تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی با توجه به …

درصد فراوانی

درصد فراوانی معتبر

جنسیت

مرد

۱۸۲

۳/۵۴

۳/۵۴

زن

۱۵۳

۷/۴۵

۷/۴۵

سن

زیر ۲۵ سال

۱۳

۹/۳

۹/۳

۲۵ تا ۳۰ سال

۲۷

۱/۸

۱/۸

۳۰ تا ۳۵ سال

۸۵

۴/۲۵

۴/۲۵

۳۵ تا ۴۰ سال

۱۱۱

۱/۳۳

۱/۳۳