رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد اسناد بین‌الملل

دانلود پایان نامه

شفافیت، نقض قانون و فرایندها و ناکارآمدی‌های دولت، شهرداری و کارگزاران شهری بسیار ضروری است(سلطانی فر،1391: 704-703). همچنین، نهادهای مدنی می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهری را عهده دار شوند که خود باعث افزایش آگاهی‌های شهروندان می‌شود. همچنین سرمایه گذاری در بخش الکترونیک و شهر مجازی، اینترنت و طراحی سایت و به روز کردن آن از جمله راه‌های کسب اطلاع سهل و آسان توسط شهروندان می‌باشد.
12. توجه جدی به بازخوردهای اقدامات و تصمیمات
13. فعال سازی واحدهای جلب شکایت و شکوائیه‌ها

ایجاد یک دفتر تسهیلاتی در داخل نهاد محلی برای پاسخگویی به شکایات و تاسیس یک دفتر دیگر برای دریافت شکایات و اطلاعات مربوط به کم کاری، برخورد نامناسب، عدم پاسخگویی یا رشوه یا فساد.
14. تقویت شورایاری به عنوان مدلی برای افزایش مشارکت شهروندان
در کلان شهرها، اداره امور شهری بدون بسط و گسترش نهادهای مدنی و تشکلات داوطلبانه مردمی ممکن نیست. در بسیاری از شهرهای در کشورهای توسعه یافته یکی از اقدامات انجام شده برای این منظور تشکیل شورایاری‌ها به عنوان نهادهای محلی است. در ایران نیز با استناد به بند7ماده71قانون وظایف شوراهای شهر، در این راستا اقدام به تشکیل شورایاری (انجمن معتمدان محله) شده است.این شورایاری‌ها در راستای تشویق شهروندان در قلمرو محلات شهری به همکاری در زمینه‌های رسیدگی به کمبودها، مشکلات، خدمات رسانی، مشاورت و نظارت ایجاد شدند که به لحاظ تشکیلاتی زیر نظر ستاد هماهنگی(متشکل از اعضای شورا) به فعالیت می‌پردازند. به هر حال، ایجاد شورایاری‌ها نقطه عطفی در نهادینه سازی مشارکت شهروندان است؛ زیرا این نهاد غیردولتی، آزادانه و داوطلبانه به عنوان واسطه‌ای میان شهروندان و مدیران شهری وارد عرصه سیاسی – اجتماعی شدند(غفاری،1391: 118).
15. ایجاد واحدهای تحقیق و پژوهش در واحدهای گوناگون مدیریت شهری
حکمرانی خوب شهری زمانی تحقق پیدا می‌کند که مبتنی بر تحقیقات و استفاده از تجربیات نهادهای حکمرانی مشابه در جاهای دیگر باشد. در حکمرانی خوب شهری، اداره تحقیقات و پژوهشگران برجسته در حوزه مدیریت شهری به مثابه راهبران فکری و بازوهای مهم فکری – مشورتی عمل می‌کنند و می‌توانند به کارآمدی، خدمات رسانی به هنگام، ارائه راهبردهای لازم و زمانمند برای جلوی گیری از بحران‌های جدی و در مجموع رضایت عمومی از حکمرانی شهری بینجامد. با کنکاشی در نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و سازمان ملل می‌توان دریافت که نیروی انسانی متخصص و پژوهش‌های کاربردی در تحقق حکمرانی خوب و کارآمد شهری بسیار موثر بوده‌اند.
گفتار ششم: مدل‌های نظری حکمرانی شهری
مطالعات انجام شده توسط موربزن و سوارا نشان می‌دهد چهار مدل مدیریت محلی و به عبارت دیگر مدل اداره حکومت محلی در اروپا قابل شناسایی است(Mouritzen & Svara,2002: p.17).
الف. مدل شورا – شهردار
در این مدل اعضای شورای شهر و همچنین شهردار بر اساس رای مستقیم شهروندان محل انتخاب می‌شوند. این سیستم اداره امور شهر براساس اصل تفکیک قوا می‌باشد. بدین صورت که شورای شهر نقش قوه مقننه را ایفاء می‌کند و در مقابل شهردار نقش مسئول اجرایی یا همان قوه مجریه را داراست که مصوبات شورا را به اجراء در می‌آورد. در این مدل، حکمرانی شهری به دو دسته تقسیم می‌شود:
1- شورا – شهرداری قوی
2- شورا – شهردار ضعیف
1- شورا – شهردار قوی
انتخاب کنندگان شهری
در این مدل به طور روشن بر اصل رهبری سیاسی تأکید می‌شود که در قالب شهردار تبلور یافته است. این مدل در کشورهای جنوبی یا شرقی اروپا مشاهده است: مثل، اسپانیا، فرانسه، یونان، پرتغال و مجارستان. در این مدل شهردار، بازیگری سیاسی است که دارای وظایف اجرایی است. این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهردار در سطح یک شهر است. به بیان دقیق و رسمی، شهردار مسئول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بر سازمان شهرداری و پرسنل آن است. این وضعیت ممکن است به این دلیل باشد که شهردار کنترل اکثریت سیاسی شورا را در اختیار دارد و یا به سبب آن باشد که تقسیم قدرت و وظایف روشنی بین شورا و شاخه اجرایی آن (شهردار) از طریق وارد کردن خصوصیات جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی به عنوان مثال انتخاب شهردار ایجاد شده است. در ضمن لازم به یادآوری، براساس این مدل شهرداری از اختیارات وسیعی برخوردار است و شورا کم‌ترین دخالت اجرایی را در امور شهرداری خواهد داشت(مقیمی،1382: 176-175).(نمودار شورا – شهردار قوی)
شورای شهر
شهردار

