تحقیق رایگان با موضوع
بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق رایگان با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

می‌کند و برای هر سیستم عملیاتی، از کنترل بر موجودی ها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازمانی کاربرد دارد.
برای معیارهای حسابرسی می توان ویژگی هایی در نظر گرفت. یک معیار خوب دارای ویژگی های زیر است:
ـ قابل فهم بودن، معیار و اطلا‌عات مربوط به آن باید واضح و برای همگان قابل درک باشد و چگونگی ارزیابی عملیات را بیان کند.
ـ مربوط بودن، معیار تدوین شده باید بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
ـ قابل اتکا بودن، اطلا‌عات مبنای تهیه معیارها باید عاری از هر اشتباه، بیطرفانه و کامل باشد.
ـ مقایسه‌پذیر بودن، معیارهای تدوین شده باید با معیارهای مربوط به سایر واحدهای اقتصادی مشابه و مقایسه‌پذیر باشد. (بنی فاطمه کاشی، 1388: 8)
اصول تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی، اصولی سخت و دست نیافتنی نیستند. مهمترین این اصول به شرح زیر است:
الف- حسابرسان باید سعی کنند که اجزای مختلف برنامه را در درون پروژه یا کارهای محوله شناسایی کنند. هر پروژه یا کار به‌طور طبیعی از طریق مراحل مختلفی چون تأمین بودجه، برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری انجام می‌شود. تلا‌ش حسابرسان در هر مرحله از پروژه یا کار محوله باید یافتن پاسخ به این سئوال باشد که یک مدیر با کفایت برای انجام و کنترل هر مرحله از پروژه می‌بایست چه کار کند؟ پاسخ این سئوال ممکن است از میان منابعی نظیر اسناد برنامه‌ریزی پایه مثل موافقتنامه‌ها، سایر مؤسسات حسابرسی، سایر دستگاه های مشابه که مورد حسابرسی واقع شده‌اند، استانداردهای تعیین شده توسط مجامع حرفه‌ای، روش ها و سیاست های دولتی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عملکرد گذشته، استانداردهای اجرایی وضع شده توسط مدیریت و مصاحبه با افراد حرفه‌ای و متخصص و غیره، بییرون کشیده شود. این پاسخ ما را به سوی یافتن معیارهای حسابرسی راهنمایی می‌کند.
ب- حسابرسان باید روش ها و سیاست های واحد مورد رسیدگی را مورد تفحص قرار دهند. این کار به ایجاد معیارهای مناسب کمک می‌کند.
پ- در موقع نبود هرگونه روش تثبیت شده، حسابرسان باید در واحدهای اقتصادی مشابه به جستجوی چنین روش هایی بپردازند و بکوشند روش های آن واحدهای اقتصادی را با شرایط خود منطبق کنند.
ت- حسابرسان باید اطلا‌عات مربوط به گذشته واحد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با بهره گرفتن از تکنیک های آماری، خود به تعیین معیارها بپردازند.
ث- گاهی حسابرسان معیارهای حسابرسی خود را از انتظارات استفاده‌کنندگان از خدمات واحد اقتصادی کسب می‌کنند. این‌کار با بهره گرفتن از روش مصاحبه با استفاده‌کنندگان یا پرکردن پرسشنامه به وسیله آنان انجام می‌شود.(بنی فاطمه کاشی، 1388: 9)
نکته ای که در خصوص حسابرسی عملکرد در دانشگاه امام صادق علیه السلام بایستی مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر با توجه به شرایط سازمانی و نحوه اداره دانشگاه، ممکن است امکان بهره گیری از این نوع حسابرسی فراهم نباشد. و لیکن با توسعه کاربرد این روش در کشور، امید است شاهد اجرای آن در تمام کشور از جمله دانشگاه نیز باشیم.

3-1) مقدمه
تحقیقات علمی بر اساس دو ملاک تقسیم بندی می شوند:
هدف تحقیق
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف تحقیق سه دسته زیر در تقسیم بندی قرار می گیرند:
بنیادی
کاربردی
تحقیق و توسعه
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد که هدف از این نوع تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش پیش می رود.
در این تحقیق نیز این رویکرد دنبال شده و کاربرد عملی دانش بودجه ریزی در طراحی مدل به کار گرفته شده است.
تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده است، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و اشیاء و الگوها، در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.(حافظ نیا،1387: 51)
همچنین تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شود:
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)
تحقیق آزمایشی
از این نظر می توان گفت این تحقیق توصیفی می باشد، چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هاست که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این تحقیق نیز به دنبال توصیف شرایط بودجه ریزی در دانشگاه می باشد.
تحقیقات توصیفی خود به دسته های زیر تقسیم می شوند:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
تحقیق اقدام پزوهشی
بررسی موردی
تحقیق پس ـ رویدادی(علّی ـ مقایسه ای)
روش انجام این تحقیق را می توان پیمایشی(survey) زمینه یابی دانست.
3-2) روش جمع آوری اطلاعات:
چون تحقیق به صورت میدانی انجام پذیرفته است، للازم است پژوهشگر به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به میدان عملیات پژوهش مراجعه نماید. در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است.
در مرحله پیش از روش میدانی نیز به بررسی اسناد و منابع کتابخانه ای و مقالات منتشر شده در زمینه تحقیق پرداخته شده و جهت نگارش ادبیات موضوع تحقیق و اطلاعات لازم در خصوص طراحی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات
ابزارهای سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات ورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه
و در نهایت کشف حقیقت، گردآوری نماید. اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از منابع مختلفی گردآوری کرد.
در این تحقیق از ابزارهای زیر برای جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات استفاده شده است که توضیح مختصری در خصوص آن ارائه می گردد.
اسناد، کتب و منابع کتابخانه ای
نکته مهم در خصوص این ابزار، ارزیابی آن ها و اطمینان از اعتبار و صحت محتوای آن ها می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
پرسش نامه
پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسش نامه مجموعه ای از سئوال هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ خود را ارائه می دهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.
در این تحقیق ابتدا از بررسی منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت های اینترنتی مطالب مورد نیاز ادبیات موضوع جمع آوری شده است. یعنی ابتدا با روش کتابخانه ای به گردآوری و نگارش مباحث نظری تحقیق پرداخته شده است.
اطلاعات کسب شده از اطلاعات جمع آوری شده و راهنمایی های استاد محترم راهنما، مبنای طراحی پرسش نامه قرار گرفت و در اختیار معاونین، مدیران کل، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه امام صادق علیه السلام که در امر بودجه ریزی حوزه های کاری خود نقش مستقیم و مؤثر دارند، قرار گرفت.
3-4) سئوالات تحقیق
در این تحقیق، با توجه به موضوع آن که طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است، خود تحقیق سئوال و فرضیه ای نداشته است، اما با طراحی پرسش نامه، هنگام تحلیل آن تعدای سئوال و فرضیه اصلی و فرعی در نظر گرفته شد که سئوالات اصلی به پرسش از تأثیر عناصر مدل بر استقرار بودجه ریزی مربوط شده و سئوالات فرعی همان سئوالات پرسش نامه بوده است
سئوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا برنامه ریزی استراتژیک یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا مدیریت تحول یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا مدیریت عملکرد یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا پایش و اشراف بر سیستم یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا نظام پاسخگویی و تشویق یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
سئوالات فرعی تحقیق نیز همان ظور که گفته شد سئوالات مطرح شده در پرسش نامه بوده است که بر حسب عناصر مدل طبقه بندی شده اند. این سئوالات عبارتند از:

 
 
سئوالات فرعی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک:
آیا بیان جامع رسالت و اهداف استراتژیک دانشگاه برای پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا تشریح اهداف عملیاتی دانشگاه جهت نیل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا توضیح نحوه دستیابی به اهداف استراتژیک از طریق اهداف عملیاتی مطرح شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان اهداف کوتاه مدت بخش های مختلف دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین برنامه های بخش های دانشگاه جهت نیل به اهداف کوتاه مدت بیان شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تشریح ریز فعالیت بخش‌ها در راستای اجرای اهداف استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با مدیریت تحول:
آیا بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین نقاط ضعف سیستم فعلی هزینه یابی دانشگاه و راهکارهای رفع از طریق سیستم ABC در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین راهکارهای اجرای سیستم ABC، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا توجیه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجرای بودجه ریزی عملیاتی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد همدلی در بین پرسنل جهت اجرای روش جدید بودجه ریزی ، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا شناسایی رهبران و پیشروان امر تغییر و تحول سیستم بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کلیه مدیران و مسئولین مرتبط با امر بودجه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد نظام انگیزشی مناسب جهت پیشبرد تغییر و تحول لازم و نصب سیستم جدید ، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بکارگیری روش تدریجی در تغییر سیستم فعلی و استقرار سیستم عملیاتی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارزیابی نحوه انجام تغییر و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با مدیریت عملکرد:
آیا تعریف روشن عملکرد و ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعریف روشن مدل ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

آیا تأسیس واحدی ویژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزیابی آن ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه مشاوره های مناسب به بخش های دانشگاه در حین انجام ارزیابی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه مشاوره های تخصصی جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزیابی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد عوامل انگیزشی جهت اجرای مناسب شیوه ارزیابی توسط پرسنل، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه گزارش های مناسب از نتایج ارزیابی به مسئولین مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا لزوم انجام خودارزیابی بخش های دانشگاه از دسترسی به اهداف مشخص شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تدوین چارچوب یکسان و مشخص جهت انجام خودارزیابی بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با پایش و اشراف مدل
آیا مستندسازی و ثبت و ضبط گزارش های دوره ای از مراحل بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت انجام بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا عیب یابی سیستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
سئوالات فرعی مرتبط نظام پاسخگویی و تشویق
آیا پاسخگو نمودن مدیران در برابر مسئولیت و نتایج ارزیابی آن ها، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا دقت مدیران در پاسخگویی، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا سرعت مدیران در ارائه گزارش های مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا سهولت و عدم مشکل در دستیابی به گزارشات مدیر برای نهاد مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا کیفیت و صحت گزارشات ارائه شده از سوی مدیر، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد تفاهم نامه های عملکردی بین مدیران ارشد و مدیران جهت بهبود عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا پاسخگویی مدیران بر اساس تفاهم نامه های عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا اعطای اختیارات بودجه ای به مدیران در چارچوب مصوب دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا برقراری توازن بین اختیارات و پاسخگویی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *