تاریخ ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات فارسی

بابورتیان، واهان آراکلوویچ؛ ذوداگیان، آرام؛ آرزومانیان، الگا. فرهنگ مفصل فارسی به ارمنی. ایران: [بی‌نا]، 1961م، ?ص.
شامل 25000 واژه همراه با چکیده‌ای از دستور زبان فارسی، مثل‌های فارسی و مترادف‌های ارمنی آنها.*
باطنی، محمدرضا. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بربنیاد یک نظریه عمومی زبان. تهران: امیرکبیر، 2536=1356، ده+193 ص، نمودار، جدول.
فصل اول ـ دیباچه؛ فصل دوم ـ نظریه زبانی مقوله و میزان؛ فصل سوم ـ مقولات دستوری نظریه عمومی زبان؛ فصل چهارم ـ ساختمان جمله؛ فصل پنجم ـ ساختمان بند؛ فصل ششم ـ ساختمان گروه فعلی؛ فصل هفتم ـ ساختمان گروه اسمی؛ فصل هشتم ـ ساختمان گروه قیدی.
ــــــ . نگاهی تازه به دستور زبان. تهران: آگاه، 2534=1354، [153]،ص، کتابنامه.
فصل اول ـ دستور زبان سنتی؛ فصل دوم ـ معایب دستور سنتی؛ فصل سوم ـ دستور ساختاری؛ فصل چهارم ـ دستور گشتاری ـ زایشی.
باقری، مهری. تاریخ زبان فارسی. مشاور مجموعه حسن انوری. سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 109؛ مجموعه فنون و مفاهیم ادبی، شماره 1. [ویرایش 2]. تهران: نشر قطره، 1380، 212 ص، کتابنامه.
بخش اول ـ تحول زبان و علت تحول و دگرگونی‌های زبانی، انواع زبان‌ها و خانواده‌ زبانی، ادوار تاریخی تحول زبان‌های ایرانی؛ بخش دوم ـ بررسی اجمالی دگرگونی‌های آوایی زبان فارسی از دوره باستان تا دوره جدید، بررسی اجمالی دگرگونی‌های تاریخی دستگاه صرفی و نحوی زبان فارسی.
ــــــ . مقدمات زبان شناسی. مشاوره مجموعه حسن‌ انوری. سلسله انتشارات دانشگاه تبریز، شماره 286. ویرایش 2. تبریز: دانشگاه تبریز، 1371، ده+ 375؛ سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 118؛ مجموعه مفاهیم ادبی، شماره 4. تهران: نشر قطره، 1378، [10]+214 ص.
بخش اول ـ زبان و زبان شناسی؛ بخش دوم ـ زبان و خط؛ بخش سوم ـ اندام‌های گویایی و اصوات زبانی؛ بخش چهارم ـ خصوصیات زبرزنجیری گفتار؛ بخش پنجم ـ دستور زبان؛ بخش ششم ‌ـ معنی‌شناسی.
ــــــ . واج‌شناسی تاریخی زبان فارسی. سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 284؛ زبان و زبان شناسی، شماره 1. تهران: نشر قطره، 1380، 304 ص، کتابنامه.
الفبای آوانگاری؛ تحولات تاریخی مصوت ” -َ =a” در زبان فارسی؛ …؛ آواگروه‌های زبان فارسی؛ تحولات تاریخی آواگروه “ai” در زبان فارسی؛ …؛ تحولات تاریخی صوت r در زبان فارسی؛ …؛ تحولات تاریخی خوشه‌های صوتی در زبان فارسی.
بدره‌ای، فریدون. واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان ایران، شماره 7. [تهران]: فرهنگستان زبان ایران، 1352، پنجاه‌ و هشت+698 ص.
فهرست واژه نما؛ فهرست بسامدی واژه‌ها؛ پیوست‌ها: پیوست 1ـ فهرست الفبایی فعل‌های ساده فارسی که در نوشته‌های کودکان به‌کار رفته است، پیوست 2ـ فهرست فعل‌های پیشوندی و مرکب و گروه‌های فعلی، پیوست 3ـ چند فهرست موضوعی از واژگان کودکان.
براون، ادوارد. تاریخ ادبی ایران. ج 1: از قدیمی‌ترین روزگاران تا زمان فردوسی. ترجمه و تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح. تهران: [بی‌نا]، 1333، ص721ـ725.
ط ـ کتب عربی و فارسی جدید (معرفی مؤلفان خارجی زبان و تألیفات آنها در زمینه دستور زبان فارسی).
بربری، پرویز. خلاصه دستور زبان فارسی. تهران: نامه‌نگاری شیوا، 1349، 45 ص.*
برتلس، یوگنی ادواردویچ. تاریخ ادبیات فارسی از کهن‌ترین روزگاران تا پایان عصر فردوسی. ترجمه سیروس ایزدی. تهران: هیرمند، 1373، ص 342ـ359.
ساخت و چهره و سبک شاهنامه.
برزآبادی فراهانی، نصرالله. نظریه نوین پیرامون معانی حروف الفبای فارسی. به کوشش رضا مرادی غیاث آبادی. تهران: فرهنگنامه عکس ایران، 1376، 60 ص، جدول.
یکی از ویژگی‌های زبان فارسی؛ نشانه‌های الفباء امروزه فارسی؛ خلاصه نواقص الفباء و خط فارسی؛ سند معنای هر یک از حروف الفباء فارسی؛ نشانه‌های ویژه در کنار الفباء فارسی؛ پرسش‌ها و مشکلات الفباء فارسی؛ ترجمه فارسی از راه معانی الفباء فارسی.
بروغنی، ابوالفضل. بررسی زبان شناسانه گویش سبزوار. سبزوار: ابن‌یمین، 1381، ?ص.*

Share