تحقیق رایگان درباره دانش آموز، سلامت روان، دانش آموزان

وجود نداشت .
۱ ـ بین نظام ارزش نظری و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۲ ـ بین نظام ارزش اقتصادی با هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۳ ـ بین نظام ارزش هنری و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۴ ـ بین ارزش اجتماعی و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۵ ـ بین ارزش سیاسی و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۶ ـ بین ارزش مذهبی و هویت یابی دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه رابطه وجود دارد .
۷ ـ بین رشد اخلاقی و هویت یابی در دانشجویان به صورت کلی و دانشجویان دختر به صورت جداگانه وجود دارد .
۸ ـ همبستگی چند گانه ی ارزشها و هویت یابی از همبستگی جداگانه ی هر یک از آنها بیشتر است .
۹ ـ همبستگی چند گانه ی ارزشهای اخلاقی و هویت یابی از همبستگی جداگانه ی آنها بیشتر است .
نتایج نشان داد که بین ارزش نظری و هویت یابی همبستگی منفی معنی داری دارد . یعنی هر چه نمره های ارزش نظری بالاتر باشد نمره ی هویت یابی کمتر است یعنی بحران هویت کمتری را تجربه می کند بین ارزش اقتصادی و هویت یابی رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود دارد یعنی هر چه ارزشهای اقتصادی برای افراد اهمیت بیشتری پیدا می کند از نظر هویت یابی با اشکال بیشتری مواجه می شوند بین ارزش هنری و هویت یابی رابطه ی معنی داری دیده نشد و فرضیه ی سوم رد شد ارزش اجتماعی و هویت یابی تنها در کل نمونه همبستگی منفی معناداری را نشان داد یعنی هرچه نمره ی فرد در ارزش اجتماعی بالاتر باشد از نظر هویت یابی ( بحران هویت )نمره ی کمتری را کسب می کند در رابطه ی با فرضیه پنجم یعنی همبستگی بین ارزش سیاسی و هویت یابی نتایج تایید نشد رابطه ی بین ارزش مذهبی و هویت یابی برای زنان به تنهایی و برای کل نمونه معنی دار بود یعنی هر چه نمره ی افراد در ارزشهای مذهبی بیشتر باشد در هویت یابی با مشکلات کمتری رو به رو می شوند .
در رابطه ی با فرضیه مربوط به رشد اخلاقی نیز هویت یابی نتایج نشان داد که هویت یابی هم برای دختران و پسران به صورت جداگانه و هم برای کل نمونه رابطه ی معنی داری را نشان داد یعنی هر چه سطح رشد اخلاقی بالاتر باشد افراد بحران هویت کمتری را تجربه میکنند .
در رابطه ی با فرضیه ۸ نتایج نشان داد که با ورود ارزشها به تدریج ضریب بتابه سطح معنی داری می رسد بنابراین فرضیه فوق تایید می شود این روند به گونه ای است که با ورود ارزشهای نظری و اجتماعی افزایش معنی داری را نشان می دهد ولی ارزش هنری و اقتصادی موجب افزایش معنی داری در ضریب بتا نمی شود در رابطه با آخرین فرضیه نیز نتایج نشان داد که همبستگی چند متغیری ارزشهای شش گانه و رشد اخلاقی با هویت یابی در سطح ۰۰۰۱/۰ معنی دار است و مقدار آن از ضرایب همبستگی ساده ی هر یک از متغیرها به طور جداگانه با هویت یابی بیشتر است .
هویت و خلاقیت۱۷۶ :
سلطانی۱۷۷ ( ۱۳۷۸ ) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه ی بین هویت و خلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز از آزمون ۶۴ ماده ای هویت بنیون و آدامز ۱۹۸۹ برای اندازه گیری هویت و آزمون خلاقیت تصویری تورنس برای اندازه گیری خلاقیت استفاده کرد پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه ی آماری شامل دانشجویان سال اول دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۷۸ ـ ۷۷ می شد نمونه به صورت خوشه ای چند مرحله ای از بین دانشجویان انتخابشد حجم نمونه ۸۲ شامل دانشجوی پسر و ۵۸ دانشجوی دختر ( درمجموع ۱۴۰ دانشجو) می شد .
این دانشجویان از گروههای سه گانه ی علوم تجربی ریاضی ، فنی و علوم انسانی انتخاب شده بودند میانگین گروه نمونه ۱۹ سال و ۶ ماه بود .
فرضیه های مورد بررسی به شرح زیر بود :
۱ ـ بین نمره های هویت کسب شده دانشجویان دختر و پسر به صورت کلی و جداگانه و نمره های خلاقیت آنها رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد .
۲ ـ بین نمره های هویت مهلت خواه دانشجویان دختر و پسر به صورت کلی و جداگانه و خلاقیت رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد .
۳ ـ بین نمره های دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاسهای آزمون هویت ( هویت کسب شده هویت مهلت خواه ، هویت زود هنگام و هویت سر درگم ) تفاوت معنی داری وجود دارد .
نتایج به دست آمده فرضیه ی اول را مورد تایید قرار داد یعنی خرده مقیاسهای هویت کسب شده با نمره های خلاقیت رابطه ی مثبت معنی داری را نشان داد این رابطه برای دختران به تنهایی و برای پسران به تنهایی و مجموع دانشجویان معنی دار بود . در رابطه با فرضیه ی دوم نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه ی نمره های خلاقیت و هویت مهلت خواه برای دانشجویان به صورت کلی و برای دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه معنی دار نبود و بنابراین فرضیه ی شماره ۲ و در هیچ موردی تایید نشد در رابطه با فرضیه شماره ۳ نتایج نشان داد که نمره های دانشجویان دختر و پسر در خرده مقیاس های آزمون هویت با هم تفاوت دارند و بنابراین فرضیه ی فوق تایید شد البته باید اشاره کرد که تفاوت میانگینها برای دو جنس فقط در خرده مقیاس هویت کسب شده معنی دار بود در رابطه با سایر مقیاسها تفاوت معنی داری بین میانگین های دو جنس مشاهده نشد در رابطه با پژوهش فوق اگر چه از پژوهشهای نادری در کشور ماست که در آن از ابزاری کامل برای اندازه گیری هویت استفاده شده است ولی عدم اعتبار یابی آزمون به کار گرفته شده و اکتفا کردن محقق به محاسبه ی ضرایب پایانی در مطالعات مقدماتی دررابطه با اعتبار این آزمون تردیدهای جدی را مطرح می سازد.
پژوهشهای تازه :
امیدیان ، مرتضی و شکرکن ، حسین ۱۳۸۱ در پژوهش خود ۳۹۴ دانشجوی دختر و پسر را با روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از آزمون هویت بنیون و آدامز ۱۹۸۹ وضعیت هویت آنها چهار حالت هویت سر در گم ، زود هنگام ، مهلت خواه و کسب شده تعیین نمود وضعیت های چهارگانه هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی و حوزه های فرعی مربوط به این ابعاد مشتمل بر مذهب ، سیا ست ، فلسفه زندگی و شغل در رابطه با بعد اعتقادی و حوزه های دوستی ، معاشرت ، اوقات فراغت و نقش جنسی در رابطه با بعد روابط بین فردی تعیین گردید .
نتایج نشان داد که در مجموع در حالتهای چهار گانه هویت تفاوت در فراوانی چهار حالت معنی دار بود و حالتهای هویت سر در گم و کسب شده فراوانی بیشتری داشتند در بعد اعتقادی و روابط بین فردی حالتهای هویت مهلت خواه و کسب شده در دختران فراوانی بیشتری داشت ولی در پسران در بعد اعتقادی هویت های سردرگم و کسب شده از دو حالت دیگر فراوانی بیشتری داشتند .
در حوزه های فرعی دختران و پسران تفاوت معنی داری جز در حوزه های مذهب و معاشرت با هم نداشتند و در تمامی موارد فراوانی هویت کسب شده در دختران بیشتر از پسران بود نتایج این پژوهش ضمن بیان شباهتهای فرآیند هویت یابی در دختران و پسران به یکسان نبودن این فرآیند در دو جنس و تفاوت در برخی از ابعاد و حالتها اشاره می کند . نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر میزان مسولیت پذیری بین حالتهای هویت تفاوت وجود دارد و دانشجویان دارای هویت کسب شده و زود هنگام از مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به دو حالت دیگر برخوردارند .
شکرکن ، حسین ، امیدیان ، مرتضی و همکاران ۱۳۸۰ ضمن اعتباریابی آزمون بنیون و آدامز ( ۱۹۸۶ در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز نشان دادند که در هویت کلی تفاوت فراوانی در چهار حالت هویت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران به صورت جداگانه و به طور کلی معنی دار بود تفاوت دانشجویان دختر و پسر غیر معنی دار بود و ظاهرا در ابعاد اعتقادی و روابط بین فردی دختران و پسران فرآیند هویت یابی یکسانی را طی می کنند .
