تاریخ جهانگشای جوینی

تاریخ جهانگشای جوینی

2. حل ترکیب بوستان. از ؟. لاهور: [بی‌نا]، 1881 م، 208 م. (بررسی دستوری آن کتاب).
3. تاریخ بیهقی. تصنیف خواجه ابوالفضل محمد بن حسین دبیر بیهقی؛ به کوشش خلیل خطیب رهبر. تهران: سعدی، 1368، ج اول، ص بیست و هشت ـ سی و هفت.
4. هدایه‌المتعلمین فی الطب. تألیف ابوبکر ربیع بن احمد الاخوینی البخاری. به اهتمام جلال متینی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1371، ص پانزده ـ چهل و پنج.
5. مجمل‌التواریخ و القصص. تألیف علی بن محمود بن علی نجیب الرودباری. تصحیح محمد تقی بهار [ملک‌الشعراء بهار]. تهران: کلاله خاور، 1318، ص “و” ـ “که”.
6. روضه المذنبین و جنه المشتاقین. تصنیف شیخ‌الاسلام ابونصر احمد جام نامقی ژنده پیل. به تصحیح و مقدمه علی فاضل. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1355، ص صدوسی‌ونه ـ صدونود.
7. نصیحه الملوک. امام محمد بن محمد غزالی. به تصحیح جلال‌الدین همایی. تهران: انجمن آثار ملی، 1351، ص صد و چهل و پنج ـ صد و چهل و هشت.
8 . تاریخ جهانگشای جوینی. عطاملک بن محمد جوینی. به تصحیح محمد قزوینی. هلند: لیدن، 1329، ج 1، ص 106ـ133.
9. انواع فعل در تاریخ بیهقی. مریم السادات رنجبر. اصفهان: مانی، 1379، دوازده + 148 ص.
10. دستور در مثنوی. محسن پویان. قزوین: طه، 1382، 112 ص.
11. اگر: معانی و ترکیب‌های آن در گلستان. مصطفی مقربی. تهران: [چاپخانه محمد علی فردین]، 1353، 21ص.
5ـ دستورهای زبان فارسی که به صورت مستقل نوشته شده است.
1ـ5ـ دستورهای نوشته شده به زبان فارسی:
1ـ1ـ5ـ دستورهای فارسی نوشته شده به نظم:
1. گلشن فیض. از ؟. لکهنو: [بی‌نا]، 1290 ق، 34 ص.
2. بهار علوم. منشی میندو لال‌زار. 1275 ه‍ .ق. (مشتمل بر قواعد زبان فارسی، اسمای حروف و تفضیل زبان فارسی، بیان حروف عربی، بیان حروف فارسی، بیان حرکات و سکنات و اقسام افعال، بیان اسم، فعل، حرف و غیره).
3. تشریح الحروف. از ؟. (بحث الالف، بحث بای موحده، بحث تای مثناه فوقانی، بحث جیم فارسی… بحث یاء، حروف زایده، کلمات به معنی فاعل… مفاعیل خمسه).
4. جوهر الترکیب. سیوا رام بریلوی ثم شاهجهانپوری ابن موهن لال کایته‍ . 1235 ه‍ .ق/ 201820ـ1819 م.
5. صرف میر. شاه ولی الله محدث دهلوی (متوفی 1176 ه‍ .ق.) (همان متن جرجانی را به نظم کشانید.)
6. قانونچه عجیبه المعروف به فواید غریبه. مولوی محمد امیر دامانی رنگپوری. به تصحیح مولوی نورمحمد مشتاق و مولوی نوراحمد پیرهوی. در 1309 یا 1318 ه‍ .ق.
7. براهین العجم فی قوانین العجم. محمدتقی سپهر [سپهر کاشانی]. تهران: مطبع دولت، 1273 ق. (چند جلدی بدون صفحه شمار).
8 . دستور منظوم فارسی ـ عربی. علی اصغر احمدئی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1373، 44ص.
2ـ1ـ5ـ دستورهای زبان فارسی به نثر:

Share