سبز اندیشان امروز

بهره بردار

شکل (10-6)
فصل هفتم
7- کلیاتی برانواع مختلف دیگهای بازیافت حرارت
نگرش اجمالی به انواع سیستمهای بازیافت حرارتی برپایه توربین گاز نشان می دهد که مهمترین رکن سیکل های تولید همزمان برق وحرارت (CHP) ، دیگ بازیاب حرارت از دود توربین گازی است . زیرا طراحی آن اولاً دستیابی به حداکثرحرارت قابل بازیافت وجلوگیری ازاتلاف انرژی حرارتی محصولات احتراق را عملی می سازد ، ثانیاً این طراحی می بایست با توجه به تأمین کمیت وکیفیت بخار (یا آب گرم مورد نیاز به عنوان مثال برای چیلرهای جذبی) صورت پذیرد .
دراینجا ابتدا کلیات مربوط به انواع مختلف دیگهای بازیاب مورد کاربرد در این طرح بطور خلاصه بیان شده ، سپس براساس دوجنبه اساسی فوق ، مبانی انتخاب انواع مربوطه شرح داده می شود.
1- 7- انواع دیگهای بازیاب حرارتی
دربرخی ازکاربردهای دیگهای بازیاب ، بازیابی حرارت درآنها به عنوان هدف ثانویه مطرح بوده وهدف اصلی به عنوان مثال سردکردن سیال گرم در یک فرآیندصنعتی می باشد . در این نوع کاربرد ، محدودیت دمای سیال خروجی محدود کنندۂ طراحی دیگ می باشد ، اما در موردی که هدف بیشترین بازیابی حرارت از دود گرم خروجی از توربین گازی می باشد ، دیگ بازیاب بیشترین انعطاف را از نظر طراحی وبهره برداری دارا می باشد . لذا بایدطراحی این مؤلفه با توجه به ملاحظات فنی وبهره برداری مورد نیاز هر کاربرد خاص صورت پذیرد .
صرفنــظر از ا جزایی مـانند Direction Box و Diverter Damper و یکنــواخت کننــده جــریان (Fluid Correctio Device) که وظیفه هدایت دود خروجی از توربین گاز وتوزیع مناسب آن را برعهده دارند ، اجزاء اصلی دیگ بازیاب ، مبدلهای حرارتی آن یعنی سوپرهیتر، اواپراتورواکونومایزر مــی باشندکـه به همین ترتیب نیز در مسیر دود قرار می گیرند . در اکونومایزر گرمایش آب تغذیه تا دمای نزدیک به اشباع صورت گرفته ودر اواپراتور و سوپرهیتر این آب به بخار فوق گرم تبدیل می شود . یکی دیگر از اجزاء دیگ بازیاب ، هوازدا است که وظیفه اصلی آن جدا سازی اکسیژن یا هوازدایی بخار درگردش می باشد که بنا بر دلا یلی می تواند در آب سیرکوله نفوذ یا وجود داشته باشد .
با توجه به نحوﺓ عملکرد وآرایش اجزاء اصلی فوق ونیز با استفاده یا عدم استفاده از مشعل کمکی ، دیگ بازیاب به انواع مختلفی تقسیم می شود که در ذیل شرح داده می شود .
1- 1 – 7 – طبقه بندی دیگهای بازیاب حرارتی از دیدگاه شکل ظا هری
دیگها از نظر قرارگیری المانهای حرارتی وجهت عبور دود از آنها به دو دسته زیر تقسیم می گردند :
الف – دیگهای عمودی (Vertical type )
در این دیگها مطابق شکل (1-7) و(2-7) ، جریان دود از پایین وارد مبدل حرارتی شده وهر المان حرارتی (اکونومایزر ، اواپراتور و سوپرهیترها ) به صورت افقی قرار دارند . در اواپراتور اختلاف فشار حاصل در اثر اختلاف دانسیته بخار وآب برای گردش طبیعی کافی نمی باشد واز یک پمپ برای به گردش درآوردن آب وبخار در داخل دیگ استفاده می شود .
مزیت این دیگ توانایی راه اندازی سریعتر وسطح زیر بنای کوچکتر می باشد . یکی از معایب این نوع دیگها این است که به علت آرایش خاص لوله ها (افقی ) ، در شار حرارتی کمتری لوله در معرض قطع جوشش هسته ای قرار می گیرد . دلیل این امر جدا شدن آب وبخار (لا یه ای شدن جریان ) در سرعتهای پایین در لوله های افقی می باشد .

شکل (1-7) شمای داخلی یک دیگ بازیاب عمودی برای توربین های سایز متوسط