منابع مقالات علمی : تاثیر پذیرش تکنولوژی بر تمایل مستمر به استفاده از سیستم نوبت گیری الکترونیکی با توجه …

n =
: سطح خطا
S : انحراف معیار نمونه
: حداکثر خطایی که توسط محقق پذیرفته می شود.
: اندازه ی متغیر در توزیع نرمال است که از جدول در سطح اطمینان مورد نظر استخراج می شود.
حداکثر خطایی که برای در این تحقیق در نظر گرفته شد ، ۰۵/۰ می باشد. همچنین سطح اصمینان ۹۵ درصد برای تعیین تعداد نمونه در نظر گرفته شد که طبق جدول توزیع نرمال معادل ۹۶/۱ است. از آنجایی که ۳۰ پرسشنامه توزیع گردیده بود، به همین دلیل انحراف معیار نمونه از این طریق محاسبه گردید. این انحراف معیار برابر با۴۶۷/۰ محاسبه گردید و در فرمول قرار گرفت. با توجه به این مقادیر حجم نمونه برابر با مقدار زیر است: :
لذا با توجه به محاسبه ی فرمول تعداد نمونه های این تحقیق شامل ۳۳۵ نفر از مشتریان می باشد. برای توزیع پرسشنامه محقق، تعداد ۳۶۰ پرسشنامه را طی یک هفته در بین مشتریان آژانس های مسافرتی شهر رشت توزیع کرد. از آنجا که اطلاعات مربوط به مشتریان برای آژانسها محرمانه تلقی می شد ،پرسشنامه ها از طریق ایمیل توسط ۵آژانس فعال در زمینه رزرو اینترنتی به آدرس مشتریان ارسال شد که در نهایت از بین ۳۶۰ پرسشنامه، ۳۴۹ پرسشنامه به محقق برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت پرسشنامه ۹۶ درصد بدست آمده است، بنابراین محقق از بین ۳۴۹ پرسشنامه، ۳۳۵ پرسشنامه را برای تجزیه و تحلیل نهایی در نظر گرفت.
۳-۵- ابزارهای جمع آوری داده ها
در این پژوهش به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری وبرای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها پرسشنامه درنظر گرفته شده است.پرسشنامه ی تحقیق از نوع پرسشنامه ی استاندارد است که سوالات آن توسط چن و همکاران(۲۰۱۴) طراحی شده است. اطلاعات پرسشنامه ی تحقیق از نظر تعداد سوالات در جدول(۳-۱) ارائه شده است:
جدول۳-۱- اطلاعات پرسشنامه ی تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد متغیرهای تحقیق تعداد سوالات منبع
آمادگی برای پذیرش تکنولوژی خوشبینی ۵ چن و همکاران(۲۰۱۴)
خلاق بودن ۵ چن و همکاران(۲۰۱۴)
عدم سهولت ۴ چن و همکاران(۲۰۱۴)
عدم امنیت ۴ چن و همکاران(۲۰۱۴)