تحقیق با موضوع 
راحتی، قبول

تحقیق با موضوع راحتی، قبول


Widget not in any sidebars

روزی روزگاری در جنگلی دور، بز و میشی در کنار هم زندگی میکردند. تابستان بود و جنگل پر از علفهای سبز و خرم و سایبانی از درختان سبز. آن‌ها روزهایشان را به چرا و بازی میگذراندند و در کنار هم خوشحال بودند. روزهای زیبای تابستان در حال سپری شدن بود و فصل پاییز در حال رسیدن. بز به میش گفت: زمستان در راه است و باران و برف و سرما در حال رسیدن، بیا تا خانه‌ای بسازیم تا از شر سرمای زمستان راحت شویم. میش که غرق در شادیهای خودش بود با حالت مغرورانه‌ای به بز گفت:
پشم دارُم، پشمول دارُم
وَ بارون بهار چه غم دارُم
بَرَمَ زِر دُنبَم‌ای ور دارُم
تو برو هر کاری دوست داری انجام بده. بز که از حرف میش ناراحت شده بود، شروع به خانه ساختن کرد، خانه که تمام شد، با دو بچه‌اش به خانه‌ی گرم و نرمشان رفتند. زمستان شده بود. هوا سرد بود و باران تندی می‌بارید. میش که خیلی سردش شده بود و پشمهایش خیس شده بود، به خانهی بز رفت و در زد و از او با حالت پشیمانی عذر خواهی کرد و از بز خواست که به او پناه بدهد. بز هم قبول کرد و از آن به بعد آن‌ها در کنار هم زندگی کردند.
یک روز که بز برای چرا به دشت رفته بود، خانه و بچههایش را به میش سپرد. میش که خیلی خوش خواب بود، به خواب عمیقی فرو رفت. در همین حین گرگ که در کمین خانهی بز نشسته بود به خانهی بز آمد و در یک چشم بر هم زدن دو بچهی بز را که شنگ و منگ، نام داشتند، برد و در گوشهای آن‌ها را خورد.
بز، نزدیکهای ظهر، به خانه آمد و دید که میش خواب است و اثری از بچه هایش نیست، سراسیمه به این طرف و آن طرف رفت ولی اثری از شنگ و منگ پیدا نکرد.
هر چه از میش پرسید، میش هم اظهار بی اطلاعی میکرد.
بز، با حالت عصبانیت و ناراحتی بالای پشت بام پلنگ رفت و با پاهایش بر بام خانه‌ی پلنگ کوبید، پلنگ نعره‌ای کشید و گفت:
کیه کیه سَرِ توی من تَپ، تَپ‌ای کنه
خاک و خُل مِن‌اش و گوشتِ کُرمَن‌ای کنه ؟
بز با عصبانیت پایش را بر بام کوبید و با صدای بلندی گفت:
مَنم مَنم بُزُلی
شاخی دارم کُزولی
اَخَردی منگُم
اَخَردی شنگمُ
دَرُ بیو وَ جنگم .
پلنگ گفت: نَ خَردِمِ منگِت
نَ خَردِمِ شنگت
اصلاً نیام وَ جنگِت .
بز از آنجا رفت و بر بالای بام شیر رفت و پایش را بر بام خانهی شیر کوبید. شیر با عصانیت نعره‌ای کشید و گفت: کیه کیه سَرِ توی من تَپ تَپ‌ای کِنه؟ ، خاک و خَل منِ‌اش و گوشت کُر مَن‌ای کنه؟

Share