تحصیل در دانشگاه

تحصیل در دانشگاه

77/0
24
صفحات موسیقی
79/0
25
صفحات هنرپیشه ها و خوانندگان داخلی
57/0
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل
سن: مدت زمانیکه از تولد یک فرد می گذرد. به عنوان یک متغیر مستقل در سطح فاصله ای سنجیده می شود. در این پژوهش سن دیگر متغیر مستقل است که به صورت مستقیم سوالی در پرسشنامه را تشکیل داده است و در سطح فاصله ای اندازه گیری میشود.
جنسیت: تفاوتهایی که به لحاظ اجتماعی میان مردان و زنان برساخته میشوند. جنسیت نه تنها به شخصیت و هویت فردی دو جنس اشاره دارد بلکه همچنین در سطح نمادین، ایدههای فرهنگی و کلیشههای مردانگی و زنانگی در سطح ساختاری تقسیم کار جنسی در درون نهادها و سازمانها را نیز در بر میگیرد(مارشال،1998:250).
در این تحقیق منظور از جنسیت، مرد یا زن بودن است. به مردان کد 2 و به زنان کد 1 داده شده است.
درجه مذهبی بودن: برای سنجش میزان دینداری و چگونگی دینداری در بین جوانان شهر تهران از سنجه های دینداری معتبر بهره خواهیم گرفت. در مجموع چندین پژوهش با موضوعات مرتبط با ارزش‌ها و نگرش‌های دینی دانشجویان و یا عوامل مؤثر بر دینداری آنان مورد بررسی قرار گرفته است. محقق با بررسی اولویت های پژوهشی، کفایت گویه‌ها و ارتباط بیشتر با مسأله تحقیق و همچنین حجم نمونه مناسب در بخش تعریف عملیاتی و اندازه گیری ابعاد دینداری، پژوهش میرسندسی را که در قالب رساله دکتری انجام شده بود بعنوان مرجع انتخاب کرد. میرسندسی از میان 174364 نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، 415 نفر را بعنوان نمونه برگزیده و با دقت روش‌شناختی قابل ملاحظه‌ای به نتایج قابل قبولی دست یافته است.او بر محور مسأله اساسی پژوهش خود یعنی «سنجش انواع دین‌داری در میان دانشجویان» دین‌داری را به دو لایه هسته مرکزی(شامل دین‌داری مبتنی بر ابعاد اصلی: دین‌داری مناسک‌گرا، باورگرا و تجربه‌گرا) و لایه‌های پیرامونی شامل چهار نوع دین‌داری دوشقی «باواسطه/ بی‌واسطه» ، «رسمی/ غیررسمی»، «سنتی/ پویا» و «ایدئولوژیک/ غیرایدئولوژیک» سنجیده است.
دینداری مبتنی بر ابعاد اصلی دین
در اینجا به سه بعد اصلی دین یعنی مناسک، باورها و تجربه دینی توجه داریم. دلیل انتخاب این ابعاد، یافتن تفوق هر یک از این ابعاد بر دیگری است. یعنی می‌خواهیم دریابیم در دینداری های رایج میان جوانان شهر تهران آیا می‌توان نقش برجسته‌تر یک بعد را مثلاً دینداری مناسک‌گرا، باورگرا یا تجربه‌گرا را دریافت؟ مهمترین مصادیق هر یک از ابعاد سه گانه بالا را در پرسشنامه گنجانیده و از پاسخگو می‌خواهیم میزان اهمیت این موارد بر روی طیف پنج گانه لیکرت مشخص نماید.
الف- بعد مناسکی دین‌داری
با توجه به اصول مذهب شیعه، موارد زیر بعنوان مهمترین مصادیق بعد مناسکی انتخاب شد:انجام مناسک دینی فردی و جمعی از جمله خواندن نماز واجب، گرفتن روزه واجب، قرائت قرآن، شرکت در مجالس (دعا، روضه و سفره نذری)، شرکت در جلسات سخنرانی مذهبی و عزاداری
ب- بعد اعتقادی دینداری
اصلی‌ترین مصادیق بعد اعتقادی، با توجه به اصول مذهب شیعه عبارتند از:اعتقاد به وجود خدا و ایمان به آن، اعتقاد به معاد و روز قیامت، اعتقاد به معصومین و توسل به آنها
ج- بعد تجربی دینداری
با توجه به آنکه این بعد از دینداری مبتنی بر تجربه درونی، ادراک شخصی و غیرقابل انتقال است، ساختن مصادیق برای آن بطور دقیق، متنوع و مبهم می‌نماید(میرسندسی:184) بر این اساس میرسندسی به جای پی جویی مصادیق خاص تجربه دینی در آزمودنیها، به زمینه‌هایی که امکان وقوع تجربه‌های دینی در آن شرایط بیشتر مهیا است، توجه داشته است. این زمینه‌ها هم شامل احساس درونی افراد و هم دربرگیرنده حضور و قرار گرفتن در شرایطی است که این تجربه را میسر می‌سازد. بنابراین گویه‌هایی که برای سنجش این بعد در نظر گرفته شده‌اند، با خصوصیات مشابه گویه‌های پیشین یعنی طیف لیکرت، طراحی شده:کوشش برای ارتباط با خدا، پشیمانی از انجام گناه و احساس عذاب وجدان، احساس وجود خدا در همه حال و همه جا
جدول3-3: ابعاد و معرف های سنجش میزان دینداری
متغیر
ابعاد

Share