امیدیان ، مرتضی شکرکن ، حسین ۱۳۸۲ در بررسی وضعیت هویت یابی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران نشان دادند که این دانشجویان اغلب دارای هویت نامتمایز و سردرگم هستند در حوزه های فرعی هویت یابی در حوزه مذهب اوقات فراغت و شغل تفاوت در چهار حالت هویت معنی دار بود .
غضنفری۱۷۸ ، احمد ۱۳۸۱ در پژوهشی به منظور بررسی سبک هویت دانش آموزان و سلامت روانی آنان با استفاده از پرسشنامه سبک هویت وایت و همکارانش ( ISI – 6G ) در پرسشنامه سلامت گلد برگ به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اقدام نمود پرسشنامه سبک هویت سه سبک اطلاعاتی ، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را اندازه گیری می کند و پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ ۱۹۷۲ چهار حالت نشانه های جسمانی ، اضطراب ، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی را اندازه گیری می کند نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و هنجارهای با سلامت روانی رابطه منفی معنی داری وجود دارد یعنی هر چه نمره ی آزمودنیها در این دو سبک بیشتر باشد نمره آنها در پرسشنامه گد برگ کمتر می باشد یعنی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و از اضطراب و افسردگی کمتری برخوردارند نتایج تحقیق همچنین نشان داد که اختلال در عملکرد اجتماعی دانش آموزان با سبکهای هویت هنجاری و اطلاعاتی رابطه منفی معنی دار داشت . سبک هویت سردرگم با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت معنی داری داشت یعنی با افزایش نمره های آزمودنیها در هویت سر درگم اضطراب و افسردگی در آنها افزایش می یابد یافته ها نشان داد که بین عملکرد تحصیلی و سلامت روانی رابطه معکوس وجود دارد این نتایج به ویژه از نظر تربیتی و توجه به عوامل مربوط به سلامتی در دانش آموزان اهمیت دارد .
قاسمی۱۷۹ ، عارفی۱۸۰ و شیخ الاسلامی۱۸۱ ۱۳۸۱ به منظور بررسی رابطه هویت و ارزشها در جوانان ۱۲۰ دانشجوی دختر جهاد دانشگاهی شیراز را انتخاب و با استفاده از مقیاس هویت بالیستری و همکاران ۱۹۹۵ ELPQ و ارزشهای آسیایی کیم ۱۹۹۹ به اندازه گیری متغیرهای ارزشها و هویت اقدام نمودند . نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین ارزشها و هویت و ابعاد آن یعنی تعهد و اکتشاف رابطه معنی داری دیده شد وقتی از رگرسیون چند متغیری استفاده شد ازمیان ارزشهای پیشرفت خانواده مذهبی تایید هنجارها ، جمع گرایی ، مهر فرزندی ، خانواده محوری و خود کنترلی هیجانی بنها خانواده محوری قدرت پیش بینی معنی داری برای هویت داشت .
آیدا قتوت احمدی۱۸۲ ۱۳۸۱ با انتخاب ۲۳۰ دانش آموز دختر سال سوم دبیرستان در مناطق شمال و جنوب شهر تهران با استفاده از پرسشنامه شغلی دیلاس ، پرسشنامه مقابله با موقعیت های فشار زا پرسشنامه دموگرافیک برای تعیین پیشرفت تحصیلی و مصاحبه سازمان یافته به بررسی رابطه بین پایگاههای هویت و سبکهای مقابله ای و فشار زا و پیشرفت تحصیلی پرداختند . نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانانی که از سبک مقابله ای مسئله مدار پیروی می کنند بیشتر دارای هویت مهلت خواه هستند . همچنین نوجوانانی که از سبک مقابله ای هیجان مدار استفاده می کردند هویت مغشوش ( سردرگم ) داشتند نتایج با استفاده از تحلیل واریانس و روشهای پی گیری نشان داد که دانش آموزان دارای سبک مقابله ای مسئله مدار در مقیاس با هیجان مدار از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردارند . همچنین آزمودنیهای موفق در مقایسه با آزمودنیهای هویت مغشوش و نامشخص از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار بودند.
در پژوهشی دیگر پاشا۱۸۳ ، غلامرضا ۱۳۸۱ رابطه حالتهای چهارگانه هویت و بهداشت روانی را در ابعاد جسمی سازی وسواس ، افسردگی ، اضطراب و خصومت را مورد بررسی قرار داد آزمودنیها ۴۰۰ دانشجوی دختر و پسر بودند که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند نتایج نشان داد که هویت پیشزفته ( کسب شده ) و سلامت روانی در دختران و پسران