تجزیه واریانس

تجزیه واریانس

شکل 3-3 – اندازه‌گیری وزن‌ تر
3-5-5- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه گل)
برای این کار از برش‌های کوچک انتهای شاخه‌ها استفاده شد. یک یا دو قطره از آب موجود در قطعات مذکور، روی صفحه شیشه‌ای رفرکتومتر مدل N-1 ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن ریخته و درجه بریکس آن خوانده شد و با کسر درجه بریکس روز آخر از درجه بریکس روز اول، کاهش درجه بریکس محاسبه گردید (شکل 3-4).
شکل 3-4- اندازه گیری درجه بریکس
3-5-6- کاروتنوئید گلبرگ
برای اندازه‌گیری کاروتنوئید، گلبرگ‌ها در روز پنجم آزمایش جدا و داخل فویل پیچیده شدند و سپس به کمک روش مزمودار و مجومدار (2003) پروسه اندازه‌گیری کاروتنوئید انجام شد.
3-5-7- اندازه‌گیری کلروفیل a، b و کل
به‌منظور اندازه‌گیری کلروفیلa ، b و کل در روز پنجم، یک شاخه گل از هر پلات خارج و مقدار کلروفیل a، b و کل از روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه‌گیری شد. لازم به ذکر است گل شاخه بریده ژربرا فاقد برگ بوده و صفات کلروفیل a، b و کل برای این گیاه اندازه‌گیری نشده است.
3-5-8- پروتئین گلبرگ
در روز پنجم آزمایش یک شاخه گل از هر تکرار خارج شد و سپس اندازه‌گیری نیتروژن به روش کجلدال انجام گرفت. عدد حاصل در ضریب 25/6 ضرب و مقدار پروتئین به درصد محاسبه و گزارش شد (شکل 3-5).
شکل 3-5- دستگاه اندازه گیری پروتئین
3-5-9- فعالیت آنزیم پراکسیداز
برای سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز در روز هفتم آزمایش یک شاخه گل از هر پلات خارج شد و سپس به روش یین و همکاران (2007) فعالیت آنزیم پراکسیداز اندازه‌گیری شد.
3-5-10- پراکسیده شدن لیپیدها (مالوندیآلدئید)
برای اندازهگیری پراکسیده شدن لیپیدها، مالوندیآلدئید (MDA) با استفاده از روش هیت و پارکر (1968) به‌عنوان محصول واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب غشاء اندازهگیری گردید.
3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها
آنالیز داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS ، مقایسه میانگین داده‌ها به روش LSD و رسم نمودارها به کمک نرم افزار اکسل انجام شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1- عمر گلجایی
نتایج تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که اثر انواع آب، انواع گل و همچنین اثر متقابل تیمارها روی عمر گلجایی در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار است (جدول4-1). بررسی مقایسه میانگین داده‌ها نشان داد که در بین تیمارهای انواع آب، تیمار آب مغناطیسی با 86/12 روز برترین تیمار بود. در بین تیمارهای انواع گل، بیشترین عمر گلجایی مربوط به گل داودی با 37/14 روز بود (جدول 4-2).
نتایج مقایسه میانگین داده‌های مربوط به اثر متقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عمر گلجایی در تیمار آب شهری×گل داودی با 5/15 روز و پس از آن در تیمار آب مغناطیسی×گل داودی با 8/14 روز و کمترین عمر گلجایی در 3 تیمار آب مقطر×گل ژربرا، آب دیونیزه×گل ژربرا و تیمار آب شهری×گل رز با 10 روز مشاهده شد (جدول 4-2، شکل 4-1).
AD: آب مغناطیسی × گل داودی
AG: آب مغناطیسی × گل ژربرا

Share