تحقیق رایگان درباره دوره بازگشت، درجه حرارت

………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۳-۲- حداکثر بارش ۲۴ ساعته …………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۳-۳- شدت بارندگی …………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۴- نتایج مطالعات شدت بارش …………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۵- تیپهای اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۶- نقشههای سنگشناسی و حساسیت سازندها به فرسایش ……………………………………………………………..۶۵
۳-۷- نتایج مطالعات نفوذپذیری خاک …………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۸- تعیین گروههای اصلی خاک به روش SCS …………………………………………………………………………………..71
۳-۹- نقشه شاخص پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۱۰- نتایج بررسی واحدهای کاری مناسب ………………………………………………………………………………………….۷۳
۳-۱۱- تهیه نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰
سال و مقادیر آن در هر واحد هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………………….۷۶
۳-۱۲- رواناب تولیدی از واحدهای هیدرولوژیکی …………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۱۳- زمان تمرکز ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۱۴- دبی پیک سیلاب …………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۱۵- وزندهی به پارامترها …………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۱۶- معیار الویتبندی دادهها ……………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۱۷- مکانیابی عرصههای مناسب برای استحصال رواناب …………………………………………………………………..۸۵
۳-۱۸- حجم رواناب فصلی و سالانه حوزه آبخیز سمبور چای ………………………………………………………………..۸۷
۳-۱۹- نقشه رواناب خالص تولیدی در منطقه ………………………………………………………………………………………۸۹
فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری
۴-۱- بحث و نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۲- محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۴-۳- نتیجهگیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۵- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
فهرست اشکال
عنوان اشکال صفحه
شکل ۳-۱: نقشه مدل رقومی ارتفاعی ۵۴
شکل ۳-۲: نقشه کلاسهبندی شیب ۵۵
شکل ۳-۳: نقشه کلاسهبندی ارتفاعی ۵۶
شکل ۳-۴: نقشه جهت طبقه بندی شده در ۵ طبقه ۵۷
شکل ۳-۵: نقشه کاربری اراضی ۵۸
شکل ۳-۶: نقشه مدل رقومی بارش ۵۹
شکل۳-۷: نقشه طبقات بارش در ۵ کلاس ………………………………………………………………………………………………۵۹
شکل ۳-۸: نقشه مدل رقومی دمای متوسط سالانه ۶۰
شکل ۳-۹: نقشه طبقات دمایی در ۳ کلاس ……………………………………………………………………………………………۶۰
شکل ۳-۱۰: منحنی شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند ۶۱
شکل ۳-۱۱: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۲ سال الف ۶۲
شکل ۳-۱۲: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۲ سال شکل ب ……………………..۶۲
شکل ۳-۱۳: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال الف ۶۳
شکل ۳-۱۴: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال ب ………………………………۶۳
شکل ۳-۱۵: نقشه طبقات شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال الف ۶۳
شکل ۳-۱۶: نقشه کلاسهبندی شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال ب …………………………….۶۳
شکل ۳-۱۷: نقشه طبقات شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال الف ۶۴
شکل ۳-۱۸: نقشه کلاسهبندی شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال ب ……………………………۶۴
شکل ۳-۱۹: نقشه سازند زمین شناسی حوزه آبخیز سمبورچای ۶۷
شکل ۳-۲۰: منحنی تغییرات سرعت نفوذ نسبت به زمان ۷۰
شکل ۳-۲۱: سرعت نفوذ طبقهبندی شده در حوزه آبخیز سمبورچای ۷۱
شکل ۳-۲۲: نقشه گروهبندی هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز سمبورچای ۷۲
شکل ۳-۲۳: نقشه مقادیر NDVI در حوزه آبخیز سمبورچای ۷۳
شکل ۳-۲۴: نقشه زیر حوزهها و اطلاعات کلی حوزه آبخیز سمبورچای ۷۴
شکل ۳-۲۵: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۲ سال شکل الف ۷۶
شکل ۳-۲۶: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال شکل ب ………………۷۶
شکل ۳-۲۷: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال شکل الف ۷۷
شکل ۳-۲۸: نقشه رواناب حاصل از شدت بارش یک ساعته با دوره بازگشت ۱۰ سال شکل ب …………..۷۷
شکل ۳-۲۹: پروفیل طولی آبراهه اصلی حوزه آبخیز سمبورچای ۸۰
شکل ۳-۳۰، منحنی هیستوگرام جهت طبقه بندی پتانسیل تولید رواناب ۸۶
شکل ۳-۳۱: طبقه بندی اراضی برای استحصال رواناب ۸۷
شکل ۳-۳۲، نقشه حجم رواناب تولیدی در هر زیرحوزه ۸۸
شکل۳-۳۳: نقشه رواناب خالص ۸۹
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول (۲-۱): طبقهبندی اقلیمها در روش دومارتن اصلاح شده……………………………………………………………..۲۲
جدول (۲-۲): مشخصات ایستگاههای بارانسنجی …………………………………………………………………………….۲۶
جدول (۲-۳): میانگین بارندگی سالانه ایستگاههای بارانسنجی ……۲۷
جدول (۲-۴): مقیاسی برای مقایسه زوجی (مالکوسکی، ۱۹۹۹) …….۴۹
جدول ۳-۱: ضرایب خشکی دومارتن و نوع اقلیم درچند ایستگاه حوزه آبخیز سمبورچای ۵۳
جدول ۳-۲: متوسط شیب درهر زیر حوزه به درصد ۵۵
جدول ۳-۳: متوسط ارتفاع زیرحوزهها ۵۶
جدول ۳-۴: مساحت کاربریهای مختلف اراضی ۵۸
جدول ۳-۵: متوسط بارش سالانه در هر زیرحوزه به میلیمتر ۵۹
جدول ۳-۶: درجه حرارت متوسط سالانه زیرحوزههابه درجه سانتیگراد ۶۰
جدول (۳-۷)، محاسبه متوسط بارش سالانه ایستگاهها و مقادیر آنها در دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از توزیع پیرسون III ۱۰۳
جدول (۳-۸) محاسبه حداکثر بارش ۲۴ ساعته ایستگاهها و مقادیر آنها در دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از توزیع گمبل I ۱۰۴
جدول ۳-۹: محاسبه عددی رابطه شدت- مدت- فراوانی ایستگاه برزند ۶۱
جدول ۳-۱۰: شرح تیپهای اراضی حوزه آبخیز سمبورچای ۶۵
جدول ۳-۱۱: راهنمای نقشه زمینشناسی و ضریب مقاومت سنگها به فرسایش ۶۶
جدول ۳-۱۲: مقادیر رطوبت اولیه خاک در محل نمونهبرداری ۶۸
جدول ۳-۱۳: مقادیر سرعت نفوذ لحظهای در آقامحمدبیگلو ۶۹
جدول ۳-۱۴: متوسط سرعت ثابت نفوذ در زیرحوزهها بر حسب سانتیمتر بر ساعت ۷۰
جدول ۳-۱۵: گروههای هیدرولوژیکی خاک در منطقه مورد مطالعه ۷۲
جدول ۳-۱۶: مقادیر متوسط NDVI در هر زیرحوزه ۷۳
جدول ۳-۱۷:پراکنش وسعت واحدهای کاری حوزه سمبورچای ۷۴
جدول ۳-۱۸: رده آبراههها و طول آبراهه اصلی در هر زیرحوزه ۷۵
جدول ۳-۱۹: مقادیر ضریب گراویلیوس در زیرحوزه ۷۵
جدول ۳-۲۰: مقدار رواناب حاصل از شدت بارشهای نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال ۷۷
جدول ۳-۲۱: مقادیر حداکثر، حداقل و متوسط رواناب حاصل از شدت بارش نیم ساعته و یک ساعته با دوره بازگشت ۲ سال و ۱۰ سال در حوزه آبخیز سمبورچای ۷۸
جدول ۳-۲۲: متوسط بارش سالانه و فصلی حوزه آبخیز سمبورچای به میلیمتر ۷۸
جدول ۳-۲۳: متوسط بارش سالانه و فصلی در زیرحوزههای منطقه مورد مطالعه ۷۹
جدول ۳-۲۴: ارتفاع رواناب فصلی حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب سانتیمتر ۷۹
جدول ۳-۲۵: ارتفاع رواناب سالانه زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر ۷۹
جدول ۳-۲۶: ارتفاع رواناب فصلی زیر حوزههای منطقه مورد مطالعه بر حسب سانتیمتر ۸۰
جدول ۳-۲۷: زمان تمرکز حوزه آبخیز سمبورچای ۸۱
جدول ۳-۲۸: زمان تمرکز زیرحوزههای حوزه آبخیز سمبورچای ۸۱
جدول ۳-۲۹: برآورد دبی پیک سیلاب با استفاده از روش دیکن ۸۱
جدول ۳-۳۰: برآورد ضریب هر یک ازپارامترها درAHP ۸۲
جدول ۳-۳۱: برآورد رابطه رگرسیونی بین جفت پارامترها ۸۳
جدول ۳-۳۲: نتایج همبستگی مقایسه زوجی پارامترهای موثر در استحصال رواناب ۸۵
جدول (۳-۳۳): مساحت و درصد طبقات ۸۷
جدول ۳-۳۴: حجم رواناب سالانه و فصلی برای حوزه آبخیز سمبورچای بر حسب مترمکعب ۸۸
جدول ۳-۳۵: حجم رواناب سالانه زیرحوزهها بر حسب مترمکعب ۸۸
جدول ۳-۳۶: حجم رواناب فصلی زیرحوزهها بر حسب مترمکعب …………………………………………………۸۹
فصل اول
مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۱- مقدمه
مراتع یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع طبیعی تجدیدشونده میباشند که نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک، تولید آب، تولید گوشت و مواد لبنی دارند. علاوه بر آن محصولات فرعی مرتع همچون محصولات دارویی، صنعتی، خوراکی، حفظ حیاتوحش، تلطیف هوا، پایداری محیط زیست و نیز ذخیره ژنهای گیاهی از جمله استفادههای دیگری است که ارزش حاصل از آنها به مراتب از ارزش تولید علوفه‌ بیشتر بوده است (مقدم، ۱۳۷۷). بنابراین توجه به استفادهها