2- شورا – شهردار ضعیف
در این سیستم شهرداری چندان قوی نیست و دائم با دخالت شورا روبرو است. شورا با تشکیل کمیته‌هایی بر واحدهای اداری شهرداری تأثیر می‌گذارد.(نمودار شورا – شهردار ضعیف)
انتخاب کنندگان شهری
** نمودار شورا – شهرداری ضعیف
شورا
شهردار
ادارات و هیأت‌ها

کمیته‌های شورا

به طور کلی حسن اصلی مدل شورا – شهردار، این است که دخالت قوا در امور یکدیگر به حداقل می‌رسد. ولی عیب مهم آن این است که امکان ناهماهنگی بین شهرداری و شورا وجود دارد(Pate,1954: pp.182-184).
ب. مدل رهبری جمعی
در مدل رهبری جمعی که در کشورهای بلژیک، هلند و لوکزامبورگ و جمهوری چک دیده می‌شود، مرجع تصمیم‌گیری یک بدنه تخصصی و به عبارت دیگر کمیته اجرایی است. این کمیته که مسئول اکثریت وظایف اجرایی است از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل می‌شود و توسط شهردار سرپرستی می‌شود. در نتیجه در این الگو شهردار دارای اهمیت کمتری می‌باشد. در ضمن شایان ذکر است که در اینجا تاکید اساسی بر جمعی رهبری است تا بر تخصص گرایی شخصی یا رهبری سیاسی(برک پور و اسدی،1390: 175-174).
ج. مدل رهبری توسط کمیسیون

در این مدل، شهروندان (ساکن آن شهر) به طور مستقیم افرادی را به عنوان شورای شهر انتخاب می‌کنند که این اعضا هم وظایف قانونگذاری و تعیین خط و مشی را بر عهده دارند و هم مجری قوانین و سیاست‌ها هستند(مقیمی،1382: 176). مهم‌ترین وجه اشتراک در نظام‌های حکمرانی شهری برخوردار از این مدل آن است که یک بدنه اجرایی تخصصی در آن‌ها وجود دارد که وظایف مدیریت استراتژیک و هماهنگی را انجام می‌دهد. در این مدل امور اجرایی توسط کمیته‌های دائمی که توسط شورا ایجاد می‌شود انجام می‌پذیرد. شورا همچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته را تعیین می‌کند، این کمیته‌ها تصمیمات شورا را آماده می‌کنند و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می‌کنند. این الگو بیشتر در کشورهایی مانند دانمارک، سوئد و تا حدی در لتونی به وجود آمده است. این الگو در دانمارک دارای قدرت زیادی است به طور که شورای شهر دارای توانایی جرح و تعدیل و اصلاح نظام‌های انتخاباتی نیز می‌باشد.
در این مدل لازم به یادآوری است که، اگرچه در این مدل نوعی هماهنگی بین قانونگذاران و مجریان قوانین وجود دارد ولی در اینجا تفکیکی بین شورا و شهرداری وجود ندارد(Pate,1954: pp.201-202).(نمودار مدل کمیسیونی)
رای دهندگان ساکن شهر
**نمودار مدل کمیسیونی
اعضای شورا
شهرداری
د. مدل شورا- مدیر شهر
در این مدل، شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست‌های عمومی است. با این وجود نمی‌تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان مدیر اجرایی ایفای نقش می‌کند، دخالت نماید. در این سیستم شوراها توسط مردم انتخاب می‌شوند و این شورا برای اداره شهر مدیر شهری انتخاب می‌نماید(نوبری و رحیمی،1389: 16) این مدل در میان کشورهای اتحادیه اروپایی در دو کشور فنلاند و ایرلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مدل همه وظایف اجرایی در اختیار یک مدیر متخصص است که توسط شورای شهر انتخاب می‌شود(برک پور و اسدی. پیشین: 176). شهردار انحصاراً ریاست شورای شهر را بر عهده دارد و به طور کلی به صورت نیمه وقت در این شغل به فعالیت می‌پردازد و عمدتاً نقش تشریفاتی دارد.(نمودار مدل شورا – مدیر شهر)
**نمودار مدل شورا – مدیر شهر
رای دهندگان شهری

