مقاله – تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری …

۹/۰ ≤

Incremental Fit Index ( IFI )

شاخص برازش افزایشی

۹/۰ ≤

Goodness of Fit Index (GFI )

شاخص نیکویی برازش

۰ ≤

Degree of Freedom

درجه آزادی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در هر پژوهشی مرحله تجزیه و‌تحلیل داده‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان‌دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد . یافته‌ها برونداد فرآیند پژوهش هستند و موجودیت پژوهش را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته، در صدد دستیابی به اهداف پژوهش می‌باشیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
۴-۲- توصیف آماری
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. به علاوه ، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر ، یا در طراحی سوالات پژوهش های آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم. سوالات مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی عبارت بود از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. جنسیت؛
  2. سن؛
  3. میزان تحصیلات؛
  4. میزان مهارت در استفاده از اینترنت؛
  5. سابقه ی آشنایی با سیستم های نوبت گیری اینترنتی؛
  6. سابقه ی استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی؛
  7. تعداد دفعات استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی در سال.

۴-۲-۱- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی
توزیع متغیرهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان در جدول شماره ی (۴-۱) آمده است. در این جدول متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات، میزان مهارت در استفاده از اینترنت، سابقه ی آشنایی با سیستم های نوبت گیری اینترنتی، سابقه ی استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی و تعداد دفعات استفاده از سیستم های نوبت گیری اینترنتی در سال آمده است. در این تحقق ۳۳۵ نفر از مشتریان برای نمونه ی نهایی انتخاب شدند. همانطوری که ملاحظه می گردد نحوه پراکندگی جمعیتی پاسخ دهندگان به شرح زیر میباشد :
جدول ۴-۱- یافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی

متغیرهای جمعیت شناختی فراوانی