رشته حقوق

تحقیق رایگان درباره به

دانلود پایان نامه

شوند:
1- آزمون‌هایی برای آشنایی
2- آزمون‌های حافظه بینایی
3- آزمون‌های عملکردهای اجرایی، حافظه کاری و برنامه ریزی
4- آزمون‌های توجه
5- آزمون‌های حافظه کلامی- معنایی
6- آزمون‌های کنترل پاسخ و تصمیم گیری
7- سایر آزمون‌ها
در پژوهش حاضر از چهار آزمون CANTAB استفاده شد.
آزمون (MOT) و آزمون (B/LC)، دو آزمون متعلق به گروه اول هستند که تنها به دلیل آشنایی آزمودنی‌ها با نحوه استفاده از رایانه و اجرای آزمون‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.
تصویر3-1: شمایی از آزمون MOT
تصوبر3-2: شمایی از آزمون B/LC
برای ارزیابی و بررسی حافظه‌کاری از دو آزمون SSP و SWM که متعلق به سومین گروه از آزمون‌های CANTAB هستند، بهره گرفته شد.
3-5-1-1 آزمون SSP
آزمون SSP نسخه کامپیوتری آزمون کرسی بلوک است که ظرفیت حافظه‌کاری را ارزیابی می‌کند. این آزمون برای سنجش و اندازه‌گیری عملکرد منطقه پیشانی سر است.
تصویر3-3: شمایی از آزمونSSP
در هر مرحله از آزمون تعدادی از مربع ها تغییر رنگ می‌دهند و پس از آن یک صدا ارائه می‌شود و پس از شنیده شدن صدا از آزمودنی خواسته می‌شود تا مربع‌های تغییر رنگ‌یافته را مشخص کند. شروع آزمون با تغییر رنگ دو مربع شروع می‌شود و تا 9 مربع ادامه دارد. در هر مرحله 3 توالی ممکن وجود دارد؛ اگر آزمودنی بلافاصله در همان ارائه اول پاسخ درست دهد وارد مرحله بعدی می‌شود و نیازی به اجرای دو توالی دیگر نیست؛ اما اگر آزمودنی نتواند هیچ یک از این سه توالی را به درستی انجام دهد، آزمون به پایان می‌رسد.
این آزمون به دو صورت کلینیکی و بر‌عکس اجرا می‌شود. در روش کلینیکی، آزمودنی باید مربع‌های تغییر رنگ یافته را به همان توالی (از اولین تا آخرین )که ارائه شده انتخاب کند اما در روش عکس، از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود که توالی مربع‌های تغییر رنگ یافته را به صورت عکس نه به همان ترتیب ارائه شده، انتخاب کنند.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهش حاضر آزمودنی‌ها پس از آشنایی با نحوه استفاده از رایانه در یک کلاس خالی به صورت انفردی و به روش کلینیکی به اجرای آزمون SSP پرداختند. قبلا گفته شد که این آزمون برای ارزیابی ظرفیت حافظه‌کاری بکار می‌رود. پس از اجرای آزمون با کودکان پیش‌دبستانی سه نمره به دست آمد. نمرات 3، 4، 5 . هر کدام از این نمرات نمایانگر ظرفیت حافظه کودکان پیش‌دبستانی هستند. بر مبنای این نمرات آزمودنی‌ها طبقه‌بندی شدند و در دو گروه با ظرفیت حافظه‌کاری بالا و پایین قرار گرفتند. دانش‌آموزان با ظرفیت حافظه‌کاری 3 در گروه ظرفیت پایین و دانش‌آموزان با ظرفیت حافظه‌کاری 5 در گروه ظرفیت بالا جای گرفتند و دانش‌آموزانی که ظرفیت حافظه‌کاری 4 داشتند به عنوان گروه ظرفیت متوسط از پژوهش کنار گذاشته شدند. در ادامه و پس از تعیین ظرفیت حافظه‌کاری برای حصول اطمینان از صحت ظرفیت به دست آمده از آزمون SWM بهره گرفته شد.

3-5-1-2 آزمون SWM
آزمون SWM برای اندازه‌گیری توانایی آزمودنی در حفظ اطلاعات فضایی و دستکاری آن در حافظه‌کاری است. این آزمون به ارزیابی لب پیشانی و عملکرد نابهنجار اجرایی می‌پردازد. این آزمون ترتیب خاصی ندارد و ترتیب آن بر عهده آزمودنی است که با بهره گرفتن از راهبردهای حافظه‌کاری به اجرای آزمون می‌پردازد.
این آزمون همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید با تعدادی مربع رنگی شروع می‌شود. هدف از اجرای آزمون، این است که آزمودنی باید با بهره گرفتن از فرآیند حذف جعبه آبی موجود در هر مربع را پیدا کند و آن را داخل ستون سمت راست جای دهد.
تصویر3-4: شمایی از آزمون SWM
آزمودنی باید هر مربع را لمس کند تا جعبه موجود در هر مربع نمایان شود پس از یافتن جعبه آبی ستون سمت راست را لمس می‌کند تا جعبه آبی داخل ستون قرار گیرد و بعد سراغ مربع دیگر می‌رود و این جستجو را تا پر شدن ستون سمت راست ادامه می‌دهد. آزمودنی باید با بهره گرفتن از راهبردهای حافظه‌کاری، به خوبی بتواند به خاطر سپارد که جعبه آبی کدام مربع را برداشته است تا مکرراً آن را لمس نکند، زیرا لمس دوباره مربعی که جعبه آبی آن در داخل ستون قرار داده شده، خطا محسوب می‌شود. در این آزمون، آزمودنی‌ها تصمیم می‌گیرند که با بهره گرفتن از کدام ترتیب به جستجوی جعبه‌های آبی درون مربع‌ها بپردازند. اما کامپیوتر چارچوب اصلی آزمون را مشخص می‌کند. در این پژوهش از روش کلینیکی استفاده شده که شامل چهار آزمون سه مربعی در مرحله تمرین و آشنایی با آزمون است و سپس دارای 12 آزمون، چهار آزمون چهار-مربعی، چهار آزمون شش-مربعی و چهار آزمون هشت-مربعی است. دلیل اجرای این آزمون در این پژوهش فقط برای حصول اطمینان از ظرفیت حافظه‌کاری آزمودنی‌ها بود. دو نمره از این آزمون برای هر آزمودنی به دست می‌آید؛ یک نمره برای راهبردهای حافظه‌کاری بود و نمره دیگر تعداد خطاها را نشان می‌داد. تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش رگرسیون نشان داد که بین ظرفیت حافظه‌کاری آزمودنی‌ها و تعداد خطاها در آزمون SWM رابطه‌ وجود دارد. درحالیکه هیچ رابطه معنا‌داری بین ظرفیت حافظه‌کاری و راهبردهای حافظه‌کاری دیده نشد. نتایج تحلیل نشان داد که بین ظرفیت حافظه‌کاری و تعداد خطاها در آزمون SWM رابطه عکس وجود دارد (002/0>P، 27/3- =t) و آزمودنی‌هایی که ظرفیت حافظه‌کاری آنها بالا بود کمتر مرتکب خطا در آزمون SWM شدند. اما رابطه معناداری بین ظرفیت حافظه‌کاری و راهبرد استفاده از حافظه‌کاری در آزمون SWM دیده نشد (9/0 >P، 08/0=t).
3-5-2 تکالیف رایانه ای بازتولید زمان
این آزمونها با اقتباس از آزمونهای به کار رفته در مطالعات مشابه (برادوی و انگل، 2012 و گاتیر و درویت-ولت، 2001) برای سنجش بازتولید زمان تهیه شد. تکلیف بازتولید زمانی قبلا در ایران ساخته شده و با بهره گرفتن از آن بازتولید زمانی واژگان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است (نظری، میرلو و اسدزاده،1390). در این پژوهش از این ابزار استفاده گردید اما محرک مورد نظر برای بررسی شکل و تصویر خواهد بود نه واژه.
3-5-2-1 روش اجرای تکلیف منفرد بازتولید زمان
اجرای این تکلیف در محیطی نسبتا آرام و در حالیکه کودک در حالت آرامش در مقابل کامپیوتر قرار داشت انجام گرفت. در این تکلیف یک دایره سیاه رنگ در مرکز مانیتور در دو بازه زمانی کوتاه (700میلی‌ثانیه) و بازه زمانی بلند (3000میلی‌ثانیه) ارائه می‌شد. این تکلیف یک مرحله تمرینی داشت که در آن مرحله همه توضیحات لازم به آزمودنی داده شد و به آنها گفته شد که باید مدت زمان حضور دایره در صفحه مانیتور را باید به خاطر بسپارند و بلافاصله پس از رفتن دایره مدت زمان حضور آن را با فشار دادن کلید فاصله و نگه داشتن آن به همان میزان بازتولید کنند. در این آزمون 60 محرک ارائه شد که 30 محرک مربوط به بازه کوتاه و 30 محرک مربوط به بازه بلند بود.
3-5-2-2 اجرای آزمون دوگانه بازتولید زمان
