تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک …

۵۰۵۵

۱۴

۱۰۴۶۴

۲۷۱۲۵

۷۶۵

۸۰۳۲۵

۳۳۲۶۸۹

۵۰۵۶

۳

۱۷۳۴

۴۹۶۴

۵۶

۴۳۷۶

۶۱۴۸۳

۵۰۵۷

۳

۲۱۵۰

۸۵۰۴

۲۴

۷۳۵۵

۸۶۳۱۵

۵۰۵۸

۴

۱۹۴۸

۸۸۸۰

۶۵

۵۱۸۴

۹۶۹۵۳

۵۰۵۹

۵

۲۶۲۴