رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه

ذی‌نفعان.
– تلاش برای نیاز سنجی شهر و شهروندان.
– طرح و تدوین مقررات و مصوبات شهری به وسیله مدیران شهری براساس مطالبات شهروندان.
– تخصیص منابع لازم برای تحقق مصوبات مدیران شهری.
7. کارایی و اثر بخشی: حکمرانی خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع بنمایند. مفهوم کارایی در زمینه حکمرانی خوب شهری در برگیرنده استفاده درست از منابع عینی و ذهنی در جهت رفاه عمومی، بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارایی نیست. در حکمرانی خوب شهری، مدیریت شهری تنها وظیفه سازمان‌های بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین کنش‌گران فعال حکمرانی شهری در برمی‌گیرد(قنبری و دیگران،پیشین: 138-137).
8. پذیرا بودن و پاسخده بودن: پذیرا و پاسخده بودن مدیران شهری دو مؤلفه حیاتی برای حکمرانی خوب شهری است. نه تنها نهادهای مرتبط حکومت شهری بلکه بخش خصوصی و نهادهای صنفی نیز بایستی نسبت به عموم شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع پذیرا و پاسخده باشند. لازم به ذکر است که این دو مؤلفه بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون اجرا شدنی نیست. در این رویکرد، هدف اساسی بکارگیری حداکثری ظرفیت‌های موجود در هر یک از بخش‌های نامبرده به منظور دست‌یابی به اهداف گسترده‌تری از رفاه اقتصادی و اجتماعی؛ بنابراین در این رویکرد، دولت وظایف جدیدی را بر عهده می‌گیرد که مبتنی بر قانونمندی و مشارکت گسترده شهروندان است. حکمرانی خوب بر ارزش‌های قانونی و ارزش‌های مشروعیت به جای ارزش‌های اقتصادی و کارایی صرف اقتصادی تاکید می‌کند(نصیری و ریاضی،1391: 347). به هر حال می‌توان بین این تعریف و نگاه حقوق عمومی به حکمرانی خوب شهری ارتباط برقرار کرد؛ آنچه در حقوق عمومی به کرات مورد تاکید قرار می‌گیرد، ارزش‌های قانونمندی، مشارکت پذیری و پاسخده بودن می‌باشد دقیقاً این همان چیزی است که به کارایی اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی می انجامد.
این معیار، دو نکته مکمل هم در بر می‌گیرد. مسئولان شهری باید هم نیازها و مطالبات شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم، نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند. بنابراین هم سویی خواسته‌های شهروندان و اقدام مسئولان، ضروری است(برک پور،حکمروایی خوب شهری…،پیشین: 502). همچنین در قالب مؤلفه پاسخده بودن، به شاخص‌هایی نظیر پاسخده بودن به مطالبات شهروندان، شکایت‌های آن‌ها و لزوم حسابرسی مستقل پرداخته شده است.
بنابراین برای تحقق این مؤلفه حقوق عمومی و حکمرانی خوب شهری می‌توان از راهکار زیر نیز استفاده کرد:
– در نظر گرفتن راهبردهای مناسب برای انتقال مطالبات شهروندان به مدیران شهری.
– ایجاد کانال‌های ارتباطی مناسب برای تبادل اطلاعات دوسویه بین شهروندان و کارگزاران شهری.
– پیش بینی راه‌های ارتباطی برای پاسخده بودن مسئولان شهری به مطالبات شهروندان.
9. بینش راهبردی: فرا رفتن از مسائل روزمره شهر و پرهیز از غرق شدن در آن‌ها، مستلزم وجود بینشی گسترده و بلند مدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردی در زمینه توسعه شهری است. حکمرانی می‌تواند به عنوان نتیجه کارآمدی نهادهای یک اجتماع به نظر آید. اگر نهادها مناسب و موثر باشند، نتیجه حکمرانی باید خوب باشد(Gani& Duncan,2007: p.369). در این صورت حکمرانی می‌تواند به عنوان شاخص‌های کیفیت سازمان‌های یک کشور در نظر گرفته شود(Ibid.p.370).
مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن‌ها وجود مدیریت مطلوب شهری الزامی است. تأمین خدمات عمومی، احداث مراکز عمومی و توسعه معابر، هدایت و کنترل صحیح توسعه آتی شهر و ممانعت از رشد افسارگسیخته آن در نتیجه اسکان‌های غیررسمی، همگی از این دسته هستند. به هر حال، در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری و حکمرانی شهری چنین می‌توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر جنبه فنی و اجرایی دارد و مجری تصمیم‌های نهادهای حکومتی است که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح می‌شوند؛ بایستی در نظر داشته باشیم که حکمرانی در واقع شیوه به کارگیری توانایی و قدرت جامعه مدنی و بخش خصوصی به معنای سیاست سازی، عمل به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری عمومی و به صورت فرایندی از تعامل بین موارد یاد شده است(محمدیان و خراشادی زاده،1391: 775-774). در ضمن لازم به ذکر است، پیچیدگی و تکثر، مفهوم اساسی حکمرانی مدرن می‌باشد. در این محیط هیچ یک از بازیگران یا مجموعه‌ای از آن‌ها به تن‌هایی نمی‌توانند تعیین کننده تصمیمات بوده و به راحتی اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند. بنابراین ضرورت تعامل چند وجهی طرف‌های درگیر غیر قابل چشم پوشی است.
سیستم‌های سنتی بوروکراتیک و تصمیم‌گیری از بالا به پایین اکنون برای مقابله کردن با مشکلات شهری کاملاً ناکافی هستند. شکل‌های جدید حکمرانی به عنوان ابزارهایی توانا برای ساختن شهرهای ما فراگیرتر، اطمینان دهنده و بهبود دهنده مکان‌هایی برای زندگی ما ظاهر شدند.
از طرف دیگر« حکمرانی خوب ابزاری قوی است برای کمک به ساختن مکان‌هایی مطلوب شهری که در آن زندگی و کار می‌کنیم».

ب. ضرورت حکمرانی خوب شهری
یک محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع نیازمند ظرفیت مدیریت قابل توجهی است که به نظر می‌رسد حکمرانی شهری قابلیت فراهم کردن آن را دارد. پارادایم حکمرانی خوب در زمان حاضر در مجامع بین‌المللی و محافل کارشناسی تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه‌نیافتگی شهرها تلقی می‌شود و مدیریت شهری گریزی از اجرای آن ندارد، زیرا اثر بخش تر ین، کم هزینه‌ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که کشورهای جهانی را دو مفهوم «سرعت» و «تغییر» احاطه کرده و از طرفی با توجه به مشکلات بسیاری که در شهرها وجود دارد، جهت فائق آمدن بر مشکلات موجود و گریز از تأثیرات منفی عصر جدید چاره‌ای جز روی آوردن به رویکردهای پذیرفته شده‌ای همچون، حکمرانی خوب نباشد. چرا که برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی باید توصیه‌های این رویکرد را به اجرا در آورد.
در عصری زندگی می‌کنیم که عصر سرعت است و تکنولوژی اطلاعات سبب تغییرات بسیاری در همه زمینه‌ها شده است. عصری که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که از تأثیرات آن به دور است. امروزه تغییرات زیادی در عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌ها رخ داده است که فن آوری اطلاعات باعث گسترش سریع آن گردیده است. یکی از این تغییرات که در حوزه مسائل اجتماعی- سیاسی جای می‌گیرد. اشتیاق فزاینده «دموکراسی خواهی» است. این اشتیاق با افزایش آگاهی مردم و آشنایی آنان با حقوقشان نیازهای جدیدی را خصوصاً در عرصه حکمرانی شهری ایجاد کرده است که خاص شرایط پیچیده و متغیر کنونی است.
ج. اهداف حکمرانی خوب شهری
کانون توجه ایده حکمرانی دسته‌ای از عاملان بیرون از سازمان‌های رسمی دولتی است، که تأکید عمده‌ای روی فرایندهای شبکه‌ای و مشارکتی دارد. در این مدل ساختارهای شبکه‌ای جایگزین نظام‌های اداری-سیاسی از بالا به پایین می‌شود و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری- سیاسی عاملان دیگری از بخش‌های خصوصی و داوطلبانه و سازمان‌های همکار وارد نظام می‌شوند. در توسعه شهری نیز تأکید عمده‌ای بر تمرکززدایی و مشارکت شهروندان دارد. نتیجه اینکه حکمرانی شهری با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند. بلکه بخش‌های خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت دخیل هستند. این عاملان در شبکه‌های مدیریت و مشارکت‌هایی عموماً مستقل از دولت هستند. عمل می‌کنند. یکی از اهداف اصلی رهیافت حکمرانی این است که ساکنان مناطق مختلف شهری از یک شهروند انفعال به یک شهروند فعال و مسئولیت پذیر تبدیل شوند.
برخی از اهداف حکمرانی شهری به شرح زیر تدوین شده‌اند :
– بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان‌ها، نهادها و جوامع محلی
– کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
– افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها
حکمرانی شهری به طور خاص‌تر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می‌کند:
الف- کاهش فساد

ب- بهبود کیفیت معاش و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان
ج- حفظ دموکراسی
د- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته‌ها و آمالشان در زندگی
ه- اعتلای امنیت، برابری و پایداری.
