حداقل سه خانواده لازم است ، لذا برای آزمون مطابقت مدل ، هیچh,d,mنظر به اینکه برای برآورد سه پارامتر
درجه آزادی از دست نمی رود ( 2 ، 12 ، 14 ، 15 و 116 ) .
2 ـ 9 ـ شرح روش تجزیه واریانس نسلها
است . برای این امر معمولاً لازم است دو نسل در حال تفرق E و H , Dوظیفه تجزیه ژنتیکی برآورد اجزا
تلاقی داده شده باشند ، نسل های زیر میB با رقم Aحاصل از یک تلاقی موجود باشد . برای مثال اگر رقم
) و ( به عنوان نسل های تفرق ناپذیر و نسل های توانند موجود باشند :
) به عنوان نسل های در حال تفرق می باشند . برای هر یک از نسل های در حال تفرق ، باید (
) تعیین شوند . ) و واریانس ( S ) ، انحراف معیار(Xدر یک آزمایش پارامترهای میانگین (
از داده های آماری نسل های در حال تفرق و اجزایی که از لحاظ تئوریکی به آنها تعلق دارند ، می توان برآورد می شود ( 1 ، 2 و 12 ) .E,H,Dمعادلاتی را برقرار کرد که با حل آنها مقادیر
بنابراین براساس راه حل معادلات چند مجهولی برآورد اجزاء واریانس مقدور می باشد . حل معادله در چند مرحله انجام می گیرد . در ابتدا باید از وجود شرایط لازم برای استفاده از مدل در موارد مورد بررسی اطمینان یافت و سپس معادلات را به معادلات نرمال تبدیل و آن را حل کرد (1) .
2 ـ 10 ـ امتحان شرایط لازم برای کاربرد مدل
مدل تجزیه واریانس شامل دو جز ناشی از عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی است که در بر گیرنده شرایطی چند است . مهمترین شرط موردنیاز وجود اثر افزایشی پلی ژنها می باشد ، یعنی این که هر یک از پلی ژنهاباید سهم برای هر یک از پلی ژنها برابر باشد dمشابهی داشته باشند که با یکدیگر جمع می شوند و فقط هنگامی که مقدار
، می توان تفرق یک هیبریدی را به عنوان مدلی برای تفرق چند هیبریدی به کار برد . علاوه بر این شرایط جدایی تأثیر عوامل محیطی از عوامل ژنتیکی نیز برقرار باشد . فراهم بودن این شرایط به کمک « آزمون طیف
داده ها » تعیین می شود . گذشته از این ، مدل مورد بحث نیازمند دو شرط دیگر نیاز هست که البته دو شرط قبل از تجزیه قابل امتحان نیست این دو شرط عبارتند از : فقدان لینکاژ و فقدان اپیستازی . آزمون اثرات افزایشی ژنها با متدهای مختلف امکان پذیر است در صورت وجود اثرات افزایشی پلی ژنها معادله زیر صدق خواهد کرد :
= ( 2 + + )
میانگین نسلهای تلاقی برگشتی عبارت است از :
= ( + )
= ( + )
( + ) =
به آزمون دقیق تر اثرات افزایشی ها کمک و نیز واریانس آن یعنی Cدر ضمن محاسبه پارامتر کمکی
می کند . در صورت وجود اثرات افزایشی ژن این پارامتر کمکی ، باید برابر صفر باشد .
C = – 2 – – = 0
باید وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار بین مقدار t از فرمول بالا ، از طریق آزمون Cپس از محاسبه پارامتر
و عدد صفر که از لحاظ تئوری مورد انتظار است ، را امتحان نمود . Cتجربی بدست آمده برای پارامتر

                                                    .