تاریخ جهانگشای جوینی

تاریخ جهانگشای جوینی

جوان/ گویش.
خانی، بهنام. “واژه‌نامه ریشه‌شناسانه گویش سیوندی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 10+219 ص، کتابنامه.
واکه/ واژگان/ هجا/ ریشه‌شناسی/ واج/ گویش/ سیوند (استان فارسی).
خباز، مجید. “مواردی از دستوری شدن و واژگانی شدن در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1376، 107 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ دستوری شدن/ واژگانی شدن.
خدادادی، محمدرضی. “توصیف مقابله‌ای زمان‌ها در انگلیسی و فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1367، 162 ص، جدول، کتابنامه.
زمان پنهان/ زمان دستوری/ زمان غیردستوری/ زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ بررسی تطبیقی.
خرمایی، علی‌رضا. “نکاتی درباره ساخت موصولی در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 91ص، کتابنامه.
موصول/ نشانه‌گذاری/ گروه اسمی/ ساخت دستوری/ زبان فارسی.
خزاعی‌نژاد، ماهرخ. “بررسی و توصیف گویش روستای گزیک از توابع شهرستان بیرجند”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 145 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
گزیک (بیرجند)/ گویش/ بیرجند.
خطیب رهبر، خلیل. “تحقیق تاریخی و زبان شناسی درباره معانی و طرز بکاربردن حروف اضافه و ربط و اصوات در ادبیات فارسی و تحول تاریخی آنها از دوره باستانی تا امروز”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1336، 481 ص.
حروف اضافه/ حروف ربط/ زبان فارسی/ زبان شناسی/ ادبیات فارسی.
خلعت‌بری تنکابنی، فرهاد. “تجزیه و تحلیل سبکی حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 336 ص، جدول.
تحلیل سبکی/حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
خلقت‌زاده، مایس. “بررسی واژه‌های ایرانی در زبان ارمنی”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1355، 1000 ص.
زبان ارمنی/ واژه‌های ایرانی در ارمنی.
خلیلی جهان تیغ، مریم. “شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی جلد اول و دوم تا ص170”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، ?ص.
تاریخ جهانگشای جوینی/ جوینی، عطاملک/ ویژگی دستوری/ صنایع لفظی/ صنایع معنوی/ آداب و رسوم/ احادیث و آیات.
خود زارع، جمشید. “مطالعه و مقایسه ساختار فعل در زبان‌های فارسی و فرانسه”. پایان‌نامه کارشناسی (تربیت مدرس)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375، 115ص، جدول، کتابنامه.
فرانسه/ فارسی/ دستور زبان/ بررسی تطبیقی/ صرف (دستور زبان)/ فعل/ زبان شناسی/ زبان.
دانی، مسعود. “تدریس زبان فارسی و معایب کنونی آن”. پایان‌نامه مقطع؟، دانشکده فلسفه و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، 1342، ?ص.
زبان فارسی/ تدریس/ معایب.
داوری، محمدیوسف. “توصیف دستوری قابوس‌نامه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 456 ص، جدول، کتابنامه.
دستور زبان/ قابوس‌نامه (کتاب).
داوری آشتیانی، حسین. “ترجمه فارسی نو اثر پروفسور لنتس”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352، ص 42.
ساخت واژ/ فارسی نو.

Share