تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی با توجه …

۳ ≥

x2 / df

تقسیم کای مربع بر درجه آزادی

۰۸/۰ ≥

Root Mean Squared Error of Approximation ( RMSEA )

ریشه ی میانگین مربعات خطای تقریب

۵/۰ ≥

Root Mean Square Residual ( RMR )

ریشه ی میانگین مربعات باقیمانده

۸/۰ ≤

Parsimony Normed Fit Index ( PNFI )

شاخص برازش هنجارشده مقتصد

۸/۰ ≤

Adjusted Goodness of Fit Index ( AGFI )

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

۹/۰ ≤

Normed Fit Index ( NFI )

شاخص برازش نرم

۹/۰ ≤

Normed Fit Index ( NNFI ) Non-

شاخص برازش غیرنرم

۹/۰ ≤

Comparative Fit Index ( CFI )

شاخص برازش مقایسه ای