تحقیق رایگان درمورد 
معاهده منشور انرژی

تحقیق رایگان درمورد معاهده منشور انرژی

اند.
2. بعضی از موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری، به ویژه معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری کانادا و ایالات متحده و بعضی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای معیار ملت کامله‌الوداد را در مرحله قبل و بعد از ورود سرمایه برگزیده اند.
3. استثنائات گوناگونی به معیار ملت کامله‌الوداد وارد شده‌اند که قابل دسته بندی به استثنائات عام که مبتنی بر سیاست کلان دولت یا امنیت ملی است و استثنائات خاص که مبتنی بر تقابل و استثنائات خاص کشوری است، می‌باشد.
گفتار هشتم. مناسبات متقابل میان ملت کامله‌الوداد با دیگر موضوعات
مبحث اول. مناسبات متقابل میان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد
پیوندی قوی میان رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملی وجود دارد.
رفتار ملی به این معناست که سرمایه‌گذاران خارجی نبایستی از رفتاری برخوردار شوند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتاری است که با سرمایه‌گذاران داخلی در کشور میزبان می شود. رفتار ملت کامله‌الوداد به تنهایی برای حذف تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست.
لذا رفتار ملت کامله‌الوداد در کنار رفتار ملی تکمیل می شود تا بتواند فضای غیر تبعیضی کاملتری را تضمین کند. کشور میزبان می‌تواند سرمایه گذاری های داخلی اش را از طریق تضمین رفتار بهتر و فضای ترجیحی‌تر در بازار داخلی، بهره مند سازد. در یک حالت افراطی کشور میزبان می‌تواند منکر حقوق سرمایه‌گذاران خارجی شود، البته به شرطی که غیر تبعیض آمیز باشد، زیرا معیار ملت کامله‌الوداد نقض نمی شود. در واقع ترکیب این دو معیار و میزان استثنائات وارده به این دو معیار است که تعیین کننده وضعیت حقوقی کشور میزبان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

استثنائات وارده به رفتار ملی بیش از استثنائات واره به ملت کامله‌الوداد است، زیرا برای کشورها داشتن برخورد مساوی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به نسبت برخورد مساوی با سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف مشکل‌تر است. علاوه بر این، در وضعیت‌های خاص اعمال رفتار ترجیحی به نفع سرمایه‌گذاران داخلی قابل توجیه است.
هرچند معیار ملت کامله‌الوداد و معیار رفتار متقابل( NT ) دو مفهوم حقوقی متمایز هستند اما در برخی از وضعیت‌ها این دو درهم تلاقی می‌کنند. برای مثال اگر کشور الف، رفتار ملت کامله‌الوداد را به سرمایه‌گذاران کشور ب و رفتار متقابل را به سرمایه‌گذاران کشور ج اعطا کند، به نظر می رسد، سرمایه‌گذاران کشور ب بتوانند از طریق شرط ملت کامله‌الوداد رفتار متقابل را مطالبه کنند. اما اگر کشور الف صراحتاً رفتار متقابل را در برابر کشور ب استثنا کند، در این صورت رفتار ملت کامله‌الوداد با رفتار متقابل یکسان نخواهد بود.
مسئله دیگر در این رابطه این است که کدام یک از این دو رفتار غالب خواهد بود، در جایی که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند هم رفتار متقابل و هم رفتار ملت کامله‌الوداد را مطالبه نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری حاوی قاعده صریحی در این خصوص هستند، بدین نحو که به سرمایه‌گذاران حق بهره مندی از رفتار مطلوب تر در هر دو معیار را می‌دهند. نظیر بند 3 ماده 10 معاهده منشور انرژی
در ماده 3 الگوی معاهداتی هلند، تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد با استانداردهای رفتاری دیگر یعنی رفتار ملّی (هرکدام که مطلوب تر بود) ترکیب شده است. ماده (2)3 رفتار غیر تبعیضی را به این نحو بیان می‌کند:
“2. هر دولت متعاهد بایستی رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌های اتباع خودش یا هر دولت ثالث دیگری نباشد. هر کدام از رفتارها که مطلوب تر بودند اعمال می‌شوند. ”
ماده 3 معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان آلبانی و انگلستان مقرر می دارد:
“1- هیچ یک از دولت های متعاهد نبایستی در سرزمینش با سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه گذاری های اتباع یا شرکت‌های هر دولت متعاهد دیگر رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری ها یا عواید حاصله از سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکت‌های خودشان یا هر دولت ثالث دیگری باشد.
2- هیچ یک از دولت های متعاهد نبایستی در سرزمین خود با اتباع یا شرکت‌های هر دولت متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، استقرار، بکارگیری، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان رفتاری را داشته داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به اتباع یا شرکت‌های خودشان یا هر دولت ثالثی باشد.
3- برای این که جای شکی باقی نماند تأکید می شود که رفتار مقرر شده در بند یک و دو فوق بایستی نسبت به مقررات 1 تا 11 این موافقتنامه اعمال شود. یعنی تمامی مقررات این موافقتنامه به جز شروط نهایی.”
مثال دیگر ماده (1)3 و (2)3 الگوی معاهده‌ای 1998 آلمان است که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد را با تعهد رفتار ملی ترکیب کرده است بدین شرح: “1. هیچ دولت متعاهدی نباید با سرمایه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران دولت متعاهد دیگر یا تحت کنترل سرمایه‌گذاران متعاهد دیگر که داخل در سرزمینش قرار گرفته است، رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های متعلق به سرمایه‌گذاران خودش یا سرمایه‌گذاران هر دولت ثالثی می‌باشد.
2- هیچ دولت متعاهدی نباید در سرزمینش، اتباع یا شرکت‌های هر دولت متعاهد دیگر را در رابطه با مدیریت، حفظ استقرار، استفاده، بهره برداری یا انتقال سرمایه هایشان از رفتاری بهره مند نماید که در مقایسه با رفتار اعطا شده به اتباع یا شرکت‌های خودش یا اتباع یا شرکت‌های ثالث، مطلوبیت کمتری برخوردار می‌باشد.”
در موافقتنامه تجارت آزاد میان سنگاپور و ایالات متحده رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد بخشی از یک ماده هستند ماده 4015 تحت عنوان رفتار ملی و رفتار ملت کامله‌الوداد مقرر می دارد:

“…3. هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت در شرایط یکسان کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضوی که به نوعی مرتبط با استقرار، تحصیل، گسترش، مدیریت، اقدام، فعالیت، فروش و یا هر نوع انتقال سرمایه در سرزمینش می شود، نباشد.
هر عضو متعاهد بایستی به سرمایه‌های تحت شمول این موافقتنامه رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت در شرایط مشابه، کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه‌های سرمایه‌گذاران هر دولت غیر عضو…، نباشد. رفتار اعطا شده مطابق این بند رفتار ملت کامله‌الوداد است.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *