سامانه پژوهشی – تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی …

اعتماد

۸۰۱/۰

تمایل به استفاده مستمر

۷۹۹/۰

۳-۸- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش نیز به دو صورت زیر ارائه می گردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  • آمار توصیفی: شامل تنظیم جداول فراوانی ، درصد فراوانی و برآورد مشخصه های مرکزی و پراکندگی همچون( میانگین ، واریانس و…)؛

آمار استنباطی: برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده می شود.
۳-۸-۱- مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روشها مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیر ی با متغیرهای مکنون است . بدون توجه به نام یامفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند، که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک، تجزیه و تحلیل مسیر[۷۱]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روشهای آماری است. جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاری با موضوع شاخص های چندگانه شروع شد(رامین مهر و چارستاد ، ۱۳۹۲، ۱۱۵). در ادامه مراحل مدل سازی معادلات ساختاری تشریح می گردد:
۳-۸-۱-۱- مرحله تدوین مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می خواهد تخمین زده شود؛ شروع می شود . در ساده ترین سطح مدل، یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است . این مدلها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، اَشکال مختلفی به خود می گیرند . برای مثال یک مدل در زمینه همبستگی عموماً روابط غیر جهت داری را (دوطرفه) بین دو متغیر نشان می دهد . در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدل هایی را با روابط جهت دار بین متغیرها نشان می دهد. این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود درمدل معادلات ساختاری است . زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی گیرد مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند( رامین مهر و چارستاد ، ۱۳۹۲، ۱۳۵). متغیرهای پنهان ، مشاهده شده و چگونگی ارتباط این متغیرها با یکدیگر در این گام مشخص می شود. در واقع در این گام فرضیات شناسایی می شوند(مومنی و همکاران، ۱۳۹۲، ۵۸).
۳-۸-۱-۲-ارزیابی حالت تعیین مدل
قبل از مرحله تخمین و بعد از مرحله بیان حتماً می بایستی حالت تعیین مدل مورد ارز یابی قرار گیرد. تعیین یک مدل مستلزم مطالعه شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده در یک مدل می باشد(رامین مهر و چارستاد ، ۱۳۹۲، ۱۳۵).
۳-۸-۱-۳-مرحله تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت کار بعدی بدست آوردن تخمین های پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده مقایسه می گردد(رامین مهر و چارستاد ، ۱۳۹۲، ۱۳۶).
۳-۸-۱-۴- ارزیابی تناسب یا برازش مدل
وقتی گفته می شود که مدل با یکسری داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده، معادل شده باشد . بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهمترین گام موجو د در این مرحله عبارت است از : بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که یک مدلی تخمین زده می شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می شوند؛ تا مدل متناسب با داده ها شوند(مومنی و همکاران، ۱۳۹۲، ۶۰).
۳-۸-۱-۵- اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبه های بحث انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند و یا ثابت کرد ن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده اند،صورت می گیرد. اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید . اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است(مومنی و همکاران، ۱۳۹۲، ۶۱).
۳-۸-۱-۶- تفسیر مدل
اگر آزمون های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی مناسب با داده ها می باشد دراین مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می نمائیم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد.آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین های استاندارد شده ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می دهد.این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استانداردکردن ضرایب رگرسیون (استاندارد) در آمار می باشد. مهمترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض می باشد(رامین مهر و چارستاد، ۱۳۹۲، ۱۳۷).
۳-۸-۲- شاخصهای برازش مدل
معیارهای علمی قابل قبول برای تایید مدل نظری تدوین شده با استفاده از داده های گردآوری شده ، خود بحث اصلی در شاخص های برازش مدل را تشکیل می دهد. شاخص هایی که گاه به نام شاخص های نیکویی برازش(چرا که
هر چه مقدار آن افزایش می یابند ، نشانه ای از حمایت قوی تر داده ها از مدل نظری تفسیر می شود) و گاه به نام شاخص های بدی برازش[۷۲](زیرا که هر چه مقدار ان شاخص ها افزایش می یابد ، نشانه ای از حمایت ضعیف تر داده ها از مدل نظری تلقی می شود) خوانده می شوند.شاخصهای برازش کلی نشان می دهند ، آیا به طور کلی مدل یا داده ها برازش دارند یا نه؟ این شاخصها طیف گسترده ای هستند و تحت عنوان آماره های نیکویی برازش[۷۳] و در انتهای برونداد لیزرل قرار دارند(کارشکی، ۱۳۹۱، ۴۲).
جدول ۳-۴- شاخص های برازش مدل

مقادیر مطلوب شاخص های برازش مدل