گفتار سوم: حکمرانی خوب شهری در اسلام با تاکید بر نهج‌البلاغه
بررسی پیشینه حکمرانی خوب شهری نشان می‌دهد که قدمت آن کم و بیش به تاریخ تمدن بشریت باز می‌گردد. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که مردمان متأثر از تعالیم انبیای الهی، مسئولیت پذیری اجتماعی خود را به منصه ی ظهور گذارده‌اند.؛ زیرا به شهادت قرآن کریم، انبیای الهی خود را در برابر شهروند، مسئول و پاسخگو می‌دانسته‌اند؛ طبیعی است که در این صورت مردم نیز خود را در برابر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کردند، تا حدودی مسئول می‌دانستند.
در ضمن بسیاری از صاحب نظران معتقدند که اسلام آیینی مدنی است که مشارکت جمعی را در عبادت فردی مورد توجه قرار می‌دهد. گرچه تقوا تنها منبع اندازه گیری است، این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده است که بیشتر تعلیمات اسلام، به بهترین شکل در محیطی شهری نمود پیدا می‌کند(Saoud,2002: p.1).
نظام‌های اجتماعی و سیاسی – صرف‌نظر از نوع و ماهیت خود، همواره مبتنی بر دستگاه‌های فلسفی، اخلاقی و هنجاری پیچیده‌ای هستند، به گونه‌ای که می‌توان مدعی شد، که بدون وجود یک نظام فکری و نظری، اساساً نظام‌های اجتماعی امکان تحقق عینی ندارند و اگر هم امکان تحقق داشته باشد، تداوم آن غیرممکن می‌نماید. نظام سیاسی و اجتماعی در یک جامعه اسلامی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست و تحقق و تداوم آن در عالم خارج، منوط به پشتوانه‌ی نظری و فلسفی است. لازم به ذکر است که در شهرهای اسلامی معانی و مفاهیمی به کار رفته است که از زوایای گوناگون قابل بررسی و مطالعه می‌باشد. بررسی معانی و مفاهیم حکمرانی شهری در بطن اندیشه اسلامی، کنکاش در متون اسلامی به ویژه در نهج‌البلاغه برای دست یافتن به اندیشه‌های پویای قابل استفاده در شهرهای اسلامی در دوران معاصر امری ضروری به نظر می‌رسد(ستاری و ذبیحی،1388: 107). با عنایت به این نکته، در این تحقیق سعی بر آن است تا شاخص‌های حکمرانی شهری اسلامی را در خلال متون دینی و سیره نظری و عملی امیرالمؤمنین(ع)، بازشناسایی نماید.
در این راستا برخی از مهم‌ترین مفاهیم حکمرانی خوب شهری اشاره می‌گردد که معیارهای مادی و معنوی ارتقای سطح بینش شهروندان هر دو را توأمان شامل می‌شود؛ این مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری اسلامی عبارتنداز:
1. اصل خدا محوری و حاکمیت خداوند (اصل حاکمیت قانون الهی)
2. اصل استقلال و تساوی مدنی (اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و برابری در برابر قانون)
3. برقراری عدالت، برابری و مساوات
4. تعریف و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس هنجارها و الگوهای دینی
5. قاعده متعهد و مسئولیت افراد
6. آزادی (عقیده، بیان، مخالفان، اجتماع و آزادی انتقاد)
7. اصل‌اخوه، برادری، گذشت، ایثار و حس همدردی
8. قانونگرایی
9. نظم
10. برقراری قاعده تعاون، همکاری و مشارکت همگانی
11. برپایی و حاکمیت علایم و نشانه‌های دین
12. اصل متقابل بودن حقوق و احترام به حقوق یکدیگر
13. اعتماد و حسن نیت نسبت به یکدیگر
14. وفای به عهد
15. برقراری امنیت (جانی، مالی، شخصیتی و در حوزۀ خصوصی)

16. اصل مشاورت و شورایی بودن امور
17. توسعه اقتصادی و اجتماعی
لازم به یادآوری است که روابط و انتظام زندگی اجتماعی اساساً در دو سطح قابل بررسی است: یکی روابط میان شهروندان و نهادهای سیاسی است که در این چارچوب روابط میان این دو و حقوق و وظایف متقابل آن‌ها قابل بحث است و دیگری روابط فیمابین خود شهروندان است.
