بیمارستان های آموزشی

بیمارستان های آموزشی

مقالات و پایان نامه ها
آنتونی رابینز(بی تا). دو ماه نامه راه موفقیت، سری 17، آبان و آذر 1388.
اسماعیل آبادی، علیرضا(1383)، بررسی مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشک، مجله ی مطالعات اسلامی، ش 64، صص 9-38.
اسماعیل آبادی، علیرضا(1383)، شرط برائت در قرارداد پزشک با بیمار، دانشگاه مفید قم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، استاد راهنما: سید مصطفی محقق داماد.
آقائی نیا، حسین
آموزگار، مرتضی(1385)، مبانی پذیرش مسؤولیت جزایی پزشک غیر مقصر(حاذق و محتاط)، مجله ی علمی پزشکی قانونی، دوره ی 12، ش 2، تابستان 85، صص 103- 107.
بهنوش، بهنام(بی تا)، تفاوت رضایت و برائت، مقاله ی اینترنتی، ارائه شده به سومین سمینار اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، بازیابی شده در اردیبهشت ماه 1390.
پارسا پور، علیرضا، پارساپور، محمد باقر و لاریجانی، باقر(1384)، رضایت آگاهانه، مفهوم، شرایط و راهکارهای اجرایی، منتشر شده در ویژه نامه ی 1ـ دوره 5 ـ سال 1384 مجله دیابت و لیپید ایران.
علیرضا پارساپور، باقر لاریجانی و همکاران، نگرش بیماران، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های امام خمینی، آتیه و ضیائیان در خصوص رعایت مفاد منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در سال‌ 1385 و 1386، پایان‌نامه دوره MPH، صفحه 585.
جعفری تبار، حسن (1377)، از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره ی 41، صص 55-81.
پارساپور، علیرضا؛ پارساپور، محمد باقر و اسماعیل آبادی، علیرضا (1385)، خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ویژه نامه اخلاق پزشکی، پیوست شماره ی 1، زمستان 85.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1344)، شرط عدم مسؤولیت، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 1، خرداد 44.
جویباری، لیلا (1389)، آسودگی بیماران بستری اصلی الزامی در حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند 89 .
جنیدی، لعیا (1381)، مطالعه ی تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام حقوقی کامن لا، مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 56، تابستان 81، صص 11- 47.
حقیقی، زهره (1377)، رضایت آگاهانه، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی.
داراب پور، مهراب (1384)، اخذ برائت، رافع ضمان یا اعتمادی خلاف احتیاط در مسؤولیت های تخصصی پزشکان، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش 41.
دریاباری، سید محمدزمان (1389)، مفهوم حقوقی رضایت، مقاله ی اینترنتی ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران، بازیابی شده در 22 اسفند.
دریاباری، سید محمدزمان (1381)، مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک، مجله ی اندیشه ی صادق، شماره های 6- 7 ، بهار و تابستان 81 .
عباسی، محمود (1383)، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد 6، تهران، انتشارات حقوقی.
فاطمی، سید محمد، رضایت مکنون، فصلنامه ی باروری و ناباروری، سال 1389، شماره ی 4.
فرحی، بابک (1384). تقریرات درس حقوق جزای عمومی. تهران: موسسه طرح نوین.
فلاحیان، معصومه؛ ازهری، شیرزاد؛ امیری، زهره و بینا، مهدی؛ بررسی وضعیت موجود ارتباط پزشک با بیمار در بیمارستان های آموزشی تهران 1378، مجله پژوهش حکیم، 1379، 3: 205-199.
فیضی، عزیز ، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، اطلاع رسانی دیدگاه های فقهی2، سری ج.

Share