تاریخ معاصر ایران

تاریخ معاصر ایران

ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 217.
یاقوت حموی، معجم البلدان، ج1، بخش دوم، ص 453.
ایلاق در نزدیکی چاچ و کرسی آن تونکث بود که قهندز، ربض و مسجد جامع داشت و دارالاماره بود. کوه‌های ایلاق معادن سیم و زر داشتند و از این رو برای دارالضرب مناسب بودند.
ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 217. از ویژگی‌های کوه‌های بتّم (زرافشان) که از جنوب سمرقند تا شمال اسروشنه ادامه داشتند، وجود معادن زر، سیم، زاج، نوشادر و… بود: ر.ک: اصطخری، مسالک و ممالک، ص 258-259.
مایلز، «سکه‌شناسی»، ص 324.
سید جمال ترابی طباطبایی، سکه‌های شاهان اسلامی ایران (2) (تبریز: ادارۀ کل فرهنگ و هنر، 1350)، ص 10.
مایلز، «سکه‌شناسی»، ص 326. جالب آن که در برخی از این شهرها دودمان بویه نیز دارالضرب داشتند و حتی در مراکز حکومتی آنها مانند کرج ابی‌دولف و فارس، مهم‌ترین ضراب‌خانه‌های بویه قرار داشت. از این رو این مسئله ایجاد پرسش می‌کند که روابط پولی دودمان‌های سامانی و بویه چگونه بوده و سکه‌های دو دودمان چگونه با یکدیگر رقابت داشتند؟ برای آگاهی بیش‌تر از نمونۀ موردی سکه‌های نیشابور، ر.ک: عبدالله قوچانی، گنجینۀ سکه‌های نیشابور مشکوفه در ری (تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1383)، ص 15- 44 و 272- 371 (سکه‌های سامانی)، ص 399- 403 (سکه‌های آل بویه).
فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص 107. برای آگاهی بیش‌تر، ر.ک: ابن‌حوقل، صوره الارض، ص 107.
اگرچه در برخی موارد ضرب سکۀ «زر» هم رواج داشت: برای نمونه، ر.ک: ترابی طباطبایی، سکه‌های شاهان اسلامی ایران (2)، ص 4.
مایلز، «سکه‌شناسی»، ص 315.
فرای، بخارا دستاورد قرون وسطی، ص 105-106. اصطخری که از معاملت مردم سمرقند به زر و درم اسماعیلی سخن گفته (ص 253)، نقش سامانیان را در صادرات و واردات خراسان بیان کرده و به گونه‌ای این مسئله را در بازارهای این دیار کاملاً مؤثر می‌داند: مسالک و ممالک، ص 221.
ابن‌واضح یعقوبی، البلدان، ص 57-58.
مایلز، «سکه‌شناسی»، ص 325- 326.
گنجینۀ عظیمی در اوایل دهۀ 1960 در لهستان کشف شد که 68 درصد آن را سکه‌های سامانی تشکیل می‌دادند. این سکه‌ها به احتمال قوی در سال 300 قمری (912 م) در زیر خاک دفن شده بودند. مایلز، «سکه شناسی»، ص 325. این امر نشان‌دهندۀ آن است که تقریباً همزمان با درگذشت امیر اسماعیل سامانی (295 ق/ 907 م)، سکه‌های سامانی (درم اسماعیلی) در اروپای شرقی مورد استفاده و کارسازی قرار می‌گرفتند. همچنین گزارش‌های خبری حاکی از آن است که در چند سال گذشته دفینه‌هایی از سکه‌های سامانی در سوئد کشف شده که هنوز بررسی‌های جامع در این باره صورت نگرفته و مطالبی دربارۀ آنها انتشار نیافته است.
فتح شیراز توسط علی عمادالدوله در سال 322 قمری (934 م) و فتح بغداد توسط احمد معزالدوله در سال 334 قمری (946 م) در زمان المستکفی، دو تاریخ مهم در تسلط بوییان بر غرب ایران است.
هروی، بی آن که نمونه‌هایی از عیاربندی سکه‌های سامانی ارائه کند، به طرح این مسئله پرداخته است، اما در مقام پاسخ به این پرسش اساسی که چرا سکه‌های سامانیان این گونه شهرت یافت بر نیامده و تنها به طرح این مسئله برای یک تحقیق اساسی، به درست، اشاره کرده است، ر.ک: پژوهش‌هایی پیرامون عصر سامانیان، ص 152- 154.
آل بویه بر سرزمین‌هایی تسلط یافته بودند که در همان آغاز، علی عمادالدوله می‌بایست خراج را با هشتصد هزار دینار به خلیفه پرداخت کند. بوسه، «ایران در عصر آل بویه»، ص 255.
برای آگاهی بیش‌تر از سکه‌های دورۀ طاهریان، ر.ک: بانو ملکزادۀ بیانی، «تاریخ سکه در اسلام»، مجلۀ معارف اسلامی، دورۀ جدید، شمارۀ اول، 1352، ص 31- 45؛ برای آگاهی از سکه‌های ضرب زیاریان، ر.ک: بانو ملکزادۀ بیانی، «سکه‌های زیاری»، مجلۀ معارف اسلامی، دورۀ جدید، شمارۀ سوم، 1353، ص 23- 36؛ برای آگاهی از سکه‌های ضرب باوندیان، به ویژه مقایسۀ آنها با سکه‌های سامانیان و ضراب‌خانه‌های آنها در دوران دودمان کاووسیه (45- 397 ق/ 665- 1007م) و تأثیرگذاری آن در دودمان‌های بعدی باوندی (اسپهبدیه)، ر.ک:
George C. Miles, “the Coinage of Bawandids of Tabaristan”, Iran and Islam (in Memory of the Late Vladimir Minorsky), Ed: C. E. Bosworth. Edinburgh University Press, 1971, p. 443- 460.
قمی، تاریخ قم، ص 120.
برای آگاهی بیش‌تر از سکه‌های سیراف، ر.ک: مرتضی قاسم‌بگلو، سکه‌های سیراف (بوشهر: بنیاد ایران‌شناسی، شعبۀ بوشهر و تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385).
. Oxus

Share