بندهای استاندارد

بندهای استاندارد

برای کست کردن نمونه ها از لوله های PVC با قطر خارجی 5/1 سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر به عنوان قالب استفاده شد. سطح داخلی لوله ها بوسیله وازلین چرب شد تا بعد از سخت شدن آکریل ، بلوک آکریلی به راحتی جدا شود . با توجه به اهمیت بالای مانت شدن نمونه ها در مطالعه حاضر روی سطح ریشه دندان ها به وسیله فرز فیشور توربین اندرکات ایجاد شد تا نمونه ها به خوبی با آکریل درگیر شده و در نتیجه حین وارد شدن نیرو از هر گونه حرکتی در داخل بلوک آکریلی جلوگیری شود .
لوله ها با آکریل صورتی خود سخت شونده (اکروپارس- ایران ) با قوام شل پر شده و نمونه ها در زیر ناحیه ی CEJ در مرکز بلوک آکریلی مانت شدند به طوریکه محور طولی هر دندان کاملا عمود بر افق باشد . جهت صحت این کار از سورویور استفاده شد به طوریکه هنگام قرار دادن نمونه ها در دستگاه
Universal Testing Machine ، کراس هد کاملاً عمود بر بند ها باشد.
شکل 2-2: نمونه های ثابت شده
بندینگ نمونه ها
در این مطالعه از سمان سلف کیور گلاس یونومر
(GI, GC CORPORATION,Gold Label, Tokyo, Japan) و بندهای استاندارد دارای تیوب در سمت باکال و sheath در سمت لینگوال (Dentaurum, Pforzheim, Germany) در تمام گروه‏ها استفاده شد.
ACP به روش زیر سنتز شد: کلسیم نیترات (36.15 g; 98%, Merck PROLABO) به صورت حل شده در آب تهیه شده و سپس دی آمونیوم هیدوژن فسفات (99%, Merck Company) به آرامی اضافه شده و با شدت مخلوط گردید. پس از طی روند aging در دمای اتاق، رسوب به دست آمده در دستگاه freeze-drier (Alpha 1-2 LD Germany) ، به مدت 10 ساعت خشک شد که حاصل آن پودرACP بود . سپس بررسی ساختار پودر به دست آمده با انجام آزمایشات XRD، FT-IR و SEM صورت گرفت. ACP سنتز شده به میزان 5/1 % به پودر GI اضافه شد (34).
مراحل آماده سازی سطح دندان و بندینگ بند ها طبق دستور کارخانه سازنده به صورت زیر انجام شد.
الف: ابتدا سطح دندان ها توسط برس (bristle brush) آب و پودر پامیس بدون فلوراید و روغن به مدت 20 ثانیه تمیز و سپس با پوار آب (عاری از روغن) شسته و با پوار هوا(عاری از رطوبت و روغن) خشک شد.
ب : از آنجاییکه بند ها برای دندان های مولر سوم وجود ندارند بهترین سایز از بند های مولر اول پایین انتخاب شده و با دقت روی تاج هر دندان توسطS.S Band seater آداپته گردید.
فرد سمان کننده با فرد انتخاب کننده بند ها متفاوت بود.
ج: در هر دو گروه میزان مخلوط کردن پودر و مایع برای سمان سلف کیور GI
(GI, GC CORPORATION,Gold Label, Tokyo, Japan) و ACP مطابق با دستور کارخانه تولید کننده صورت گرفت.
د: سپس هر بند به دقت بر روی تاج مولر پوزیشن داده شد و توسط یکی از مجریان کاملاً در محل فشرده شد، سمان اضافی با رل پنبه تمیز شده و به نمونه ها برای 10 دقیقه دردمای اتاق فرصت setting داده شد.
ذ: سپس نمونه ها در آب مقطر و درون انکوباتور با دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت نگهداری شدند(شکل3-2). برای دو گروه از نمونه ها (گروه 1 و 2 ) پس از این زمان و برای دو گروه دیگر (گروه 3 و 4 ) پس از ترموسایکلینگ (معادل 2سال) (شکل4-2) ، استحکام گیر بند با استفاده از دستگاه
Universal testing machine (Zwick Z250,Germany) ارزیابی شد.
شکل3- 2: نمونه های قرار گرفته در انکوباتور
شکل3- 2: نمونه های قرار گرفته در انکوباتور
شکل4-2: نمونه های قرار گرفته در دستگاه ترموسایکلینگ
شکل4-2: نمونه های قرار گرفته در دستگاه ترموسایکلینگ
انجام تست استحکام گیر( Retentive Strength)

Share