تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه

هابز، لویاتان، ص 542
همان، ص 553
در این خصوص نگاه کنید به بحث محققانه استاد مطهری در کتاب اسلام و نیازهای زمان، فصل اخباریگری (مجموعه آثار، ج 21، ص 109). نکته قابل تاملی که ایشان در این مبحث مطرح کرده است، شنیده مستقیم ایشان از مرحوم آیت الله بروجردی است که اخباریگری در مشرقزمین، بنا به حدس ایشان، ناشی از فکر مادیگری در مغرب زمین بوده است، زیرا مقارن با پیدایش این جریان، در مغربزمین نیز فلسفه حسی ابداع شد و گفتند ما جز آنچه به چشم ببینیم، یا به وسایل دیگر، به وجود آن پی ببریم، هیچ چیز دیگر حتی عقل را قبول نداریم و این در همان زمانی بود که روابط بین ایران صفوی و دول اروپا به نحو شدیدی برقرار بود و اتفاقاً مقارن همین قرنها در اینجا هم نهضت ضدعقلی پیدا شد، ولی در قالب طرفداری از اخبار. گفتند اصلاً عقل در کار دین حق دخالت ندارد و این متأسفانه آثار زیادی در فکر ما گذاشت. البته خود استاد مطهری در جای دیگر در کتاب ده گفتار در صحت این حدس تردیدی کرده است:‌ »الان نمیدانم که این فقط حدسی بود که ایشان ابراز میداشتند یا مدرکی داشتند. من خودم تاکنون به مدرکی برنخوردهام و بسیار بعید میدانم که این فکر حسی در آن وقت از غرب به شرق آمده باشد ولی از طرف دیگر ایشان هم بیمدرک سخن نمیگفتند.» (مجموعه آثار، ج 20، ص 168) نیز نگاه کنید به کتاب علی دوانی به نام وحید بهبهانی و کتاب اخباریگری، تاریخ و عقاید، نوشته ابراهیم بهشتی.
…جزیه دادن به قیصر جایز است یا نه؟ بدهیم یا ندهیم؟… عیسی در جواب ایشان گفت: آنچه از قیصر است به قیصر رد کنید و آنچه از خداست، به خدا.
پس حق هر کس را به او ادا کنید. باج را به مستحق باج و جزیه را به مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت. نیز نگاه کنید به متی 22:17
موحد، در هوای حق وعدالت، ص 115
Cf Mckay, Western Society, p. 194.
راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص 512
موحد، در هوای حق و عدالت، 115
طباطبایی، جدال قدیم و جدید، 273-8
همان، ص 75
Bainton, The Age of Reformation P. 48
کونگ، متفکران بزرگ مسیحی، ص 170
سنت روشنفکری در غرب، ص 135
راسل، تاریخ فلسفه غرب، ص 720
Bainton, The Age of Reformation P. 43
. این مطلب شباهت بسیاری با این گفته پر بسامد در کلام امام خمینی دارد که انبیا با یکدیگر اختلاف ندارند و اگر همه را در یک جا جمع کنیم، بین آنها نزاعی رخ نخواهد داد.
Dillenberger, John (ed.), Martin Luther, Selections from His Writings, p. …
Courvoisier, Jaques, Zwingli, A Reformed Theologian. The Epworth Press, 1963. Quted from Heinrich Schmid, Zwingli…..
اخلاق ناصری، ص 285. شاید از این عبارات خواجه چنین برداشت شود که دین و ملک دو چیزند که اگر با هم باشند و هماهنگ با یکدیگر، مکمل هم خواهند بود که در این صورت با فرض سکولاریسم هم سازگار است. اما به نظر میرسد که در سکولاریسم معیت و هماهنگی میان آن دو حوزه وجود ندارد، بلکه آنها دو حوزه منحاز و مستقلند که نباید در حریم یکدیگر وارد شوند. فلیتامل
بیرونی، تحقیق ما للهند، ص 48.
از نکات ظریفی که معمولاً مغفول واقع میشود، این است که بیشتر حکومتهای ایدئولوژیک با یکدیگر ناسازگاری شدید دارند و در عمل، حکومتی اینگونه، با یک حکومت سکولار راحتتر میتواند داد و ستد فکری و فرهنگی و حتی تبلیغی داشته باشد. اما حکومتهای دینی و ایدئولوژیک به هیچ وجه یکدیگر را تحمل نمیکنند؛ چه رسد به اینکه فضای فکری و دینی خود را در اختیار دیگران قرار دهند. برای مثال، تبلیغ اسلام یا تشیع در یک کشور سکولار در اروپا در مقایسه با کشوری مانند عربستان یا کشورهای عربی اصلاً قابل مقایسه نیست.

Share