اجرای تکلیف دوگانه بازتولید زمان همانند تکلیف منفرد در یک محیط آرام و با بهره گرفتن از کامپیوتر انجام شد. در این آزمون یکسری تصاویر مبهم در مرکز صفحه مانیتور تنها در یک بازه زمانی (ms 3000) ارائه شد. این تکلیف نیز دارای یک مرحله تمرینی بود که به آزمودنی در این مرحله توضیحات لازم ارائه شد و به آنها گفته شد که علاوه بر بازتولید مدت زمان حضور تصاویر مبهم در صفحه مانیتور باید نام تصویر را نیز بگویند.
3-5-2-2-1 نحوه انتخاب تصاویر در آزمون دوگانه
این آزمون با اقتباس از پژوهش (گاتیر و درویت-ولت،2001) که برای بررسی قضاوت زمانی کودکان انجام شده بود، تهیه شد. آنها برای انتخاب تصاویرشان از پژوهش آلریو و فراند (1999) که مجموعه ای از 400 تصویر را در فرانسه استاندارد کرده بودند، استفاده کردند. در این پژوهش نیز از این تصاویر استفاده شد و 37 تصویر که مطابق با فرهنگ ایرانی بود، انتخاب گردید و با بهره گرفتن از فتوشاپ این تصاویر به صورت مبهم تبدیل شدند. این تصاویر به دو صورت مبهم و واضح به 20 نفر دانش‌آموز مقطع پیش‌دبستانی با بهره گرفتن از نرم افزار DmDx ارائه شد و از آنها خواسته شد که نام تصاویر را بگویند. نرم افزار DmDx این قابلیت را داشت که با صدای آزمودنی، زمان واکنش آنها را در نامیدن تصاویر ثبت کند. در این مرحله، ابتدا، تصاویر مبهم و سپس تصاویر واضح به آزمودنی‌ها ارائه شد. در حالت ارائه‌ی مبهم، آزمودنی‌ها نتوانستند نام شش تصویر را بگویند و یا نام آنها را اشتباه گفتند اما در حالت واضح تمام تصاویر را درست نامیدند. همچنین زمان واکنش آزمودنی‌ها در هر دو حالت مبهم و واضح ثبت شد و با بهره گرفتن از آزمون t مقایسه گردیدند. آزمون t برای تمام تصاویر انجام شد و نشان داد که به طور کلی کودکان به تصاویر واضح سریعتر جواب دادند و همه‌ی آنها را درست نامیدند (به جدول 3-2 نگاه کنید). جدول 3-2 نشان می‌دهد که بار شناختی تصاویر مبهم بیشتر از تصاویر واضح است. تصاویری که برای کودکان بسیار مبهم بود و آنها قادر به نامیدن آنها نبودند کنار گذاشته شده و در نهایت 30 تصویر در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت نمونه‌ای از آنها در شکل3-1 نشان داده شده است.
جدول 3-2. نتایج آزمونt مقایسه زمان پاسخ نامیدن تصاویر مبهم و واضح
سطح معناداری
T
انحراف معیار
میانگین پاسخ
میلی ثانیه
تصاویر
02/0
469/2-
7/445
6/2825
1289
3250
به طور واضح
به طور مبهم
1
2/0
33/1-
929
1721
5/1422
9/2100
به طور واضح
به طور مبهم
2
01/0
75/2-
277
1635
9/1159
2379
به طور واضح
به طور مبهم
3
004/0
49/3-
181
1152
9/1235
2290
به طور واضح
به طور مبهم
4
05/0
13/2-
6/1974
5/2130
7/2573
4/4061
به طور واضح
به طور مبهم
5
2/0
67/2-
6/1712
2349
6/2489
4588
به طور واضح
به طور مبهم
6
6/0
40/0-
1563
4/1415
1934
6/2178
به طور واضح
به طور مبهم
7
7/0
29/0-
9/1964
8/1947
4/3296
2/3485
به طور واضح
به طور مبهم
8
2/0
115/1
5/2153
6/1149
6/3004
2308
به طور واضح
به طور مبهم
9
7/0
32/0-
6/2738
4/2364
7/4029
9/4244
به طور واضح
به طور مبهم
10
5/0
52/0-
8/2497
2273
4024
4351
به طورواضح
به طور مبهم
11
9/0
12/0
5/2138
480
8/2248
6/2175
به طور واضح
به طور مبهم
12
1/0
494/1-
442
1610
4/1633
2351
به طورواضح
به طور مبهم
13
04/0
308/2-
330
4/1552
1422
5/2309
به طور واضح
به طور مبهم
14
2/0
09/1-
1957
1808
2276
2810
به طور واضح
به طور مبهم
15
14/0
545/1-
1151
1959
2081
3057
به طور واضح
به طور مبهم
16
06/0
03/2-
1550
1860
1680
3078
به طور واضح
به طور مبهم
17
9/0
10/0
1028
668
2076
5/2043
به طور واضح
به طور مبهم
18
00/0
450/5-
250
1972
9/1602
2/4737
به طور واضح
به طور مبهم
19
2/0
27/1-
585
5/1485
1532
2024
به طور واضح
به طور مبهم
20
5/0
630/0-
9/1569
4/2074
1817
7/2285
به طور واضح
به طور مبهم
21
006/0
28/3-
1126
1923
2124
3695
به طور واضح
به طور مبهم
22
1/0
69/1-
4/456
6/2108
8/1473
5/2475
به طور واضح
به طور مبهم
23
002/0
98/3-
1006
2612
3/1525
2/4623
به طور واضح
به طور مبهم
24

1/0
742/1-
850
828
3/1228
1901

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید