تجزیه وتحلیل آماری

تجزیه وتحلیل آماری

3-4-4-نمودار ارزیابی حسی قابلیت مصرف ترشی کنوس نارس و پخته

3-4-5-نمودار ارزیابی حسی بافت مربا کنوس نارس و پخته

3-4-6-نمودار ارزیابی حسی طعم مربا کنوس نارس و پخته

3-4-7-نمودار ارزیابی حسی رنگ مربا کنوس نارس و پخته

3-4-8-نمودار ارزیابی حسی قابلیت مصرف مربا کنوس نارس و پخته

3-5 روش های انجام تجزیه وتحلیل آماری
در این تحقیق از نرم افزار SPSS 16 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید که در انجام این پژوهش از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده گردد و با تکرار 3 مرتبه از هر آزمون و با استفاده از آزمون واریانس و با رعایت فاصله اطمینان 5% تا 95% انجام شد.
وقتی که اندازهگیریهای یکسانی برای چند بار از یک آزمودنی یا یک مورد انجام میگیرد، برای تحلیل دادهها و مقایسه میانگین دادهها بین این چندبار بایستی از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده کرد. با این حال اگر عامل بین گروهی نیز وجود داشته باشد میتواند با تعریف گروه (به عنوان مثال، وجود گلپر یا عدم حضور آن) در این آزمون مورد تحلیل قرار گیرد. با استفاده از این روش آماری ما میتوانم فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بین گروهی و درون گروهی آزمون کنیم. همچنین میتوان اثر تعاملی بین عوامل (چه درون گروهی و چه بین گروهی) یا به زبان سادهتر اثر تعاملی دو یا چند متغیر مستقل را نیز سنجید. علاوه بر این، امکان انجام تحلیلهای کوواریانس در مورد عوامل درون گروهی و بین گروهی و تعامل آن با این عوامل نیز وجود دارد. یعنی میتوان اثر متغیر ثابتی را به عنوان کوواریانس (یا متغیر همراه) بررسی کرده و اثر مداخلهگرانه آن را بر روی متغیر وابسته به روش آماری کنترل کرد.
روش آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر بر اساس مدل خطی است که در آن فرض شده است عوامل و متغیرهای همراه همبستگی خطی با متغیر وابسته دارند. در تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر امکان تحلیلهای یک متغیری و چندمتغیری وجود دارد.
فصل چهارم
نتایج وبحث
1-4-تغییرات اسیدیته ترشی کنوس (نارس و پخته) تحت تاثیر طعم دهنده

همان طور که در شکل بالادیده می شود
تغییرات بدست آمده با توجه به شرایط درون گروهی وبین گروهی که در اندازه گیری های مکرر وجود دارد صورت گرفته است. میزان اسید در طی 4 مرحله زمانی در ترشی کنوس نارس و پخته در بین گروهی دارای تفاوت معنا دار نمی باشد و در درون گروه ها در فاصله اطمینان 95% دارای تفاوت معنا دار می باشد.
علت تغییرات صورت گرفته در ترشی کنوس نارس و پخته را می توان این گونه بیان نمود،

Share