بهینه‌سازی

بهینه‌سازی

برای هر گروه معادله‌ی درجه اول زیر بطور یکسان در نظر گرفته می‌شود.
(3-2)
در این صورت خواهیم داشت:
1) برای گروه CMP
(3-3)الف
(3-3)ب
2) برای گروه CO و
(3-4)الف
(3-4)ب
3) و برای گروه CS
(3-5)الف
(3-5)ب
این نکته را باید در نظر داشت که استفاده از تمامی روابط بالا (انتخاب سه گروه) در جستجوی پارامترهای ناشناخته الزامی نیست؛ در صورتی که استفاده از سه گروه متفاوت که در صفحه‌ی برانبارش و در حجم دارای همپوشانی متقاطع‌اند؛: ضروری است.
3-2-1 برانبارش خودکار CMP
عملگر برانبارش CO CRS در پیکربندی CMP وابسته به دو پارامتر و است. برای هر نمونه زمانی در ناحیه مورد نظر در مقطع CO، برای شبیه‌سازی، یک دسته از ترکیب تست می‌شود. هر زوج مرتب نشان دهنده‌ی یک هذلولی در گروه CMP است، که با داده‌های قبل از برانبارش همبسته شده است. زوج مرتبی که بیشترین همدوسی را داشته باشد، ذخیره می‌شود. برانبارش داده‌های قبل از برانبارش در امتداد هذلولی تعیین شده از مرحله‌ی قبل، مقطع برانبارش CMP را بدست می‌دهد. به این مرحله مشابه با برانبارش ZO CRS، برانبارش خودکار CMP گفته می شود.
3-2-2 برانبارش CO
برای جستجوی و ، نتایج برانبارش خودکار نیز در داده‌های ورودی بکار می‌رود. یک از مزیت‌ها در مقطع شبیه‌سازی شده CO افزایش نسبت سیگنال به نوفه است. جستجوی و را می‌توان بصورت مجزا انجام داد.
در تقریب درجه اول زمان‌سیر، معادله (3-2) در گروه CO می‌توان قرار داد. تعدادی از مقادیر مجزای تست می‌شود. برای هر تقریب درجه اول زمان‌سیر محاسبه می‌شود و با داده‌های CO همبسته می‌شوند.‌ در این صورت بوسیله‌ی مماس کردن منحنی بدست آمده بر نمونه‌های زمانی CO، منحنی که بهترین انطباق را دارد، شناسایی می‌شود. بنابراین که بالاترین همبستگی را دارد، انتخاب می‌شود.
با در اختیار داشتن ، معادله‌ی زمان سیر مقطع CO تنها یک پارامتر معلوم دارد. مقادیر متمایزی از تست می‌شود و منحنی زمان سیر بر روی داده‌های مقطع ورودی همبسته می‌شوند. در نتیجه ای که بهترین نتیجه را بدهد، ذخیره می‌شوند .برانبارش داده‌های CO در امتداد منحنی زمان‌سیر، مقطع برانبارش CO را بدست می‌دهد.
3-2-3 جستجوی و برانبارش CO CRS
به محض اینکه و در محدوده‌ی مورد نظر برای هر نمونه زمانی شناسایی شوند، پارامتر بوسیله‌ی تعیین می‌شود. با دانستن می‌توان را بصورت جستجوی تک پارامتری در گروه CS جستجوکرد. این مرحله شبیه جستجوی پارامتر است. برانبارش در امتداد منحنی‌های زمان‌سیر CS مقطع CO برانبارش شده‌ی CS را بدست می‌دهد.
اکنون برای هر نمونه زمانی CO در محدوده‌ی مورد نظر، پنج ضریب و معین می‌باشند. در نتیجه با توجه به روابط (3-3)، (3-4) و (3-5)، پنج پارامتر برانبارش و بدست می‌آیند. هر دسته پارامتر پنجگانه یک سطح برانبارش در فضای ایجاد می‌کند. با جمع بستن داده‌های قبل از برانبارش در امتداد این سطوح و اختصاص دادن نتیجه‌ی برانبارش به نمونه‌ی زمانی CO، مقطع برانبارش CO -CRS بدست می‌آید. برای هر نقطه همدوسی سطح برانبارش متناظر نیز قابل محاسبه است. مقطع همدوسی معیار خوبی برای بررسی انطباق صفحه‌ی برانبارش بر وقایع بازتابی در داده‌های قبل از برانبارش است.
3-2-4 بهینه‌سازی

Share