شورای شهر

شهردار
مدیر شهر
ناظر شهری

امنیت عمومی
امور عمومی
خدمات اجتماعی

امور پرسنلی
بهداشت
امور مالی

جدول شماره2: طبقه بندی کشورهای اروپایی بر حسب الگوی حکومتی(آخوندی و دیگران،پیشین: 138)
ردیف
مدل حکومت محلی در سطح شهر
کشورها
1
مدل شهردار قوی
اسپانیا، فرانسه، ایتالیا،پرتغال، مجارستان
2
مدل رهبری جمعی
بلژیک، هلند، چک، لوکزامبورگ
3
مدل رهبری توسط کمیسیون
دانمارک، سوئد، لتونی
4
مدل شورا-مدیر
فنلاند، ایرلند
5
سایر مدل‌ها
انگلستان

از دیگر الگوهای مدیریتی جهت اداره امور شهرها می‌توان به الگوهای مورد استفاده در امریکا اشاره نمود. به طور کلی الگوهای مدیریت شهری در امریکا را می‌توان در چهار الگوی اصلی مدل شهردار-شورا، مدل کمیسیونی، مدل شورا-مدیر شهر و مدل گردهمایی و نشست‌های شهری باز و نماینده طبقه بندی نمود.
نتیجه گیری
حکمرانی و مدیریت شهری از یک سو به دلیل تحولات جوامع و نگاه کلی به شهر و از دگر سو به دلیل وجود دولت‌های خودکامه، نبود مشارکت یا عملکرد ضعیف نهادهای مدنی و اجتماعی در شهر و به ویژه با پیچیده شده شهر و شهرنشینی، موجبات پیدایش نگرش تازه‌ای را در مدیریت شهری احساس کرد. در این میان، شهرها برای مدیریت و اداره‌ی خود راهی به جزء بسترسازی برای توسعه دموکراسی شهری و مشارکت حداکثری شهروندان نیافته اند و در این راه به شکل تازه‌ای از حکمرانی دست یافته‌اند که برخی آن را در حد انتزاع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته‌اند. این شکل جدید به نام حکمرانی خوب شهری نامیده می‌شود. که منشا شهری دارد.این شکل حاکمیتی جدید در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسداری قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم‌گیری‌ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره‌ی شهروندان بکاهد. در اینجا منظور اصلی تحقق حکمرانی خوب شهری، تبدیل مدیریت شهری آمرانه، اقتدارگرا و یک سویه به مدیریت چند سویه و مشارکت طلبانه است.در این نظام شهرداران نقش رئیس اصلی اجرایی شهر را بر عهده دارند که قدرت آن‌ها متکی به آرای مستقیم و غیرمستقیم شهروندان از طریق شوراهای شهر است(جهانشاهی،1386: 35-34).
رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اداره‌ی شهرها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است(عظیمی و دیگران،1390: 118). رشد مسائل اجتماعی، اقتصادی و مانند آن در شهرها، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. به همین دلیل و با توجه به وضعیت فوق، شهرهای جهان سومی و به طور خاص کلانشهرها برای اداره خود دچار مشکلات عمده‌ای شده‌اند. بنابراین با توجه به شاخص‌های حکمرانی خوب شهری همچنین با کمک مدل سیستمی می‌تواند شیوه مناسب برای حکمرانی و مدیریت شهری باشد. همچنین این مدل ضمن اداره شهر به تدریج از حجم مشکلات کم کند و شرایط بهتری را برای یک زندگی شهری فراهم کند(تهرانی و اسماعیل تبار،1391: 321).
فصل سوم
بررسی اجمالی تجربه برخی از کشورها در زمینه حکمرانی خوب شهری
مقدمه
این فصل شامل شش گفتار می‌باشد. در گفتار نخست؛ به بررسی اجمالی پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بین‌المللی پرداخته شده است. در گفتار دوم شاخص‌های حکمرانی و مدیریت شهری در ایالات متحده آمریکا(شهر نیویورک) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گفتار سوم نیز به بررسی حکمرانی شهری در انگلستان(شهر لندن) پرداخته شده است. همچنین در گفتار چهارم به بررسی حکمرانی خوب شهری در برخی از کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. در گفتارهای پنجم و ششم به ترتیب به بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در ترکیه(شهر استانبول) و در پایان به بررسی حکمرانی و مدیریت شهری در مصر(شهر قاهره) پرداخته شده است. در این بین به بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها در تحقق حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است.
در یک نگاه ساده شاخص‌های حکمرانی شهری عبارتنداز:
1. تشویق مشارکت مردم در اداره امور شهر.
2. آگاهی از نیازها و خواسته‌های شهروندان.
3. تلاش در جهت تمرکز زدایی و حرکت به سوی واگذاری امور.
4. برخورداری از سازمانی ساده و تعداد اندک کارکنان ستادی.
5. اولویت و اهمیت قائل شدن برای گسترش فضاهای فرهنگی – اجتماعی.
6. آموزش فرهنگ شهرنشینی.
7. بهره وری و بهره گیری بهینه از امکانات.

