علمی : تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان …

– در هر ردیف، مقادیر دارای حداقل یک حرف مشترک فاقد اختلاف معنی‌دار هستند (۰۵/۰< p).
۴-۵-۱۰-۱- لنفوسیت‌ها
طبق داده‌های موجود در جدول ۴-۶ اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان لنفوسیت در بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده شد (۰۵/۰> p). میزان لنفوسیت موجود در خون ماهیان تیمار شاهد (۲۶/۰ ± ۴۱/۶۸ درصد) به طور معنی‌داری کمتر از میزان لنفوسیت خون فیل‌ماهیان تیمار g/kg 20 (32/0 ± ۵۷/۶۹ درصد) بود و میزان لنفوسیت این دو تمیار نیز به طور معنی‌داری کمتر از میزان لنفوسیت خون فیل‌ماهیان دیگر تیمارهای پرورشی است (۰۵/۰ >). بیشترین میزان لنفوسیت در تیمار g/kg 1 (32/0 ± ۵۵/۷۵ درصد) مشاهده شد.
لنفوسیت‌ها یکی از مهم‌ترین سلول‌هایی هستند که می‌توانند در عملکرد سیستم ایمنی ماهیان موثر باشد. این سلول‌ها، آنتی‌بادی [۶۷] و سلول‌های دفاعی اختصاصی را تولید می‌کنند و علاوه بر این، قابلیت ماکروفاگوسیتی دارند. افزایش تعداد لنفوسیت می‌تواند باعث تقویت سیستم ایمنی ماهیان شود [۳۹]. افزایش معنی‌دار میزان لنفوسیت خون در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری نسبت به گروه شاهد بیانگر بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی فیل‌ماهیان جوان پرورشی تغذیه شده با جیره‌های حاوی این عصاره است. تیمار g/kg 1 (32/0 ± ۵۵/۷۵ درصد) عصاره رزماری با دارا بودن بالاترین میزان لنفوسیت بهترین عملکرد را در تقویت سیستم ایمنی ماهیان داشته و به نظر می‌رسد سطح مناسبی از این عصاره برای افزودن به جیره فیل‌ماهیان جوان پرورشی ‌باشد. نتایج تحقیقات مشابه تاییدکننده نتایج حاصل از تحقیق حاضر است [۳۵،۶۷]. جلالی و همکاران (۲۰۰۹) در بررسی تاثیر ارگوسان (ماده محرک رشد و سیستم ایمنی) بر فیل‌ماهیان جوان پرورشی، افزایش معنی‌دار میزان لنفوسیت در تیمارهای تغذیه شده با جیره‌های حاوی این ماده را گزارش کردند [۳۹]. در مقابل برخی دیگر از تحقیقات تغییر معنی‌داری در میزان لنفوسیت خون ماهیان تغذیه شده با جیره‌های دارای مواد محرک رشد و سیستم ایمنی مشاهده نکردند [۶۱].
۴-۴-۱۰-۲- ائوزینوفیل
مقایسه آماری میانگین سطوح ائوزینوفیل در گروه‌های مختلف نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارهای مورد آزمایش با تیمار شاهد است (۰۵/۰ >). میزان ائوزینوفیل در تیمار شاهد (۰۲/۰ ± ۲۳/۷) و g/kg20 عصاره رزماری (۱۶/۰ ± ۴۶/۶) به طور معنی‌داری بیشتر از میزان ائوزینوفیل خون فیل‌ماهیان مربوط به دیگر تیمارها است (۰۵/۰ >). میزان ائوزینوفیل تیمار شاهد به طور معنی‌داری از تیمار g/kg20 بیشتر است (۰۵/۰ >).
ائوزینوفیل در دفاع علیه عفونت‌های انگلی، تنظیم پاسخ دفاعی و پاسخ‌های التهابی نقش داشته و در از بین بردن سلول‌های سرطانی شرکت دارد [۳۵]. با توجه به افزایش میزان ائوزینوفیل‌ها در پاسخ به ورود یک ماده پروتئینی خارجی در بدن و آلودگی با انگل‌های مختلف [۳۵]، افزایش معنی‌دار این عامل در تیمارهای شاهد و g/kg20 عصاره رزماری نسبت به دیگر سطوح عصاره رزماری و تیمار اکسی‌تتراسایکلین بیانگر افزایش سطح سلامتی و سیستم ایمنی بدن فیل‌ماهیان تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد است. در بررسی مشابهی، استفاده از پروبیوتیک ایمونوال[۱۳۷] (ماده محرک رشد و سیستم ایمنی) باعث کاهش معنی‌دار میزان ائوزینوفیل در تیمارهای تغذیه شده با این ماده نسبت به ماهیان تیمار شاهد شد که با نتایج بررسی حاضر مطابقت دارد [۶۷].
۴-۴-۱۰-۳- نوتروفیل
طبق داده‌های ارائه شده در جدول شماره ۴-۶ سطح نوتروفیل خون ماهیان مورد آزمایش در تیمارهای مختلف آزمایشی تغییرات معنی‌داری بین تیمار شاهد و تیمار g/kg20 با دیگر تیمارها نشان داد (۰۵/۰ >). میزان نوتروفیل خون فیل‌ماهیان تیمارهای شاهد (۲۰/۰ ± ۱۲/۲۲) و g/kg20 عصاره رزماری(۱۰/۰ ± ۷۳/۲۱) به طور معنی‌داری بیشتر از دیگر تیمارها بود (۰۵/۰ >). در حالی‌که اختلاف معنی‌داری از لحاظ میزان نوتروفیل بین دیگر تیمارها وجود نداشت.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.