تاریخ ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات فارسی

فصل اول ـ نحو: 1ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی 2ـ مباحث ساختاری 3ـ هم پایگی 4ـ منفی‌سازی 5ـ ضمیرگذاری 6ـ ضمیر انعکاسی 7ـ ضمیر متقابل 8ـ ساخت‌های تفضیلی 9ـ ساخت‌های همسان 10ـ مالکیت 11ـ ساخت تأکیدی 12ـ برجسته‌سازی 13ـ جابجایی سازه بلند 14ـ دیگر قواعد جابجایی 15ـ انواع جمله کوتاه 16ـ طبقات دستوری؛ فصل دوم ـ صرف: 1ـ صرف تصریفی2ـ صرف اشتقاقی؛ فصل سوم ـ واج‌شناسی:1ـ واحدهای واجی 2ـ واج‌آرایی 3ـ ویژگی‌های زبرزنجیری 4ـ قواعد زنجیره‌ای واژواجی 5ـ قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت: 1ـ اندیش‌آوا 2ـ صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی 2ـ لغات پایه.
مبشری، اسدالله. تراز یا روش نویسندگی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359، ص 123ـ236.
بخش دوم ـ مختصری از دستور زبان پارسی: تعریب دستور زبان، جمله چیست؟، اقسام جمله از حیث مدلول، وجوه افعال، شخص در افعال، زمان در افعال، اسم، صفت، عدد، حرف، صوت، پیشوند و میانوند و پسوند.
مجیدی، محمدرضا. گویش‌های پیرامون کاشان و محلات. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان ایران، شماره 12. تهران: فرهنگستان زبان ایران، 1354، ص8ـ66.
بخش دوم ـ گویش‌های پیرامون کاشان و محلات و کهک قم: الف ـ گویش واجی ب ـ گویش‌های لری و لکی.
محتشم، حسن. فرهنگنامه بومی سبزوار. سبزوار: دانشگاه آزاد اسلامی، 1375، ص13ـ27.
خصوصیات مهم گویش سبزواری: حروف و حرکات، اسم، فعل، ضمایر، قیود، اصوات، اعداد.
محتشمی، بهمن. دستور کامل زبان فارسی شامل: حروف و صداها، هجا، مترادف، متضاد و… . [تهران]: اشراقی، 1370، 648ص.
1ـ کتاب صرف: فصل اول ـ مقدمه، فصل دوم ـ اسم، فصل سوم ـ صفت، فصل چهارم ـ ضمیر، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حروف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ صوت، فصل دهم ـ پیشوند و پسوند؛ 2ـ کتاب نحو: فصل اول ـ پیشگفتار، فصل دوم ـ گونه‌های جمله، فصل سوم ـ جمله‌های پیرو وصفی؛ 3ـ بخش‌های ضمیمه: 1ـ عربی در فارسی 2ـ جدول فعل‌های ساده فارسی 3ـ فعل‌های مرکب فارسی 4ـ آهنگ گویش فارسی.
محجوب، محمدجعفر. سبک خراسانی در شعر فارسی. سلسله انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، شماره 19. تهران: تربیت معلم، 1345، ص 31ـ52، 181ـ301.
گفتار دوم: شعر فارسی در دوره سامانی: الف ـ نشانه‌های کهنگی؛ گفتار سوم ـ شعر فارسی در دوران غزنوی: 2ـ نشانه‌های قدمت در شعر عصر غزنوی.
محسنی، علی‌اکبر. دستور فارسی و سیر دستورنویسی در ایران. سلسله انتشارات مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، شماره 3. مشهد: مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، 1379، 20ص، کتابنامه.*
محق، حسین. دستور زبان فارسی. تهران: مروارید، 1351، هفت +174.*
محلاتی، سیف‌الدین محمد. قند پارسی فی مقدمات فارسی. بمبئی: [بی‌نا]، 1344، 7ج در 1 مجلد، صفحه شمار گوناگون.
کتاب الحروف ـ در تعریف حرف و اسم و فعل و اقسام حروف؛ کتب الاسماء ـ در تعریف اقسام اسماء مصطلحه در فارسی؛ کتاب الافعال ـ در تعریف فعل و مشتقات و صنیع از آن؛ کتاب المشترکات ـ در بیان الفاظی که در عرب و عجم مشترک الاستعمال‌اند؛ کتاب حروف عامله؛ کتاب المصطلحات ـ در بیان حرف و کلمه و جمله و لفظ و سطر و مضمون و مطلب؛ کتاب الکلمه و الکلام ـ در تعریف کلمات که از برای ظن و یقین است.
محمدی خُمَک، جواد [سکایی سیستانی]. واژه‌نامه سکزی (فرهنگ سیستانی). تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، [?] ،ص بیست و پنج ـ شصت و هشت.
اندکی از دستور سکزی: فعل ماضی، آینده، اکنون (مضارع)، امر؛ اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ شبه جمله (صوت)؛ حرف؛ تشدید؛ پیشوند؛ تبدیل.
محمود، فیاض؛ عابدی، وزیرالحسن. تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره هند (1707 تا 1972 م). ترجمه مریم ناطق شریف. تهران: نشر رهنمون، 1378، ص339ـ359، 493ـ506.
بخش نخست (1707ـ1857م): فصل نهم ـ لغت، زبان شناسی و زبان‌آموزی؛ بخش دوم (1707ـ 1875)؛ فصل پنجم ـ فرهنگ‌نویسی، زبان شناسی و زبان‌آموزی، شرح‌نگاری، دستورنویسی.
محمودی، محمدحسین. کلید دانش‌ها، درست گفتن، درست نوشتن، درست خواندن. تهران: ارین‌کار، 1371، 131ص.
فصل اول ـ کلمات دستور زبان فارسی؛ فصل دوم ـ کلمات، مفرد و جمع، غلط‌های مصطلح، حالات اسم، اضافه و اقسام آن، صفت، فعل، ضمایر، قید؛ فصل سوم ـ حروف؛ فصل چهارم ـ جمله؛ فصل پنجم ـ نقطه‌گذاری.
مدرس صدرانی، ابوالحسن؛ کاظم زاده، خلیل. جشن واژگان فارسی “فارسی را پاس بداریم”. [بی‌جا]: عابد، 1379، 233ص، جدول.
فصل دوم ـ مصدر= مصدر و قواعد آن، فعل؛ صفت؛ ضمیر؛ اسم؛ منادا و قواعد آن؛ فصل ششم ـ واحد شمارش کالا؛ فصل هفتم ـ مروری بر اختصارات در زبان و ادبیات فارسی؛ فصل دهم ـ بررسی جمع مکسر.
مزداپور، کتایون. واژه‌نامه گویش بهدینان یزد: فارسی به گویش همراه با مثال. ج 1: آـ پ. سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 74006. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374، ص98ـ136.
1ـ‌ فهرست واج‌های گویش بهدینان شهر یزد 2ـ‌ ملاحظاتی درباره هم‌خوان‌ها 3ـ‌ ملاحظاتی درباره واکه‌ها 4ـ ‌ملاحظاتی درباره ابدال برخی آواها 5ـ ‌ملاحظاتی درباره نحو زبان 6ـ صرف چند فعل.

Share