تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۲۷

:
همانطور که در بخش های پیشین توضیح داده شد، امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است دارای اهمیت است در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده است هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند (²بالاک ریشان² و ²گروکا² ۲۰۰۸)[۵۹]
یکی از طبقه بندی های مهم هزینه ها مبتنی بر تحلیل تغییر در هزینه ها بواسطه تغییر در حجم فعالیت شرکت است. مقصود از فعالیت مقیاس یا اندازه بازده تولید محصولات یا ارائه خدمات است. بر این مبنا هزینه ها را به سه طبقه ثابت، متغیر و نیمه متغیر تقسیم میکنند:
۱- هزینه های ثابت، ۲- هزینه های متغیر و ۳- هزینه های نیمه متغیر
مدیریت هزینه ها در قالب مدیریت هزینه ها و درآمد ها حسابداری و حسابرسی از غامض ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه ها و درآمد ها و بررسی میزان تأثیرگذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است[۶۰]. نسبت درآمد ها به هزینه ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت هزینه ها و درآمد ها شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت درآمد ها به هزینه ها، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده هزینه های جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین هزینه ها شرکت ها، کل پرداخت های سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر هزینه های قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین درآمد ها، میزان کل درآمد های حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها را محاسبه کرد.
مدیریت هزینه ها همانطور که اشاره شده بر روی بررسی سطح کلی عملکرد سازمان بخصوص در امور مالی نقش مهم و بسزایی دارد. برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. عبارتند از: نرخ بازده سرمایه گذاری، سود باقیمانده و نرخ بازده فروش، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، و شاخص جامع عملکرد، شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی، به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاههای اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کار بست گسترده تری برخوردار شده است؛ که قضاوت آگاهانه و پایدار سودمندتر است زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد (رهنمای رود پشتی، ۱۳۸۶، ص ۳۶۰)۴٫ معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به دلایل متعدد از جمله در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده[۶۱] می باشد، این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند (اویی و لی، ۲۰۰۲، ص۲۰) [۶۲].
بحث و بررسی پژوهش:
مدیریت هزینه ها امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت هزینه ها، می توان نه تنها به صورت علمی میتوان به تحصیص دقیق هزینه ها به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند[۶۳]. فرآیند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات برهزینه هایی که در شرکت رخ می دهد تمرکز دارد. مثلاً در برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل هزینه های ساخت رایانه های

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.
این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش توصیفی است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت انجام پژوهش استفاده می شود.روش تحقیق توصیفی صرفاٌ روشی گام به گام نیست بلکه فرایندی است ‏که مستلزم خلاقیت، قدرت تخیل، مهارت، مصالحه و یافتن راه‌حل‌های مناسبی برای مشکلات پیش‌بینی شده است.
در این پژوهش، به منظور بدست آوردن جامعه آماری، به بررسی شرکت تدوینکو پرداخته خواهد شد. با توجه به آنکه این دو شرکت از موسسات و شرکت های حسابرسی و مالیی خصوصی با تاریخ تاسیس نه چندان طولانی و محدوده فعالیت های مشخص می باشند، تعداد شعب و خدمات آن محدود بوده است. متغیر های آزمودنی این پژوهش که شامل متغیر های مستقل می شده عبارت بودند از: هزینه های ثابت و غیر ثابت، بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده، کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، شاخص درآمد ها به هزینه ها (درصد)، جمع کل درآمدها، درآمد ها ناشی از فعالیت های حسابداری، درآمد ها ناشی از عقود حسابرسی، نرخ موثرمعاملات، نرخ موثر معاملات فعالیت های حسابداری، سهم عقود مبادله ای از کل درآمدها (درصد)، سهم فعالیت های حسابداری از کل درآمد ها (درصد)، درآمد حاصل از معاملات حسابرسی و درآمد حاصل از فعالیت های حسابداری.
بررسی و تبیین نتایج فرضیات پژوهش:
بررسی فرضیه اول:
حذف اقلام فاقد ارزش افزوده بر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو و پایداری هزینه استفاده شده که مقدار آن ۰٫۰۰۱ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین دو متغیر نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است. بررسی جدول آنرا در رابطه با ارزیابی متغیر ها نشان می دهد که، تحلیل واریانس بین متغیر حذف اقلام فاقد ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو به عنوان متغیر وابسته می باشد. با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی کمتر از ۰٫۰۵ می باشد لذا رابطه معناداری بین متغیرهای کنترلی و بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده و بازده داراییها وجود دارد و همچنین بیشتر بودن احتمال آماره F برای کل مدل نیز حاکی از این است که کل مدل نیز در سطح خطای ۰٫۰۵ معنا دار می باشد و در نتیجه فرضیه Hکه رابطه معناداری بین بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده وجود دارد تایید می شود.
و فرض Hرد می شود.
آزمون فرضیه دوم
بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد
جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون، که یک روش پارامتریک است استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو (۰٫۰۰۳) می باشد که این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد. یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار
می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد. مقدارآماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی (۵/۱) تا (۵/۲) قرارگیرد فرض آماری H0 (یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر (۲٫۳۶۶) است که در بازه مورد نظر قرارنگرفته است و بیانگر تائید H0 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد. با توجه احتمال آماره F برای کل مدل حاکی از این است که کل مدل در سطح خطای ۰٫۰۵ معنا دار می باشد و در نتیجه فرضیه Hکه رابطه معناداری بین بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها و ارتقاء سطح کلی عملکرد موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو وجود دارد، تایید می شود.

 

عکس مرتبط با اقتصاد