بررسی سؤال چهارم تحقیق
بررسی سؤال پنجم تحقیق
یافته ها وتجزیه وتحلیل اطلاعات :
دراین پژوهش همانگونه که قبلا در فصول اشاره شد جامعه درمورد مطالعه دبیران ومربیان مقطع دخترانه شهرستان نمونه می باشد که ازمیان دبیران گروه نمونه 50 نفری انتخاب وهمچنین ازمیان مربیان گروه نمونه 50 نفری انتخاب شده است. هدف اصلی این پژوهش کشف اصول کلی مبتنی برروابط بین متغیرها است. وبه طور کلی با اتکاء به روش توصیفی درصد تعمیم یافته ها به کل جامعه مورد مطالعه هستیم.
توصیف مقدماتی داده های پژوهشی دراین بخش ارائه می شود وبا استفاده از روشهای آماری ( تشکیل جداول ونمودارها برحسب درصد ) صورت می گیرد در تحلیل داده ها که به روش مقایسه ای صورت می گیرد در پی این مطلب هستیم که کدام پاسخها برای این سؤالات مطرح شده مناسب است آنها را تجزیه وتحلیل وتفسیر نمائیم.
بررسی سؤال اول تحقیق
بنظر معلمان ومربیان در شهرستان نمونه تا چه اندازه تشویق در امر یادگیری دانش موثر است ؟
با توجه به گزاره های شماره 1،2،3،5،7،8،15 که به منظور پاسخگوئی به سؤال فوق
تهیه شده است نتایج ذیل حاصل می گردد تشویق وسیله ای مناسب برای پیشگیری امر تعلیم وتربیت است وهمچنین اجرای تشویق در کلاس برای افزایش یادگیری مناسب است واکثر دبیران ومربیان از تشویق جهت پیشرفت تحصیلی ودانش آموزان استفاده می کند پس نباید این تشویق می تواند به عنوان یک عامل بسیار مهم در به کار انداختن ابتکار عمل در دانش آموزان باشد. وبرای اینکه دانش آموزان در حل مسائل جرأت پیدا کنند باید از تشویق استفاده نمائیم چرا که مشکل اصلی در کلاس آوردن دانش آموزان پای تابلو وتوضیح خواستن از آنها در حل مسائل است که با انجام تشویقهای مناسب این مسئله برطرف خواهد شد بنظر معلمان تشویق مکرر بروی دانش آموزان از نظر آموزش وتربیتی اثر مثبت ندارد ولی بنظر مربیان تربیتی تشویق مکرر دانش آموزان از نظر آموزشی وتربیتی اثر مثبت دارد.
گزاره شماره (1) تشویق وسیله ای مناسب برای پیشبرد امر تعلیم وتربیت است.
جدول شماره : 4-1 لزوم تشویق در امر تعلیم وتربیت.
کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم سطوح
پاسخها
ـــــ 1 1 17 31 تعداد دبیران
ـــــ 2% 2% 34% 62% درصد
ـــــ ـــــ ـــــ 19 31 تعداد مدیران
ـــــ ـــــ ـــــ 38% 62% درصد
نمودار شماره 4-1 نمودار میله ای مربوط به گزاره شماره (1)
با توجه به پاسخهایی که در سطوح مختلف به گزاره مذکور داده شده است واضح است که تشویق وسیله ای مناسب برای پیشرفت امر تعلیم وتربیت است چون درصد پاسخ دبیران ومربیان نسبت به بند اول از همه بیشتر است.
گزاره شماره (3) اجرای تشویق در کلاس برای افزایش یادگیری مناسب است.
جدول شماره : 3-4 افزایش یادگیری بر اثر تشویق
کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم سطوح
پاسخها
ـــــ ــــ 4 24 22 تعداد

                                                    .