بهای تمام شده

اعتبار بالا‌تر منجر به هزینه پایین تر جذب این منابع می شود.
اعتبار بالا‌تر منجر به جذب حجم بالاتر این منابع می شود.
جذب منابع از این طریق معمولا‌ً از ثبات نسبی برنامه ریزیها می کاهد.
5-استقراض از بانک مرکزی
ممکن است در میان بدهی های بانک ها استقراض از بانک مرکزی هم وجود داشته باشد. مهم ترین دلیل وام گیری ازبانک مرکزی، تغییر درحجم ذخایر وجه نقد ناشی از نوسانات سپرده هاست. این تغییر هنگامی روی می دهد که بانک ها وضعیت ذخایر روزانه خود را به طور صحیح پیش بینی نکرده و برای رفع این تفاوت مجبور به وام گیری می شوند.
در این حالت با ایجاد شرایط تامین منابع موقت به بانکها کمک می شود. دریافت اعتبار درازمدت از بانک مرکزی بر موقعیت غیر عادی بانک دلا‌لت دارد که ممکن است نتیجه اختلا‌فات ملی و یا موارد مربوط به اعتراض به یک بانک خاص باشد(گرونینگ و براتونوویچ،2000،70-65).
6-مدیریت ریسک و نقدینگی:
هر معامله یا خدمتی که بانک ها انجام می دهند دارای ریسک است. ریسک هایی که بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و نا موفق بودن سیاست ها و یا نارسایی های سیستم ناشی می شود. همه اینها ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصت های تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانک ها در روش های تامین مالی و قیمت گذاری ارزش خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت. بنابراین بانک ها به آگاهی کامل و جامع ازبهای تمام شده منابع مالی وخدمات خود نیاز دارند(هیتچین ،هوگ و مالت،2001،59).
7-ریسک نقدینگی:
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند.
این امر برسودآوری بانک اثرمی گذارد. درشرایط بحرانی نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود(باسل ،1997،22).
بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های درازمدت پرداخت کنند حتی اگر این وامها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند.
آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داراییها (وامها) و بدهیها (سپرده ها) بانکها به طور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید
میآید که سپرده ها (اعم از این که از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است بازپرداخت وامها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخ های بالا‌تر بهره برای جذب سپرده های جدید فروش تعدادی از دارایی های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داراییهای با نقدینگی کم مانند وامها با قیمتی پایین تر که منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند.
بانک ها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید دارایی ها و بدهی های خود، به ویژه در زمان هایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار مدیریت می کنند.
آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشند تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند.
درحالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولا‌ً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد(هیتچین ،هوگ و مالت،1997،21-20).
8-به دلایل زیرریسک نقدینگی دربانک های اسلا‌می بالا به شمارمی آید:
ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری ها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت،

                                                    .