بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون

1-4-12. تبیین اثربخشی شناخت- رفتار درمانگری بر بهبودی سالمندان مبتلا به پارکینسون در عملکرد جنسی.
1-4-13. تبیین اثربخشی شناخت- رفتار درمانگری بر بهبودی سالمندان مبتلا به پارکینسون در سازگاری اجتماعی.
1-4-14. تبیین اثربخشی شناخت- رفتار درمانگری بر بهبودی سالمندان مبتلا به پارکینسون در پیروی دارویی.
1-5 سؤالات پژوهش:
باتوجه به پیشینه پژوهشهای قبلی و مسائل و مشکلات پیش روی سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون در پژوهش حاضر سوالات زیر مطرح است:
1-5-1 سوالات اصلی
آیا شناخت- رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود نشانههای مرضی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت- رفتار درمانگری سالمندان(CBTO)برافزایش همبستههای شناختی در سالمندان مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت- رفتار درمانگری سالمندان(CBTO)بر افزایش رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
1-5-2. سوالات فرعی
آیا شناخت- رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود ادراک بیماری در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت- رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اختلال خواب در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اختلال افسردگی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اضطراب در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اختلال عملکرد اجتماعی در مبتلایانن به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان( CBT0) بربهبود نشانههای جسمانی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش حافظه روزمره در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود انواع توجه در مبتلایان به پارکینسون موثر است.؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود بازداری پاسخ در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش خودکارآمدی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود عملکرد جنسی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش سازگاری اجتماعی در مبتلایان به پارکینسون موثر است؟
آیا شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود پیروی دارویی در مبتلایان به پارکینسون
1-6 فرضیه‌های پژوهش:

Share