مطلب مشابه :  مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8. تلاش برای دست‌یابی به توسعه پایدار شهری.
این اصول نشان می‌دهند که در حکمرانی شهری نوین و در جهانی که به طور فزاینده‌ای به سمت شهری شدن گام برمی دارد، مشارکت مردمی جایگاهی رفیع دارد. حکمرانی شهری خوب باید نظامی مناسب از حکومت شهری انتخاب و گسترش دهد. چنین حکومتی به معنای مجموعه‌ای از نظام‌ها، ساختارها و معیارهایی است که با بهره گیری از آن‌ها تمامی تصمیمات درباره آینده شهر گرفته می‌شود. سازوکارهای قدرتمند پاسخگویی مانند شفافیت کارهای اداری برای حکمرانی شهری ضروری است.
گفتار نخست: نگاهی اجمالی به پیشینه حکمرانی خوب شهری در اسناد بین‌المللی
برای آن که بتوان تصویر روشنی از وضعیت کنونی حکمرانی شهری در کشورهای پیشرفته به دست آورد به ناگزیر باید نگاهی هر چند مختصر به تاریخ غرب داشت. ریشه‌های حکمرانی در اروپا صرف نظر از دولت شهرهای یونانی به اواخر قرون وسطی باز می‌گردد. در آن دوران بر اثر رشد و گسترش طبقه صنعتگران و بازرگانان که در شهرها سکونت داشتند، رفته رفته پایه‌های فئودالیسم اروپایی شروع به لرزیدن کرد. آن‌ها کم کم کوشیدند تا خود را از پیروی نظام سیاسی فئودالی رها کنند و شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی خود به وجود آورند. آزادی‌های شخصی، استقلال قضایی، استقلال اداری و ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب با درآمد برای امور عمومی. این حرکت تازه که ابتدا به صورت اتحادیه‌ای از افراد آغاز شد، در کشاکش با برخی از سران کلیسا و فئودال‌ها، قرار گرفت و به نیروی سامان یافته‌ای مبدل شد. طبقه جدید شهری حاکمیت خود را از طریق سازمان‌های حکومت شهری تحقق بخشید که عبارت بودند از:
1. شورای بزرگ شهر، متشکل از نمایندگان خاندان خواص؛
2. شورای کوچک، که به شکل ستاد اجرایی عمل می‌کرد؛
3. تعداد قاضی که از طریق انتخابات یا قرعه کشی تعیین می‌شدند.
در واقع ویژگی‌های خاص جامعه اروپایی سبب شده بود تا با وجود حاکمیت فئودالیسم استقلال شهرها و حقوق مردم برای اداره امور خویش تا اندازه‌ای مراعات گردد و نوع روابط میان فرمانروا و فرمانبر بر اساس قواعد و مقرراتی استوار باشد. در این شکل از رابطه هر یک از طرفین تلاش می‌کند تا از حد و حدود خود تجاوز نکند.
مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی در ارتباط با هنجارهای حکمرانی خوب شهری « اعلامیه جهانی حقوق بشر» ، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان»، «اعلامیه حق توسعه» و «کنوانسیون حقوق کودک» است که با توجه به مسائل مطروحه در این اسناد و ارتباط آن‌ها با حکمرانی خوب شهری و با حقوق بشر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
– مشروعیت و پاسخگویی حکومت
-آزادی تشکل‌ها و مشارکت فعال
– توانمندسازی زنان به مثابه عنصری کلیدی در راهبرد ریشه کنی فقر
-چارچوب حقوقی برای ایجاد محیط زیستی سالم در شهرها
– دسترسی و اعتبار اطلاعات
– مدیریت کارای بخش عمومی
– ایجاد مشارکت فعال کودکان در فرآیند تصمیم گیری.(نوبری و رحیمی،پیشین: 22).
الف. اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های بین‌المللی
منبع دیگر برای استخراج حوزه‌های بالقوه نفوذ حکمرانی خوب شهری، اقدامات دولت‌ها در مهم‌ترین کنفرانس‌های ملل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید