تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب …

۵۰۸۱

۳

۲۷۵۵

۹۳۸۰

۶۰

۱۰۹۷۹

۱۰۴۶۹۲

۵۰۸۲

۱۷

۱۴۹۷۷

۲۸۸۵۰

۱۰۴۸۶

۸۲۰۷۱

۳۱۰۸۵۹

۵۰۸۳

۷

۴۵۲۹

۱۲۴۱۵

۱۹۶

۳۰۵۲

۱۳۵۷۶۱

۵۰۸۴

۴

۲۲۹۳

۳۲۳۲

۲۵

۱۸۰۶

۴۶۱۱۸

۵۰۸۵

۴

۲۴۳۰