تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری …

بسیار کم

۱۳

۹/۳

۹/۳

کم

۱۹

۷/۵

۷/۵

متوسط

۸۶

۷/۲۵

۷/۲۵

زیاد

۱۵۵

۳/۴۶

۳/۴۶

خیلی زیاد

۶۲

۵/۱۸

۵/۱۸

سابقه ی آشنایی با سیستم های نوبیت گیری اینترنتی

زیر ۳ سال

۶۵

۴/۱۹

۴/۱۹

بین ۳ تا ۵ سال

۱۹

۷/۵