً دستیابی به اطلاعات کلی از شخصیت کافی است، مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر نیز از فرم 60 سوالی آن استفاده شده است. این پرسشنامه توسط گروسی فرشی (1380) به زبان فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است. در این پژوهش از این فرم جهت اعتباریابی همگرای پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پارکر استفاده شده است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه مورد نظر:
در مقابل هر عبارت، 5 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه کاملاً مخالفم (0)، مخالفم (1)، نظری ندارم (2) موافقم (3) و کاملاً موافقم (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه شخصیت نئو
به منظور ارزیابی پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 56/0 تا 87/0 به دست آمده است (گروسی فرشی، 1380). در پژوهشی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی در دامنه ای از 27/0 تا 77/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی اعتبار ملاکی آزمون، از روش همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی و فرم مشاهده گر استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 45/0 تا 66/0 بوده است. (آتش افروز، پاکدامن و عسگری، 1387).
طرح پژوهش
یکی از انواع روشهای تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)، تحقیق همبستگی است. تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به چند دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه همبستگی دو متغیری ب) تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در بعضی بررسی ها مجموعه همبستگی های دو متغیری متغیرهای مورد بررسی، در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیرهای مکنون (سازه ها) و در مدل معادلات ساختاری، آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود است. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از روابط بین متغیرهاست، از تحلیل مدل معادلات ساختاری یا مدلهای علّی استفاده می شود. در این مدل داده ها به صورت ماتریس کوواریانس یا همبستگی در آمده و یک مجموعه معادلات رگرسیونی بین متغیرها تدوین می شود. چنانچه در مدل برای هر متغیر، بیش از یک نشانگر استفاده شود، مدل شامل مولفه اندازه گیری نیز می شود. تحلیل مدل معادلات ساختاری، برآوردهایی از پارامترهای مدل (ضرایب مسیر و جملات خطا) و چند شاخص نیکویی برازش فراهم می آورد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386). از آنجا که پژوهش حاضر به منظور شناخت متغیرهای موثر بر آمادگی اعتیاد در جمعیت دانش آموزان طراحی شده است، در این پژوهش سعی بر آن شد که با استفاده از مدل طراحی شده بر اساس مبانی نظری و یافته های تحقیقاتی گذشته، مجموعه ای از روابط بین متغیرهای موجود در نمودار مسیر را با استفاده از مدل معادلات ساختاری، تحلیل و در واقع متغیرهای موثر بر آمادگی اعتیاد در جمعیت دانش آموزان را در قالب یک مدل علّی بررسی ، پیش بینی و تحلیل گردد. بنابراین، با توجه به اینکه برای بررسی چنین مدلهای علّی از روش آماری پیشرفته مدل معادلات ساختاری که در تحقیقات همبستگی کاربرد دارد، استفاده شده است، این پژوهش، نیز با در نظر گرفتن اهداف موجود در آن از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می آید که با رویکرد مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
روش اجرای پژوهش
مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلّی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان یکی از پیشرفت های روش شناختی نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری (بنتلر ، 1980، به نقل از هومن، 1385) می تواند مدلهای سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط و مدل های پیچیده تری مانند تحلیل عاملی (تأییدی ) و تحلیل سریهای زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن مدلهای نظری در یک جامعه به خصوص امکان پذیر سازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان به کتاب هومن (1385) مراجعه نمود.
تحلیل آماری و راهبرد الگویابی
روش های آماری عبارتند از: 1) آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و همبستگی میان متغیرها و 2) الگویابی معادلات ساختاری است.

Share