تبدیل شدن

تبدیل شدن

جدول‏44: معرف ها و گویه های متغیر بازپذیری
متغیر
معرف
گویه ها
بازپذیری
برخورد محترمانه
با احترام با من برخورد میکنند به گونهای که احساس میکنم هنوز هم به من اعتماد دارند. (لوسونز،2007؛ های،2001)
به گونهای رفتار میکنند که احساس میکنم هنوز مراقب و مواظب من هستند.. ( بریث ویت،2001)
صحبت و گفتگو در فضای تأییدآمیز
در مورد خلافی که انجام دادهام، صمیمانه با من صحبت میکنند. (لوسونز،2007؛)
اگر رفتار شایستهای انجام دهم، در حضور دیگران تعریف میکنند. (بریث ویت،2001؛ لوسونز،2007؛ بنت،1996)
واکنش به رفتار و نه شخصیت
حتی از دست من عصبانی هم باشند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند. (لوسونز،2007؛های،2001)
وقتی هم که مرا را تنبیه میکنند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند. (بریث ویت،2001).
بخشش و گذشت
اگر کار خلافی از من سر بزند، بعد از مدتی مرا میبخشند. (بریث ویت،2001).
انگزنی:
انگزنی یا داغننگ، شرمساری جداکنندهای است که در خلال آن هیچ گونه تلاش و هیچ نوع اقدامی برای بخشودگی خلافکار یا تأیید شخصیت او و در نتیجه تقویت عضویت وی در جمع شهروندان قانونپذیر صورت نمیگیرد. انگزنی میتواند اساساً نوعی شرمساری در غیاب ادغام تلقی شود. انگزنی ابتدائاً از این جهت مهم است که این نوع واکنش با خلافکاران به مثابه افراد مطرود برخورد میکند و واکنش عصیانگر و مجرمانه آنها را برمیانگیزد. شرمساری انگزننده … باعث میشود خردهفرهنگهای مجرمانه جذاب جلوه کنند؛ زیرا به یک معنا، خردهفرهنگهایی به شمار میروند که ردکنندگان را رد میکنند (بریث ویت،102:1989؛ونتارا،18:2006). در اینجا شخص خلافکار مطرود میشود و انحراف او فرصت و امکان تبدیل شدن به منزلت اصلی را مییابد. منزلت اصلی فرد را تشویق کرده و او را وادار میکند تا خود را با رفتارهای مجرمانه قبلی تعریف نماید (لیگر،72:2009). انگزنی از نظر بریث ویت، به معنای القای توبیخ و عدم تأیید یک شخص توام با بیاحترامی است؛ جایی که خلافکار برچسب هویتهای مطرود را دریافت کرده (مانند «مجرم»، یا «شیرهای») و هیچ رسمی برای خاتمه دادن به توبیخ و عدم تأیید وجود ندارد (بریث ویت،39:2001). برای سنجش متغیر انگزنی در تحقیق حاضر با اقتباس از مطالعات پیشین (مککای و بریث ویت،1994؛بریث ویت،1989؛ لوسونز،2007) و طبق پیشنهاد مککای و بریث ویت (1994) و بر طبق مشخصات انگزنی پیشنهادی توسط بریث ویت (1989؛2001) از قبیل شرمساری و برچسب زنی به شخص و نه رفتار، تحقیر شخص، بی احترامی و برچسبزنی با یک هویت مطرود، شش گویه زیر انتخاب شده است:
جدول‏45: گویه های متغیر انگ زنی
متغیر
گویه ها
انگزنی
با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند. (بریث ویت،2001).

Share