تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۲۵

طولانی است در سه قاعده و هر قاعده دارای چند قسم و مبحث. [۷۵۲]
آغاز: سبحانک اللهم و بحمدک توحدت فی ذاتک فحسر عن ادراکک.
نسخهها:
۱ـ ایرلند، دبلین، چستربیتی: ۳۷۷۹، جلد سوم، آغاز: نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نسأله، نسخ، میثم بن علی بن میثم بحرانی (مؤلف)، اواخر جمادی الاول ۶۷۴، نسخه بسیار نفیس، ۲۰۱ برگ، ۲۱ سطر، /سابقه/: مرعشی: عکس ۳۲۸٫[۷۵۳]
۲ـ ایرلند، دبلین، چستربیتی: ۳۱۶۹، مجلد پنجم، آغاز: و من وصیته له† لابنه الحسن کتبها إلیه بحاضر، نسخ، میثم بن علی بن میثم بحرانی (مؤلف)، رمضان المبارک ۶۷۷ق، ۱۸۳ برگ، ۲۱ سطر، /سابقه/: مرعشی: عکس ۳۲۹ و ۳۳۰٫[۷۵۴]
۳ـ تهران، مجلس شورای اسلامی: ۳۹۷۰، آغاز: ومن وصیه له لابنه الحسن† کتبها بحاضرین عند انصرافه من، نسخ، بدون نام کاتب، ۶۷۹ق، «۴۱۰ صفحه» ۲۰۵ برگ.[۷۵۵]
۴ـ شیراز، ملی فارس: ۱۶۷، کتاب چهارم و پنجم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، محمد بن یحیی بن ابی بکر بغدادی، ۶۸۰ق، ۲۳۳ برگ.[۷۵۶]
۵ـ ایرلند، دبلین، چستربیتی: ۳۸۱۲، مجلد پنجم، از آخر افتادگی دارد، آغاز: و من وصیه له† للحسن بن علیƒ کتبها الیه، نسخ، میثم بن علی بن میثم بحرانی (مؤلف) احتمالا، قرن ۷ق، ۱۸۴ برگ، /سابقه/: مرعشی: عکس ۳۳۱٫[۷۵۷]
۶ـ مشهد، آستان قدس رضوی: ۱۷۸۷۶، جلد چهارم و پنجم، نسخ، ابوالحسن بن محمد، ۷۶۲ق، ۱۹۷ برگ.[۷۵۸]
۷ـ قم، مرعشی: ۹۳۸۸، سه جزء اول کتاب، از آخر افتادگی دارد، نسخ، حسین بن محمد بن حسن جویانی عاملی، شنبه ۱۱ جمادی الاول ۷۹۱ق، ۳۱۱ برگ.[۷۵۹]
۸ـ تبریز، تربیت: ۱۳۷، جلد اول و دوم و سوم، از آخر افتادگی دارد، حسین بن محمد بن حسن جویانی عاملی، ۷۹۱ق در نجف، شرح نهج البلاغه شاید مصباح السالکین باشد، ۲۰ برگ اول نو نویس است.[۷۶۰]
۹ـ شیراز، خانقاه احمدیه: ۲۱۳، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن ۸ ق.[۷۶۱]
۱۰ـ تهران، ملی تهران: ۱۵۱۴/ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن ۹ق، ۵۱۷ برگ.[۷۶۲]
۱۱ـ قم، گلپایگانی: ۶۰/۲۹/۵۷۲۰، بخش خطب، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: توجه الانکار الی کونه بمثابه ان یوقع به مثل هذا الفعل… البحث الثالث فی التقدیم و التاخیر فی حرف النفی اذا ادخلته علی الفعل کقولک ما ضربت زیدا، نستعلیق، نظام الدین احمد بن محمد بن احمد قاضی شولستانی، ۹۸۳ق، ۲۵۲ برگ، ۲۳ سطر.[۷۶۳]
۱۲ـ تهران، ملی تهران: ۳۵۹/ع، افتادگی دارد، نسخ، محمد بن حسین… الفارسی، ۹۸۸ق، ۵۵۵ برگ.[۷۶۴]

 

 

    1. شرح صغیر بر نهج البلاغه، ابن میثم بحرانی (زنده در ۶۸۱ ق)[۷۶۵]

 

  1. الدر المنثور (الدرر المنثوره والحکمه المأثوره)، ابن میثم بحرانی (زنده در ۶۸۱ ق)

 

نامۀ دانشوران به نقل از شیخ علی بن محمد بن حسن عاملی (م ۱۱۰۳ ق) ابن کتاب را از آثار ابن میثم دانسته است. در کتابخانه ملی ملک تهران دو نسخه با این عناوین وجود دارد که برگرفته از کلمات قصار
امیرالمؤمنین† است و در فهرست، مؤلف آن مشخص نشده است.[۷۶۶]