تحریم های اقتصادی

ث. جمع امتیاز های وزن دار محاسبه می شود. حداقل این امتیاز ها 1 و حداکثر 4 خواهد بود. اگر نمره تهایی سازمان کمتر از 2.5 باشد، یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر نمره نهایی بیش از 2.5 باشد، بیان گر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است. ( همان ماخذ،1382)
در این تحقیق، ماتریس فوق را برای کلیه شرکت های بیمه ایجاد کرده، سپس میانگین امتیازی که شرکت های خصوصی در هر دو عامل قوت و ضعف به دست می آورند را با میانگین امتیازی که شرکت های دولتی برای دو عامل قوت و صعف به دست می آورند، مقایسه کرده و فرضیه های فرعی سوم و چهارم مورد بررسی قرار می گیرند.
3.1.8.3 تحلیل اکتشافی داده ها
به منظور ارائه شواهد مستدلی برای اثبات ادعای انجام شده و نیز صحت اطلاعات و نتایج بدست آمده در فرضیات فرعی یک تا چهار در قسمت ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان را به عنوان شاخصی از شرکت های بیمه خصوصی و به دلیل داشتن بالاترین سهم بازار نسبت به سایر شرکت های بیمه خصوصی و هم چنین شرکت سهامی بیمه ایران را به عنوان شاخصی از شرکت های بیمه بخش دولتی، به دلیل داشتن بیشترین سهم بازار نسبت به سایر شرکت های بیمه بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهیم. برای بررسی و آسیب شناسی دو شرکت بیمه انتخابی از روش تحلیل اکتشافی داده ها استفاده شده است. یکی از ابزار هایی که به این منظور مورد استفاده قرار گرفته است، نمودار جعبه و نقطه است. زمانی که هدف تاکید بر نقاط مشخصی از توزیع باشد، از این نمودار برای ارائه مطالب و اطلاعات استفاده می شود. برای ترسیم این نمودار تعیین میانه، کمترین و بیشترین مقادیر، صدک 25 و 75 ضروری است. مساحتی که در جعبه ترسیم شده نشان داده می شود، بیان گر 50% متوسط جامعه مورد نظر هستند. وجود ستاره در اطراف نمودار بیان گر داده های پرت در اطلاعات جمع آوری شده است. خطی که در وسط جعبه رسم می شود، بیان گر خط میانه است. 25% از جامعه در هر یک از طرفین خط قرار دارند.
شاخص های مورد بررسی
تمامی شرکت های فعال در صنعت بیمه ایران که فعالیت مستقیم در بازار بیمه ایران دارند با کمک شاخص هایی که برای هر شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سازمانی تعریف شده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
برای بررسی نقاط قوت در شرکت های بیمه، شاخص هایی نظیر گستردگی شبکه فروش، درک تغییرات و ساختار های اجتماعی توسط شرکت های بیمه، آموزش و رشد منابع انسانی، توجه به برون داد بخش تحقیق و توسعه، برون سپاری و کنترل هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت. این شاخص ها توسط 15 سوال از مدیران شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
در بررسی نقاط ضعف شرکت های بیمه عواملی نظیر عدم آموزش و بهره برداری از استعداد های منابع انسانی، ناکارآمدی سامانه های انگیزشی کارکنان، عدم به روز بودن تکنولوژی در سامانه ها و استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات، عدم شناخت نیاز های متفاوت بازار، عدم توان چانه زنی در برقراری تعاملات میان سازمانی و … مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مدیران شرکت های خصوصی و دولتی به 15 پرسش در این زمینه پاسخ گفتند.
در بررسی فرصت های پیش روی شرکت های بیمه و درک اهمیت آن ها توسط مدیران این شرکت ها عواملی نظیر شکستن بازار تعرفه، بکر بودن بخش عظیمی از بازار، افزایش تعداد فارغ التحصیلان بیمه، زلزله خیز بودن ایران، درک تغییر ساختار های اجتماعی و چینش سنی جامعه و…مورد اریابی قرار گرفت.به این منظور مدیران شرکت های بیمه به 15 سوال پاسخ دادند.
ودر نهایت برای شناخت نوع تهدید های پیش روی شرکت های بیمه و کیفیت برخورد با این تهدید ها، عواملی نظیر شرایط نامطمئن اقتصادی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش، عدم رسوخ فرهنگ بیمه، تلاش بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های زیستی، تحریم های اقتصادی و عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
وزن دهی شاخص های مشترک و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
بررسی وضعیت و موقعیت شرکت های بیمه خصوصی
محاسبه میانگین امتیاز فرصت، تهدید، قوت وضعف در شرکت های خصوصی
10.1.3 مراحل انجام تحقیق:
مقایسه میانگین هر 4 بخش فرصت، تهدید، قوت و ضعف در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی
مشخص کردن شاخص های مشترک بیمه های خصوصی و دولتی
بررسی وضعیت و موقعیت شرکت های بیمه دولتی
محاسبه میانگین امتیاز فرصت، تهدید، قوت وضعف در شرکت های دولتی
وزن دهی شاخص های مشترک و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

                                                    .