تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی …

 • روایی محتوا نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است.در این حالت کمیت و کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می گیرد.زمانی به روایی محتوا توجه می شود که پرسشنامه ای می خواهد طراحی شود و سوالاتی که دارای محتوا هستند، انتخاب شوند. این اعتبار بر ارزیابی های ذهنی محققان و متخصصانی است که بر روی کیفیت وسیله اندازه گیری صفات مورد بررسی اجماع نظر دارند و مشخص گر این نکته است که تا چه حد وسیله اندازه گیری طراحی شده ، آن چیزی را که محقق فکر می کند اندازه می گیرد ، اندازه گیری می کند(دانایی فرد و همکاران ،۱۳۹۱، ۵۸). برای بررسی روایی محتوا از نظر استاد محترم راهنما و صاحبنظران استفاده شده است.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 • روایی سازه یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد، اندازه یک سازه یا خصیصه ای را که مبنای نظری دارد، می سنجد. در بررسی اعتبار سازه باید به تدوین فرضیه هایی درباره ی مفاهیم اندازه گیری شده، آزمودن این فرضیه ها و محاسبه ی همبستگی نتایج با اندازه گیری اولیه پرداخت. اگر ضریب همبستگی حاصله بالا باشد، اعتبار سازه افزایش می یابد، ولی اگر همبستگی معنی دار نباشد دلایلی مانند اشکال در جمع آوری داده ها می تواند وجود داشته باشد(سرمد و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۵۴).
 • یکی از روش های محاسبه ی پایایی یا قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود.پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را بدست می دهد. اندازه ی آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند.ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ سازگاری منطقی بین سوالات پرسشنامه سنجیده شدهاند. مقدار آلفا با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است(مومنی و قیومی ، ۱۳۹۲، ۱۸۳) :
 •  
  که در این فرمول :
  J نشان دهنده ی تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون؛
  نشان دهنده ی انحراف معیار کل جامعه؛
  K نشان دهنده ی تعداد سوالات آزمون.
  پس از ترجمه و بومی سازی پرسشنامه و تایید آن توسط استاد راهنما پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس[۷۰] میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. از نمونه های پیش آزمون خواسته شده بود که اگر آنان در درک و پاسخ به سوالات با ابهامات و مشکلاتی روبرو هستند، آن موارد را مشخص نمایند. همچنین خواسته شد که پیشنهادات مرتبط دیگری را که در بهبود پرسشنامه یاری دهنده هستند، را ارائه نمایند. کلیه ی نظرات جمع آوری گردید و تغییراتی نیز در نحوه ی طراحی سوال انجام گرفت.مقادیرآلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای پرسشنامه در جدول (۳-۳) آمده است :
  جدول۳-۳- ضرایب پایایی متغیرهای پرسشنامه

  ابعاد متغیرهای تحقیق مقدار ضریب آلفای کرونباخ
  آمادگی برای پذیرش تکنولوژی خوشبینی ۸۵۷/۰
  خلاق بودن ۷۸۹/۰
  عدم سهولت ۹۱۲/۰
  عدم امنیت ۷۱۲/۰
  کیفیت ارتباطات رضایت ۷۶۹/۰