الف. حکمرانی خوب شهری در سیره پیامبر(ص)
جایگاه حکمرانی خوب شهری اسلامی، معنا و مفهوم حکمرانی خوب شهری اسلامی به طور دقیق مدون و تبیین نشده است. ضرورت پرداختن به موضوع به لحاظ حکمرانی و مدیریت مطلوب شهری قابل درک است. درک و فهم مفاهیم حکمرانی خوب شهری از منظر اسلامی به مدیران شهری کمک می‌نماید تا تصمیمات اتخاذی آنان در حیطه مباحث شهری و پرداختن آن‌ها به مسائل و مشکلات شهری این حیطه را نیز شامل شود. امروزه هم برگشت به خویشتن و بهره گیری و احیای ارزش‌هایی اصیل اسلامی و هم توجه به معیارهایی که شهرهای ما بتواند به مفاهیم انسانی و آسمانی اسلامی نزدیکتر سازند؛ واجد اهمیت شمرده می‌شود(همان، 108-107). در ذیل به مواردی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در دوران پیامبر(ص) پرداخته شده است.
1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی، یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب شهری است در این زمینه پیامبر(ص) می‌فرمودند: “کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته فالامام راعٍ و هو مسئول” یعنی؛ همه شما در برابر جامعه‌ی خود مسئولید؛ بنابراین پیشوای مسلمانان نیز در برابر جامعه‌ی خود مسئول و پاسخگو است(توانایی،11391: 56).
در این روایت از پیامبر(ص) می‌بینیم که ایشان تلاش می‌کنند تا حس مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در بین شهروندان تقویت کنند.
2. تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش
پیامبر(ص) به منظور تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت مدنی و شهروندی و توجه کردن به حقوق دیگران می‌فرمودند:
«کسی که سنگی را از سر راه بردارد، به رایش پاداش در نظر گرفته می‌شود». یا در جای دیگر می‌فرمایند: «هر کی (شب خود را) صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نیست»(کلینی،1391.ه.ق: 238).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جای دیگر می‌بینیم با اینکه رسول خدا(ص) داناترین و خردمندترین فرد جامعه‌ی خویش بود، در عین حال به منظور جلب مشارکت حداکثری شهروند که یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری است، پیوسته در امور اجتماعی با اصحاب و یاران خود مشورت می‌کرد. ایشان می‌فرمودند: «نه کسی از مشورت بدبخت شده است و نه خود رای خوشبخت»(القضاعی،1405.ه.ق: 6).
3. حاکمیت قانون
حاکمیت قانون یکی از معیارهای بنیادین حکمرانی خوب شهری است. در سیره و زندگی اجتماعی پیامبر(ص) پیوسته جریان داشت. روایت شده است که؛ زنی از قبیله‌ی قریشیان دزدی کرد. قریشیان به دلیل موقعیت و جایگاه مهم اجتماعی آن زن بیمناک شدند و می‌خواستند پیامبر(ص) از مجازات او چشم بپوشد. پیامبر(ص) فرمودند:
«آنانی که پیش از شما نابود شدند، مردمانی بودند که بزرگانشان دست به سرقت می‌زدند، رهایش می‌کردند و اگر فرودستان سرقت می‌کردند، حد را در حقش اجرا می‌کردند. سوگند به خداوند اگر فاطمه، دختر محمد(ص) نیز دست به سرقت بزند، محمد دستش قطع خواهد کرد»(توانایی،پیشین: 58-57).
ب. حکمرانی خوب شهری در نگرش امیرالمؤمنین(ع)
امیرالمؤمنین(ع) در کوفه طی یک سخنرانی اهداف و آرمان‌های خود برای به دست گرفتن حکومت این گونه تشریح می‌کنند: بارالها! تو آگاهی که هدف ما از قیام، عشق به قدرت و دست‌یابی به فزونی متاع دنیا نیست و تنها بدان منظور است که نشانه‌های دین تو را به جایی که بود. بازگردانیم و در سرزمین‌هایی که متعلق به توست، اصلاح و آبادانی را رواج دهیم، به نحوی که بندگان تو، که پیش از این ستم دیده‌اند، احساس امنیت کند و قوانین مورد نظر تو، که اجرای آن‌ها به دست فراموشی سپرده شده است، در جامعه، حاکم گردد(دشتی،1385: 175).
دو نکته از این خطبه قابل برداشت است: یکی اینکه حاکمان فاسد هدفشان از به دست گرفتن ریاست دنبال کامیابی، برتری طلبی، اشباع غریزه لذت پرستی است(اخوان کاظمی،1379: 3). در حالی که در انسان وارسته‌ای همچون حضرت امیر(ع) این اهداف، پست شمرده شده و مقام‌های دنیوی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید