تاثیر کارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانک …

۴۱۷۰۲

۵۰۵۱

۹

۶۱۳۶

۲۹۷۵۶

۱۰

۲۰۴۹۱

۲۶۱۲۸۳

۵۰۵۲

۳

۱۷۲۶

۱۳۴۶۳

۵

۷۵۵۴

۱۲۴۲۲۷

۵۰۵۳

۴

۲۵۷۶

۴۳۰۶

۲۰۴

۷۷۸۲

۶۲۹۸۲

۵۰۵۴

۷

۵۲۹۹

۸۶۰۰

۶۷۰۷

۳۳۴۲۷

۸۹۲۸۲