بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

– در صنعت سیمان به عنوان یک کانی غنی آلومینا سیلیکاتی.
– در صنایع کاغذ و سنگ به عنوان پرکننده به دلیل خواص فیزیکی مطلوب از جمله سبکی آن در مقیاس با کانی‌های دیگر.
– خشک کردن و خالص‌سازی گاز طبیعی.
– تخلیص بیوگاز متان حاصل از فرآیندهای بیوشیمیایی باکتری‌ها.
– بهبود کیفیت خاک از راه مبادله یونی.
– تصفیه هوا.
– حذف منیزیم و استرانسیم از تفاله‌های هسته‌ای.
1-20-2. زئولیت‌های سنتزی :
امروزه بالغ بر150 نوع زئولیت مصنوعی سنتز شده است. زئولیت‌های سنتزی یا مصنوعی به دلایلی چون درجه خلوص بالا، تشکیل شدن از یک نوع خاص و نه مخلوطی از چند نوع، آسانی دسترسی به آنها در مقیاس سنتزی و تجاری و مهم‌تر از همه داشتن اندازه حفره‌ای ثابت و قابل‌ کنترل با تغییر شرایط سنتز، برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به انواع طبیعی خود دارند. در زئولیت‌های سنتزی، کاهش اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر منجر به تغییرات اساسی در خصوصیات این مواد می‌گردد که بر عملکرد زئولیت‌ها در کاربردهای کاتالیستی و جداسازی بسیار مؤثر است. با کاهش اندازه ذرات، نسبت تعداد اتم‌های خارج به داخل ماده سریعاً افزایش یافته و در نتیجه در نانوذرات زئولیت مساحت سطح خارجی زیاد بوده و فعالیت سطحی قابل ملاحظه‌ای را از خود نشان می‌دهند [33]. به طور کلی زئولیت‌‌های سنتزی بر اساس نوع ساختار و نسبت SiO2/Al2O3به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند :
1- زئولیت‌های کم‌سیلیکا.
2- زئولیت‌های با محتوای سیلیکای میانه.
3- زئولیت‌های غنی از سیلیکا.
1-21. پارامترهای مؤثر بر سنتز زئولیت :
سنتز زئولیت به پارامترهایی از قبیل ترکیب مولی، میزان قلیائیت، درجه حرارت، زمان، استفاده از ماده طاق‌ساز و منابع سیلیکا و آلومینا بستگی دارد.
1- ترکیب مولی :
هر نوع زئولیتی فرمول ژل سنتزی خود را دارا می‌باشد که به صورت اکسید عناصر متشکل آن نشان داده می‌شود [40]. فرمول مولی زیر ترکیب مولی عمومی زئولیت را نشان می‌دهد :
SiO2 : Al2O3 : Na2O : K2O : TMA2O : H2O
اگرچه ترکیب مولی یک پارامتر مستقل نیست، اما هر زئولیت یک ترکیب مولی خاص دارد که اغلب به طور گرافیکی در دیاگرام فاز ترکیبی سه گانه نمایش داده می‌شود [27]. ترکیب مولی، اغلب بر سایر پارامترها مثلاً بر میزان قلیائیت هیدروژل به طور مستقیم اثر می‌گذارد.
2- میزان قلیائیت :
pH محلول قلیایی سنتزی که معمولاً بین 13-9 است، اهمیت کلیدی دارد. سرعت هسته‌زایی و تبلور تحت تاثیر میزان pH محلول است. به طور کلی مقدار pH بالا، میزان رشد کریستال را افزایش داده و دوره هسته‌زایی را می‌کاهد. علاوه بر این، میزان قلیائیت بر نسبت Si/Al زئولیت تشکیل شده و حتی بر نسبت اضلاع بلورهای زئولیت اثر دارد [21]. غلظت یون هیدروکسیل همچنین روی شکل کریستال، محصول کریستال و ساختار نهایی زئولیت تاثیرگذار است [27].
3- درجه حرارت :
درجه حرارت انرژی فعال‌سازی برای سنتز زئولیت را فراهم نموده و در هر دو مرحله هسته‌زایی و رشد کریستال‌ها تاثیر به سزایی دارد. به طوری که در دماهای پائین‌تر مرحله هسته‌زایی غالب می‌شود و در دماهای بالاتر رشد کریستال‌ها تسریع می‌یابد [40]. افزایش درجه حرارت، باعث افزایش شیب منحنی‌های تبلور می‌شود و منحنی را به سمت زمان‌های تبلور کوتاه‌تر انتقال می‌دهد. همچنین درجه حرارت، بر نوع زئولیت متبلور شده نیز اثر می‌گذارد. افزایش درجه حرارت باعث ایجاد فازهای فشرده‌تر می‌گردد، چون سهم آب در فاز مایع که به واسطه پرکردن منافذ باعث ثبات خلل و فرج می‌شود تحت شرایط هیدروترمال کاهش می‌یابد.
4- زمان :
در حین فرآیند تبلور، دادن زمان بیشتر، باعث افزایش بلورینگی محصول در مورد مخلوطی از زئولیت و جامدات بی‌شکل می‌شود که در واکنش شرکت نکرده‌اند. در هر صورت زئولیت‌ها فازهای نیمه‌پایدار هستند و تبلور زئولیت‌ها تحت تبدیلات فازی متوالی قرار می‌گیرد. در ابتدا فازهای ناپایدار از لحاظ ترمودینامیکی متبلور
می‌شوند و با گذشت زمان‌های بیشتر، فازهای پایدارتر (اغلب متراکم‌تر) جایگزین می‌گردند که در این خصوص می‌توان به توالی تبلور Na-Y یا Na-P به ZSM-4 اشاره کرد.

Share