تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی با …

کیفیت ارتباطات

رضایت

۳

چن و همکاران(۲۰۱۴)

اعتماد

۳

چن و همکاران(۲۰۱۴)

تمایل به استفاده مستمر

۳

چن و همکاران(۲۰۱۴)

۳-۶- چگونگی امتیازدهی پرسشنامه ی تحقیق
طیف مورد استفاده برای ابزار تحقیق طیف پنج گزینه ای لیکرت است. این طیف از نوع مقیاس فاصله ای است و از تعدادی عبارت یا گزینه تشکیل شده است. با این طیف حساسیت، نگرش، تعلق و باور پاسخگو را می توان تعیین کرد. پاسخگو با حساسیت به مفهوم عبارت نظرش را بیان می کند. طیف لیکرت مقیاسی مجموع و مرکب است و گزینه های پنج گانه از خیلی زیاد تا خیلی کم را در بر دارد.امتیاز شماره ی یک و شماره ی پنج ارزش های عددی گزینه ها را در دو طرف طیف و امتیاز شماره ی سه طیف با وضعیت متوسط را نشان می دهد(شوکت فدایی و خلیلی، ۱۳۸۹، ۱۱۸). در جدول(۳-۲) طیف مربوط به اندازه گیری سوالات پرسشنامه ارائه شده است.
جدول ۳-۲- طیف اندازه گیری سوالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه