تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری …

بالای ۴۰ سال

۹۹

۶/۲۹

۶/۲۹

تحصیلات

دیپلم

۲۹

۷/۸

۷/۸

فوق دیپلم

۱۲

۶/۳

۶/۳

لیسانس

۲۰۴

۹/۶۰

۹/۶۰

فوق لیسانس

۵۷

۰/۱۷

۰/۱۷

دکترا

۳۳

۹/۹

۹/۹

مهارت در استفاده از اینترنت